|

Мавзӯъҳо

Шумо дар ин?о метавонед бо мавз?ъ?ои И?тисодиёт шинос шавед! :)

Ба?ои и?тисод? ба сарват?ои таби? ва ?ойгиршавии он?о

Дата добавления: 2018-06-11

Добавил (а): Алишер Фозилов

Инкишофи и?тисодии ?амъият, ?ойгиршавии ?увва?ои исте?солкунанда ва фаъолияти инсон дар бисёр маврид аз таъсири му?ити географ?, ки дар ма?мўъ он шароит?ои таби? ва сарват?ои онро дар бар мегирад, вобастагии зиёд дорад.

Шароит?ои таби? яке аз узв?ои му?ими му?ити таби? буда,  бевосита дар исте?солоти модд? ?алб карда намешаванд, вале бе он?о протсесси исте?солот ?айриимкон аст. Ба ин пеш аз ?ама релеф, и?лим, нури Офтоб ва ?айра дохил мешаванд. Шароит?ои мувофи? ва ё номувофи?и таби? ба инкишофи и?тисодии ?амъият ва ба ?аёти инсон таъсири назаррас дорад.

Просмотров: 307

Хавф дар со?ибкор? ва та?диди муфлисшав?

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Хавф ва намуд?ои он;
 • Тарз ва усул?ои паст намудани сат?и хавф;
 • Маф?уми муфлисшавии корхона ва тартиби он.

Просмотров: 1119

Молияи корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • На?ши молия ва сарчашма?ои ташаккули он;
 • Шакл?ои таъмини молиявии корхона;
 • Тавсифи умумии андоз?ое, ки корхона пардохт мекунад.

Просмотров: 1692

Сифат ва ра?обатнокии ма?сулот

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 1. Ма?фум ва нишонди?анда?ои сифати ма?сулот.
 2. Маф?уми ра?обатнок? ва нишонди?анда?ои ра?обатпазир?.
 3. Та?лили ра?обатпазирии корхона.

Просмотров: 1092

Нарх ва нархгузор? ба ма?сулоти корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Нарх ва намуд?ои он;
 • Таркиб ва сохтори нархи ма?сулот;
 • Сиёсати нархгузории корхона.

Просмотров: 1084

Харо?оти исте?сол? ва арзиши аслии ма?сулот

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Маф?ум, мо?ият ва а?амияти харо?оти корхона;
 • Таснифи харо?от?ои исте?солии корхона;
 • Арзиши аслии ма?сулоти корхона.

Просмотров: 1246

Пешгирикун? ва бана?шагирии фаъолияти корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Ташаккулёбии стратегияи хо?агидор?.
 • Бана?шагирии исте?сол ва фур?ши ма?сулот.
 • Бизнес – на?ша. Ма?фум ва мундари?аи бизнес-на?ша.

Просмотров: 999

Сохтори ташкилии идоракунии корхона?о

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 1. Сохтори ?адвал?, хусусият ва со?аи истифодабарии он;
 2. Сохтори функсионал?, афзалият ва камбуди?ои он;
 3. Сохтори дивизионал?.

Просмотров: 1248

Сохтори исте?сол? ва ташкилии корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 1. Сохтори исте?солии корхона;
 2. Шакл?ои ташкили исте?соли саноат?;
 3. ?араёни исте?сол? ва принсипи ташкили он.

Просмотров: 804

Ташкили музди ме?нат дар корхона

Дата добавления: 2017-10-13

Добавил (а): Алишер Фозилов

 • Маф?ум ва мо?ияти музди ме?нат.
 • Шакл ва системаи музди ме?нат.
 • Иштирок дар фоидаи корхона.

Просмотров: 974