|

Мавзӯҳои нав

Механизми карздихии байнидавлати

Санаи дохилгардида: 2018-06-21

Дохил кард: Алишер Фозилов

  1. Дар карздихии байнидавлати накши мухимро созишнома оиди карз мебозад. Вобаста ба конунгузории милли, мафхумхои гуногуни он истифода бурда мешавад - карз, созишнома оиди кушодани карз, шартномаи карзи. Яке аз тарафхо дар созишхои савдои хоричи то амали гардидани молсупори пардохти авансиро бояд пардозад.
  2. Дидан кард: 395

Карз,хамчун харакати сармояи карзи

Санаи дохилгардида: 2018-06-21

Дохил кард: Алишер Фозилов

Карзи байнидавлати дар худ харакати сармояи карзиро дар сатхи муносибатхои байналхалкии иктисоди тачассум менамояд, ки бо пешниходи захирахои моли ва арзи бо шартхои баргардони, мухлатноки ва пардохти фоиз, дар шакли фоиз гирифтани даромад аз заемхо, карзхои тичорати депозитхо ва гайрахо алокаманд аст. Карзи байнидавлати яке аз шаклхои кадимтарини муносибатхои иктисодии байналхалки мебошад, ки дар асрхои 14 - 15 таъсис дода шуда ба вучуд омада буд.
Сарчашмахои карзи байнидавлати:
- фонди амортизациони;
- фонди музди мехнат ;
- гункунии сармоя;
- гункунии пулхои ахоли;
- дигар пулхои мувакаттан озод.
Пайдоиши талабот ба карзи байнидавлати алокаманд аст бо:

Дидан кард: 284

Ба?ои и?тисод? ба сарват?ои таби? ва ?ойгиршавии он?о

Санаи дохилгардида: 2018-06-11

Дохил кард: Алишер Фозилов

Инкишофи и?тисодии ?амъият, ?ойгиршавии ?увва?ои исте?солкунанда ва фаъолияти инсон дар бисёр маврид аз таъсири му?ити географ?, ки дар ма?мўъ он шароит?ои таби? ва сарват?ои онро дар бар мегирад, вобастагии зиёд дорад.

Шароит?ои таби? яке аз узв?ои му?ими му?ити таби? буда,  бевосита дар исте?солоти модд? ?алб карда намешаванд, вале бе он?о протсесси исте?солот ?айриимкон аст. Ба ин пеш аз ?ама релеф, и?лим, нури Офтоб ва ?айра дохил мешаванд. Шароит?ои мувофи? ва ё номувофи?и таби? ба инкишофи и?тисодии ?амъият ва ба ?аёти инсон таъсири назаррас дорад.

Дидан кард: 307

Та?вими мо?и шарифи Рамазон-2018 (?ум?урии То?икистон)

Санаи дохилгардида: 2018-05-16

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Та?вим аз тарафи Раёсати Шўрои уламо ва дар асоси пешни?оди хулосаи Институти Астрофизикаи Академияи илм?ои ?ум?урии То?икистон рўзи 5.05.2018 №04 тасди? гардидааст.

Дидан кард: 1935

Паёми Президенти ?ум?урии То?икистон, Пешвои миллат му?тарам Эмомал? Ра?мон ба Ма?лиси Олии ?ум?урии То?икистон 22-12-2017

Санаи дохилгардида: 2017-12-22

Дохил кард: Ахмедов Бахром

?ум?урии То?икистон, бо ву?уди та?йирёбии вазъи сиёсиву и?тисод? ва амниятии ?а?он, дар ро?и пешрафти бемайлони и?тисод?, расидан ба ?адаф?ои стратег? ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи а?ол? бо ?адам?ои устувор пеш меравад.

Дидан кард: 5891

?авобгарии ?у?у?? барои вайрон намудани ?онунгузории андоз

Санаи дохилгардида: 2017-12-21

Дохил кард: Алишер Фозилов

?авобга рии  ?у?у?? барои  вайрон  намудани ?онунгузории андоз ин та?ти ма?бурияти давлати и?ро намудани ў?дадори?ои андозбанди аз ?ониби ?у?у?вайронкунанда мебошад. ?у?у?вайронкунии андоз — ин амали ё беамалии зидди?онунии (хилофи?онунгузории андоз) шахси во?е? ё ?у?у?ие мебошад, ки содир  намудани он боиси ?авобгарии му?аррарнамудаи ?онун мегардад. Ба ?айр аз ?олат?ои пешбининамудаи ?онунгузори шахсро барои содир намудани ?у?у?вайронкунии андоз дар ?олат?ои зайл ба ?авобгари кашидан мумкин нест:

Дидан кард: 1597

Имтиёз?о дар бахши андоз

Санаи дохилгардида: 2017-12-21

Дохил кард: Алишер Фозилов

Имтиёз?ои дар бахши андоз  афзалият?ое,  ки   мутоби?и Кодекси андоз   ё шартнома?ои байналмилалии эътирофнамудаи ?ум?урии То?икистон, ки дорои му?аррароти вобаста  ба  андозбанд?  мебошанд,  ба гурў??ои  ало?идаи андозсупорандагон  нисбат  ба  дигар андозсупорандагон фаро?ам оварда шудаанд,  аз ?умла бе ягон таъсири манфи ба андозсупорандаи  имтиёздор додани  имконияти  напардохтан,  ё  дар  ?а?ми камтар,  ё дар мў?лати нисбатан дертар супоридани андоз, эътироф карда мешаванд.

Дидан кард: 1277

Меъёри андоз ва тарзу усули андозбанд?

Санаи дохилгардида: 2017-12-21

Дохил кард: Алишер Фозилов

   Меъёри андоз ин бузургии ?исобкардашудаи мабла?и андоз?о мебошад, ки нисбати во?иди ченаки манбаи андозбанди истифода бурда мешавад. Меъёри андоз  бо фоиз ё (ва) мабла?и мутла? нисбати во?иди ченаки манбаи андозбанди му?аррар карда мешавад. Масалан,  бо  назардошти  ?исм?ои 2 ва 3 моддаи 144 КА ?Т фоидаи корхона,  ки тиб?и му?аррароти моддаи 160 Кодекси андози ?Т ба мабла?и зарари ба  давраи дигар  гузаронидашуда  кам  карда  шудааст,  аз рўи  меъёри  25  фоиз андозбанди мегардад. Меъёри андоз аз арзиши  иловашуда,  ба истиснои  содирот,  20 фоизи   муомилоти  

Дидан кард: 1439

Во?иди андозбанд?

Санаи дохилгардида: 2017-12-21

Дохил кард: Алишер Фозилов

Во?иди андозбанд? во?иди ми?ёсиест, ки барои истифодаи ми?дори манбаи андоз кор фармуда мешавад. Барои ба?исобгирии манбаи андоз во?иди андозбанд? истифода мешавад. Интихоби ин ва ё он во?иди андозбандиро муло?изаи осону ?улай будани он ва ?амчунин анъана?о талаб мекунанд.

Дидан кард: 832

Тарз?ои ба ?исоб гирифтани манбаи андоз

Санаи дохилгардида: 2017-12-21

Дохил кард: Алишер Фозилов

 Тарз?ои ба?исобгирии манбаи андоз ма?мўи усул?ои му?осиботи аст. Андозсупоранда   вазифадор   аст ба?исобгирии  даромад?о  ва харо?от?оро дар асоси маълумот?ои  бо  ?у??ат?о асоснокшуда  ани?  ва сарива?т  пеш  барад ва даромад?о ва харо?от?оро ба давра?ои ?исоботии дахлдоре,  ки дар зарфи он он?о гирифта ё пардохта шудаанд, вобаста ба усули ба?исобгирии тиб?и боби 23 КА ?Т истифодашаванда ?и?ати дуруст нишон додани даромади (фоидаи) андозбандишаванда ба ро? монад. 

Дидан кард: 575