|

Мавзӯъҳо

Илми фар?ангшинос? яке аз илм?ои ?омеавй буда, таърихи хело ку?ан дорад ва комёби?ои давра?ои гуногуни ?омеаро дарбар мегирад.

Таълимоти чорвак?о

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фалсафаи чорвак?о, ки бо номи локаята.низ маъруф аст, таълимоти материалистии а?ди бостони ?инд ба шумор меравад. Локаята-аз калимаи санскритии «лока» гирифта шуда, маънии «макон, кишвар, мамлакат, олам, Коинот, замин, ?аёт»-ро ифода намуда, дар шакли ?амъ ба маънии «хал?, мардум, одамият» фа?мида мешавад.

Просмотров: 982

Чайния

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

?айния таълимоти динию фалсафиест, ки дар аср?ои VI-V пеш аз милод зу?ур карда, бо мурури замон ба яке аз дин?ои ?индустони ?адим табдил ёфт. Асосгузори он Вард?амана ба шумор меравад, ки бо ла?аби Ма?авира («?а?рамони бузург») ва ?ина («?олиб») маъруф буд. Ин таълимот аслан дар ?исмати шимолу шар?ии ?индустон арзи ?аст? намуда, баъдтар дар саросари ин кишвар густариш ёфт.

Просмотров: 828

Буддоия

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таълимоти Буддо дар аср?ои VI-V пеш аз милод ба ву?уд омада, асосгузори он писари шо?зодаи ?инд мула??аб ба Сид?арт?а, ки падараш ?окими Банорас буд, ба шумор меравад. Тиб?и ривоят?о гўё вай дар 29-солаг? аз кохи падар фирор карда, рў ба биёбон меорад ва ба риёзату ибодат маш?ул мешавад.

Просмотров: 1531

Адабиёти дини

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Доир ба ?а?онбинии дин? ва фалсафии мардуми ?инд асар?ои зиёде ву?уд доранд. Осори ?адимтарини адабиёти ?инд «Веда» (Веда калимаи санскрит? буда, маънии донишро далолат мекунад) ном дошта, дар охири ?азорсолаи II ва ?азорсолаи I пеш аз эраи мо ба забони ?адимаи ?инд? (яъне вед?) э?од шудааст.

Просмотров: 1361

За?ирии Самар?анд?

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Му?аммад ибни Ал? ибни ?асан За?ирии Самар?анд? аз дабирон ва адибони асри 12 форс-то?ик буда, доир ба ?аёт ва фаъолияти илмию адибии ў маълумоти хеле кам аст. Мувофи?и гуфтаи Му?аммад Авфии Бу?оро? дар тазкираи «Лубоб-ул-албоб», За?ирии Самар?анд? муддате дар дарбори ?аро?они?ои Самар?анд китоб? карда, «Со?иби девон»-и иншон Рукнуддин Масъуд будааст.

Просмотров: 1119

Сахми Ахмади Дониш дар пешрафти фарханги то?ик

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аксари мутафаккирон ва рўшанфикрони мардуми Осиёи Марказ? аз намояндагони зиёиёни пеш?адами Руссия саба? мегирифтанд. Дар ташаккули ?а?онбинии мутафаккири бузурги он сол?о А?мади Дониш (1827-1897) таъсири маданияти пеш?адами Руссия ни?оят бузург аст.

Просмотров: 2081

Тара??иёти касбу санъат ва соха?ои мухими рўзгор

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Садриддин Айн? дар пайравии маорифпарварон китоби дарсии «Та?зиб-ус-сибён»-ро таълиф карда буд, ки он бештар ба масъала?ои му?ими и?тимоии ?омеа бахшида шудааст.

Просмотров: 982

Сахми дигар маорифпаварон дар перафти фарханги то?ик

Дата добавления: 2016-05-05

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Савдо аз банди та?лиду пайравии назми гузаштагон берун рафта, ба му?обили мавзўи диниву тасаввуфии адабиёти замонаш, ба му?обили ?а?олат ва таассуботи дин? дар лирикааш о?анги некбинона ва хушнудонае дохил намуд.

Просмотров: 1371

ЛУ?АТИ МУХТАСАРИ ИСТИЛО?ОТИ ФАР?АНГШИНОС?

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Авасто - Абасто, Апастак, яке аз ку?антарин осо-ри фар?ангии хал??ои эронинажод, китоби му?аддаси оини зардуштия буда, маъно?ои асос, дастур, сар?о-нун, дониш ва ниёишро дорад. Ривоят?ои он дар ?азор-солаи П-и то милод ба ву?уд омад

Просмотров: 4899

ФАР?АНГИ ФОРСИЗАБОНОН ДАРАСР?ОИ ХУ1-ХУШ

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба ?ама маълум аст, ки то?икон хал?и ориёиасл буда, аз ?адимулайём сокинони аслии Осиёи Марказ? мебошанд. Ва таърихи он?о бо таърихи кулли мардуми эронинажод пайванди ногусастан? вареиши ?ав? дорад.

Просмотров: 2245