|

Либоси мисри

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-12-19

   Зани Фиръавн сарпуши аз эмали ранга бо тасвири куш ё кулохи бо гули лотос ороиш ёфтаро мепушид.Зан ва хам марди мисриёни Кадим парики аз муи гусфанд ё нахи сабзонда духташударо мепушиданд. Дабиронпарики дароз бо кокуди майда ё муи маргудадор карда шударо мепушиданд. Гуломон ва дехконон парикхои майда ё кулохдои аз матои зашрпоя духташударо мепушиданд. Мардхо рипдои худро метарошиданд, вале муи сунии гусфандро, ки бо лак ороиш дода бо риштахои метали бофта шудабударо чун риш истифода мебурданд.

   Асоси зебокунондани либосро мисрихо дар довдтани зару зевар медонисганд. Дар Давраи Шохигарии Кадим мисриён дар гарданашон туъморхо, хар гунна овезахо шрифта мешштанд, ки охиста - охиста боиси деророиши гардид. Бо тиллохо, сангхои киматбахо, марчощои аз шишаи ранга сохта шуда ороишхои гардани рамзи давра офтобиро мефахмонд. Дар рамзи Офтоб мисриён худо Атонро тасаввур мекарданд, ки вай бахшандаи хдёг ва мавчудоти зинда буд. Дастпонахои дасти ва пои овезахо, ангуштарин, марчонхо, миёнбандхо бисёр маъмул шуда буданд. Сарпуши кадимаи Фиръавнхо ду гдбат точ буд (атев)- бо шакли мор зиннатдодашуда - рамзи хокимият ва клафт - румоли калон аз матои рахдор (кабут бо тилло) иборат буд, секунча сохта шуда. 8

   Нишонаи бузурги Фиръавн дар риши тилдоии дар шакли куб ва секунда акс ёфта буд. Ришро бо гиреххо дар iyirap маркам мекарданд, монандоне, ки айнакро бо риштахо дар гуш меовезанд. Дар махзхомисридоро асосан бе пойафзол тасвир кардаанд. Сандалхо аз барги палмахо, папирусхо баьдтар аз чармхо сохта шударо асосан Фиръавнхо ва наздикони он истифода мебурданд. Сандалхо формаи нихоят одди доштакд.

    Дар асрх;ои VII— I пеш аз мелод дар кдсми чанубии нимчазираи Балкан маданияти ачиби Юнони Кадим шукуфои намуд. Сиёсати пешшрифтаи Юнон ба таври назаррас аз деспота шаркни давраи кадим фаркият мекард. Асосан -демократия (идоракунии мачлиси халки ) ва сохти 1уломдори буд. Санъати Юнони характери реали дошт. Дарк намудани киммат ва зеботии шахсияти инсон, бовари ба бехудудии кобилияти эчодкории у соддаги ва фасохати забони бадей, тасвири хакикат -ин аст хусусиятхои асоси, ки бо туфайли он санъати кадима таъсири худро дар оянда ба хамаи маданияти аврзоюи гузошт. 10

   Аввалин бор дар таърихи инсоният ба асоси зебогии идеали эстетикии инсон тан ва рух меистад. Зебогии маънавии инсон бо зебогии чисми маънави хам аз чщати чисми зебо бошад, яъне ватандусти, хиссиёти баланди инсони, тараедиёти чахонбинии у бояд бо зебогии чисми мувофикат кунад. Инсон бояд чисман зебо, обутобёфта, пуркувват бошад, ки ин гуна зебоги дикдати бисер шоирон, донишмандон ва рассомонро ба худ чалб карда буд. Чисми идеали зебо дар статуи биринчи «Дорифор»- и Поликлет тачассум ёфтаасг. Хайкалтарош асари «Канон»~ро навипгг ва дар он нигохи худро дар бораи таксимоти дурусти чисми инсон муайян намуд. Барои ченахи ягона дарозии чисми инсон кабул карда шуд. кадоме, ки сари он аз хафт як кисмашро ташкил мекард. Ба махдудияти хукуки зан нигох накарда дар чамъияти юнони накшахои зан дар саньат, низ дар таракдаёт хаматарафаи идеалхо, тасвири 'Шахсиятхои том тачассумгар буд. Масалан хайкади худо Афродита, ки бо номи Винера Милосской машхураст. Зебогии хусни ин худоро тархи руй, колабхои дурусги манах ва бини, пешонии наонкадар васеъ, муйхои кутохи маргуда, чашмони кадон, абрувони пайваста ташкил медихад. Аз тасвири хайкалхои хайкадтарошон ва тасвири кахрамонхои бадей худоса баровардан мумкин аст, ки юнонихои кадим симои сафед -муйхои маргулаи зард, чашмони кабуд, пусти сафедро парастиш мекарданд.

   Либосдои юнони бештар аз либосхои дигар халкхо ба тачассуми эстетикии идеала чамъият вобэста аст. Соддагии бехдд ба формаи тан мувофик, озод харакат карда тавот*1Стан ба хамаи ин драпировка таъсири худро мерасонд, ки ой асоси либоси юнони кадимро ташкил мекард. Порчаи ростхунчаи матоъ бо дарози ва васегии гуногун, дар тан драпировка кардашуда, зебогии тан ва либосро *;айд мекард Пластикаи драпировка ва к;омати рост аз матои к;иммат бештар к,адр меёфт. Ритм, чойгиршави ва формаи кат ~ катхо асосан формаи архитектураи даврро ифода мекард. Истифодаи якчояи ду либос якчояшавии ансамбелро тасвир мекард.

   Барои либоси худ юнонихо матоьхои мулоим, эластики ва хуб драпировка мешудагиро истифода мебурданд. Матоъро дасти бо усули дастгохи вертикали бо пахни то 2 м мебофтанд. Санъати бофандагиро хеле хуб кадр карда мещуд. Дар асоси мифологи хамаи худой Олимп ва дигар кдхрамощо бофандаои саньаткор буданд. Таркиби нахии матои юнони - пашмин ва затарпоя буд. Ба пахта онхо бо чашми хайрат назар мекарданд. С)що онро якумин маротиба дар Хиндустон хангоми Искандари Макдуни дида онро муи дарахт номиданд. Шавки асосии юнонихоро на сохти либос, балки тарафи навиштачоти он ба худ чалб мекард.

   Матоь бо расмх;о, дар давраи кадим (асри V — IV пеш аз медод) бо ранщои якхелаи кабуд, сурх, сабз, зард, чигари ва махсудан бо матоьхои сафед орошп меёфтанд. Дар либосхои юнони ранги еиёх истифода бурда намешуд. Ранги мотами хокистарранг ва чигари буд. Матоъхои якранга бо лаблула, кашидадузи, бахиядузи, апликатсия ва рангуборхо ороиш дода мешуд. Накшхои орнамент бо табиат вобаста буду стили геометрии донгг. Ин - меандр/ критская волна, палметта мебошад. Орнамент ритми, бо хати горизонтали сохга мешавад (расми 1). Бо якчоя шудани хати вертикали драпировка скдадкахои сохта шуда хеле бо сифат сохта шудазебогии харакатро нишон медихад.

Дидан карданд: 2234

Мавзӯъҳои монанд:

Либоси аврупоии занона

Либоси ориёиҳо

Либоси атлас

Либоси мисри

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: