|

Мавзӯъҳо

Шумо дар ин?о метавонед бо мавз?ъ?ои Мене?мент шинос шавед!

Шакли идоракунии маънав?

Дата добавления: 2017-05-10

Добавил (а): Алишер Фозилов

Дар шароити и?тисоди бозор? баланд бардоштани фаъолнокии ?ар як коргар бо ро?и гузаштан ба идоракунии манфиати ба назардошти манфиати шахси дигар ба демократизатсиякунонии идоракун? ва ?аматарафаи истифода бурдани омил?ои инсон? зарур аст.

Просмотров: 1406

Шакли идоракунии ахло??-интизом?

Дата добавления: 2017-05-10

Добавил (а): Алишер Фозилов

Риоя намудани талабот?ои интизоми ме?нат ?ис намудани ?авобгар?, аз тарафи кормандони ало?ида ва умуман гур??и ме?натиро ниго? доштани мувозинатнокии фаъолияти корхонаро талаб менамоянд.
?авобгар? – унсури зарурии интизоми ме?нат? шахс?, гур???, мианънав?, модд? ва хизмат? мебошад. Шарти асосии усул?ои ташкили идоракун? аз истифодаи ?ама намуди ?авобгари?о иборат аст.

Просмотров: 1212

Шакли идоракунии ташкил?

Дата добавления: 2017-05-10

Добавил (а): Алишер Фозилов

Батартибдарории фаъолияти хо?агидор? яке аз усул?ои таъсиррасонии ташкил? ба шумор меравад, ки вай барои дар байни субъект?о идоракунанда ва объект?ои идорашаванда барои гузоштани таносуби о?илона таъсир мерасонад. Коркард ва ба ?аракат даровардани ?у??ат?о – низомнома?о оид ба система?ои хо?агидор? корхона?о ва узв?ои идоракунии он?о, дастур?ои вазифаг? ва ?айра?оро таъмин менамояд. Ба ?умлаи ингуна ?у??ат?о: ?онун?ои ?ум?урии То?икистон оид ба корхона?ои давлат? (итти?одия?о). ?онуни ?ум?урии То?икистон оид ба кооператсияи матлубот ва дигар санад?о ва ?у??ат?ои ?онунгузор? доир ба батанзимдаровардани фаъолияти хо?агидор? дохил мешаванд.

Просмотров: 1175

Шакли маъмурии идоракун?

Дата добавления: 2017-05-10

Добавил (а): Алишер Фозилов

Усул?ои маъмурии идоракун? – таъсиррасонии ташкилии ро?барон бо ро?и танзим намудани муносибат ва ?аракат?ои тобеон дар ?араёни фаъолияти ташкилот.

Просмотров: 981

Таълимо?ои муосири мене?мент

Дата добавления: 2017-05-10

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ба ?умлаи таълимоти замонавии синтетикии идоракун? назария?ои ?олат?о (ситуатсион?), системав?, Z”, “Х” ва назарияи “У”-ро дохил кардан мумкин аст.

Просмотров: 1408

Мактаб?ои идоракун? ва таълимот?ои он?о

Дата добавления: 2017-05-10

Добавил (а): Алишер Фозилов

Таълимоти идоракунии илм? дар асоси а?ида?ои намояндагони мактаб?ои классик? оиди идоракун? ташаккул ёфтааст.
Мактаби классикии идоракун? - асосгузори ин мактаб Фредерик Уинслоу Тейлор (сол?ои 1856-1915) мебошад. Тейлор дар назди худ ?алли вазифаи афзункунии хосилнокии ме?натро гузошта буд. Таълимоти ў аз омўхтани механикунонии ?араёни исте?солот, ташкили илмии фаъолияти ме?натии худ ва коргарони дигар иборат буданд. Дар ибтидо барои Тейлор омўхтани вазифа?ои самаранокии ме?нат, ки барои ташаккули раванди кор нигаронида шудааст, му?им буд. Ни?оят, ў ба хулоса омад, ки ба воситаи усули кў?нашудаи ташкили ме?нат баланд бардоштани некўа?волии со?ибкорон ?айри имкон аст, чунки бисёрии он?о табиатан ба кор кардан шу?л надоштанд. Ин сабаби асосии паст будани дара?аи ?осилнокии ме?нат буд. Барои исло? намудани ин ?олат Тейлор а?ида?ои зеринро э?од намудааст:

Просмотров: 1263

Ташкили идоракунии давлати Сомониён

Дата добавления: 2017-05-10

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ташкили идоракунии дастго?и давлати Сомониён ба фаъолияти вазир?ои бозаковати Насри II Сомон?, Абўабдулло? Му?аммади Вай?он? (с. 914-918) ва Абулфазл Мухаммад Ибни Убайдулло?и Балъам? (с.918-938) тааллу? дорад. Сарвари давлати Сомониён Амир буд. Дастго?и марказии давлат? аз дарго??о (департаменти подшо??) ва девон?о (раёсати низоми-ша?рванд?) иборат буд. Сарварии сиёсиро дар дарбор со?ибони (амирони) ваколатдори подшо?, ки фармон?ои эшонро и?ро мекарданд, ба?о меоварданд. Дар итоати со?ибон теъдоди зиёди и?рокунандагон (чўбдорон) мав?уд буданд. Дар дарбор инчунин ?айати коркунони хизматрасон (маъмур?о, дастурхончи?о, аспбон?о ва дигар хизматгорон) мав?уд буданд.

Просмотров: 1793

Ташаккул ва рушди назарияи идоракун?

Дата добавления: 2017-05-10

Добавил (а): Алишер Фозилов

Идоракун? бо баробари ба ву?уд омадани ?омеа пайдо шудааст ва унсур?ои он дар тўли таърихи ?азорсола?ои тамаддун ба миён омадаанд.
Инкишофи назария ва амалияи идоракун? пан? давраро дар бар мегирад:
Давраи якум - тавлиди идоракун? ба (5000 сол пеш аз мелод рост меояд), бо пайдоиши алифбои Шумери бостон? ва пайдоиши таба?аи “Фидоиёни то?ир” ало?аманд? дорад. Дар ин давра дину оин ва фаъолияти ти?орат? ба миён омадааст, тасаввурот дар бораи ма?ом ва мав?еи идоракунии ташкилот, мазмуни фаъолияти идоракун? ва усул?ои татби?и он бор?о таѓирот?ои ?иддиро аз сар гузаронидааст.

Просмотров: 1004

Гур??бандии ?арори идоракун? ва моделсозии ?олат?о

Дата добавления: 2017-03-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Васоити асос? барои коркарди ?арор тад?и?оти ?аракат?о ва фаъолият?о, ё худ усул?ои риёзие мебошанд, ки барои асоснок намудани ?арори бе?тарин ва дурусти идоракун? дар доираи фаъолияти одамон истифода бурда мешаванд.

Просмотров: 956

Ташкили идоракунии таваккалкории мене?мент

Дата добавления: 2017-03-03

Добавил (а): Ахмедов Бахром

?ар як фаъолияти идоракун? то андозае бо худ дара?аи таваккалиро дорад, ки он ба хислату дара?аи объекти идоракун?, му?ити берунаи он, инчунин ма?оми шахсият дар ?араёни таъсиррасон? вобаста мебошад.

Просмотров: 1242