|

Мавзӯъҳо

Биогеография

Тавсифи биом?ои асосии хушк?. (давомаш)

Дата добавления: 2017-03-14

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Минта?аи бешадашт. Чун бешатундра, ботаник- географ?о ?амчун ?итъаи гузариш байни беша ва дашт ме?исобанд. Лекин аз ну?таи назари умум биогеограф? ? хеле ?архела аст. Масалан, беша?ои хурд дар ?исми Аврупо, дар Сибири Щарб? бошад бешаи т?с бо алаф?ои дашт?, ки барои мав?удии ?инс?ои ?ам барои дашт, ?ам барои беша характернок мусоидат мекунанд. Масалн ?арало?, у?об?ои зиёд, кукушка ва щ., ки бешадашт барои он?о хеле хуб.

Просмотров: 688

Шароити То?икистони шимол? - Вилояти Су?д

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

То?икистони шимол? дар шимол аз ?ираи ?аторк??и Туркистон ?ойгир шудааст. Ин но?ия дар ?арб, шимол ва шар? бо ?ум?урии ?збекистон дар ?анубу шар? бо ?ум?урии ?ир?изистон ?ам?удуд буда, дар ?ануби ?арб бо но?ияи табиии Зарафшон ?амшафат мебошад.

Просмотров: 1421

Но?иябандии зоогеографии То?икистон

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Олами ?айвоноти То?икистон гуногунии бузург дорад ва на фа?ат аз ?и?ати таркиби намуд?о, инчунин таркиби таксоном? баландтар, аммо ин бойиг? ва гуногунии асосан ба ?иссаи минта?аи миёнаи бешаг? рост меояд, ки дар намуди типик? дар нишеби?ои ?-к Зарафшон, ?исор, Пётр 1, ?-к То?икистони Марказ? ва камтар дар ?олати камба?ал дар нишеби?ои к???ои Помири ?арб? ё Бадахшон ?ойгир аст.

Просмотров: 1185

Вилоят?ои табиии То?икистон ва тавсифи он?о

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Вилояти Пешазосиёг?. Растани?ои ин вилоят хусусан дар ?исми поёнии к???о ва дар ?амвори?о аз сабаби намнок? ва хунукии зимистон, ба?ор, гарм?, тобистон, хушксол? ва бо духелаг? тавсиф меёбад. Дар давраи намнокии хунук ?укмронии эфимертухм?о, яъне растани?ои мезофит?, тобистон бошад, нашъунамои ксерофит?о.

Просмотров: 1023

Но?иябандии геоботаники То?икистон

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

?аламрави То?икистон умуман ба ?исми шимолтарини минта?аи субтропик? (дар сар?ади минта?а?ои и?лими м?ътадил ва субтропик?) тааллу? дошта, дар пасти?о растани?о ороми равшан ифодаёфта надоранд ва ?исми он?о дар зимистон ?ам нашъунамо доранд.

Просмотров: 1021

?аёт дар ?азира?о

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

?азира?ои у?ёнуси ?а?он аз р?и пайдоиш, андоза ва баландияшон фар? мекунад. Хусусан аз ?и?ати пайдоиш он?о материк? ё у?ёнус? шуданашон мумкин аст. ?азира?ои у?ёнус ?е? го? бо материк пайваста нашудааст. ?азира?ои материк? ?исми континент буда дар таърихи геолог? ?удо шудаанд.

Просмотров: 1042

Минта?анокии баланд? дар та?симоти организм?ои хушк? (р?изамин?)

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Агар ба хусусият?ои та?симоти баланд? ?амоа?оро дида набароем, тавсифи биом?ои хушк? пурра намешавад. Фарши растани?о ва нуфуси ?айвон?ои к?? бо тащирёбии минта?а?о аз домана то ?уллаи ? ё то худи ?удуди болои мав?удии ?аёт меёбад. ?амдигарро ивазкунии растани?о ?айвонот дар к???о тасма (дар ?амвор? минта?а) меноманд.

Просмотров: 884

Тавсифи биом?ои асос? (давомаш)

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Саванна?о – типи растани?ои минта?а?ои тропик? одатан дарахтию – буттаг?, лекин баъзан таба?аи дараххт? намешавад. Ми?дори 900- 1500мм- ро ташкил мекунад, мавсими боонгар? якто ва бо давраи хушки 4-6 мо?а ивахз меёбад. Ин ивазшав? давраи нам бо хушку гарм барои ?айвон?о ва растани?о шароити мав?удии ба худ хосро ?осил мекунад.

Просмотров: 786

Тавсифи биом?ои асос? хушк?

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Агар дар шаклёби флора ва фауна роли асосиро сабаб?ои таърих? бозад, дар бар?ароршави фарши растани?о ва нуфузи ?айвонот бошад омил?ои и?лим? аз ?амма му?им.

Просмотров: 866

Та?симоти флористии Замин

Дата добавления: 2016-02-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Олами Австралия - флораи баланд эндемик? ба худ хос дорад. Дар он зиёда аз 12 оилаи эндемик? мав?уд. Вай маркази инкишофи чунин оила?о, чун питтоспори?о, эпакриди?о, кунони?о, миопори?о, гоодени?о ва дигарон мебошанд. Роли калонро оила?ои х?шадорон (злаков?х), л?биёи?о, мураккабгулон, са?бали?о (орхидн?х), савсани?о (лилен?х), зарбати?о(молочайн?х), ?иё??о (соков?х), ?азориспанд?о (рутов?х), м?рди?о (миртов?х) ва протейни?о мебозанд.

Просмотров: 861