|

Мавзӯъҳо

Мавод?ои аз фанни "Кимиё (Химия)"

ОМИЛ?ОИ АСОСИИ МУАЙЯН НАМУДАНИ СИФАТИ МА?СУЛОТ?ОИ ХУРОКВОР?

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз омил?ои асосии муайян намудани сифати ма?сулот?ои х?рокворй ин ашёи ?оме мебошад, ки аз он ма?сулоти х?роквор? тайёр карда мешавад. Барои исте?соли бештари ма?сулот?ои х?роквор?, ?амчун ашёи ?ом, аз ашёи ?оми бесифат ё сифаташ паст ма?сулоти х?роквории олисифат тайёр кардан имконнопазир мебошад.

Просмотров: 1041

ТАРКИБИ ХИМИЯВИИ МА?СУЛОТИ ХУРОКВОР?

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инсон ?амчун ?изо ма?сулот?ои гуногунро истифода мебарад. Масалан ма?сулот?ои растан?, ?айвонот ва модцаи минералиро, ба монанди г?шт, мо??, шир, мева, сабзавот, нон, намаки ош? ва ?айра. Ин ма?сулот?о дар таркиби худ модда?ои ?изогии гуногун доранд. ?амаи модда?ои ?изогиро, ки ба таркиби ма?сулот?о дохил мешавад ба ду гур?? та?сим мекунанд:

Просмотров: 1529

???Талабот ба сифати оби н?шок?

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мамлакати мо ба э?тиё?и шахсии як одам дар як шабонар?з 350 литр об рост меояд. Агар ба ин э?тиё?оти саноат? ва ?о?агии ?ишло?ро ?амъ намоем, он ва?т ба ?ар як шахс дар мамлакати мо 500 литр об рост меояд, дар як шабонар?з. 98% об?ои табиатро ба?ру океан?о ташкил меди?ад.

Просмотров: 878