|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Таърих шинос шавед!

Ниёкони мо: БАРМАКИЁН

Дата добавления: 2018-10-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бармак исми хос нест, балки унвони саркоҳини ин маъбад буд, ки дар фалсафа, нуҷум ва тиб тасаллут дошт. Соли 705 бародари Қутайба ибни Муслим – Абдурраҳмон аҳли хонадони Бармакро асир гирифт

Просмотров: 892

Абулфазли Балъамӣ - вазири соҳибтадбири давлати Сомониён

Дата добавления: 2018-10-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

алъамӣ на танҳо дар идораи корҳои кишвар истеъдоду маҳорати комил доштааст, балки дар ташкили сипоҳ ва саркӯб намудани исёнгарону душманони давлати Оли Сомон ҳамеша бо сарони сипоҳ ҳамдаст буд ва дар ин корзорҳо бо камоли шуҷоату мардонагӣ размидааст

Просмотров: 866

Бузургтарин китобхонаи қадимии олам, ки баъдан сӯхта хокистар шуд

Дата добавления: 2018-10-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ёддошти ҳаким Абӯалӣ ибни Сино: “Вакте ки ба китобхона дохил шудам, ҳавлие дидам бисёр васеъ ва калон, ки дорои хонаҳои зиёде буд.

Просмотров: 799

Омад хуҷаста Меҳргон, ҷашни бузурги хусравон...

Дата добавления: 2018-10-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маълумотномаи «Меҳргон» аз сарчашмаҳои гуногуни дохилию хориҷӣ ҷамъоварӣ шуда, роҳи тайи ҳазорҳо сол паймудаи халқи мо дар арсаи таърих, тамаддун бо омехтаи ривоятҳо, афсонаҳо ва эҷодиёти шифоҳии мардум аст.

Просмотров: 978

Ҷомеаи ибтидоӣ. Аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти ғуломдорӣ ва феодалӣ

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таърих бо пайдошавии аввалин одамон дар рӯи замин оғоз ёфтааст. Сохти ҷомеаи ибтидоӣ гуфта, мо он форматсияи ҷамъиятию иқтисодиро меномем, ки ҳамаи марҳилаҳои ҷамъияти то синфиро дар бар гирифта муддати хеле дароз аз ташаккули аввалин коллективҳои инсонӣ то пайдо шудани синфҳоро дарбар мегирад.

Просмотров: 5076

Ҳуҷуми муғулҳо ба Осиёи Миёна

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ибтидои асри ХIII дар Муғулистони Марказӣ давлати феодалӣ таъсис ёфт. Сарвари яке аз қабилаҳои сершумор Темучин дигар қабилаҳоро ба итоати худ даровард. Вай соли 1206 дар анҷумани сардорони муғулҳо худро Чингизхон, яъне хони бузург эълон кард.

Просмотров: 4357

Хоҷагӣ, маданияти моддӣ, муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, илм ва адабиёти халқи тоҷик дар аҳди Сомониён

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар асрҳои IХ - Х дар Мовароуннаҳру Хуросон муносибатҳои ташаккулёфтаи феодалӣ пурра ҷорӣ шуданд. Худи давлати Сомониён давлати феодалӣ ҳисоб меёфт ва ман-фиати ашроф, феодалон, тоҷирон ва рӯҳониёни калонро муҳо-физат мекард. Дар асрҳои IХ - Х води Зарафшон ба яке аз воҳаҳои тараққї кардатарин ва сераҳолии сарзаминҳои тоҷикон табдил ёфт

Просмотров: 2004

Халқҳои Осиёи Миёна дар ҳайати Хилофати араб

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ислом, ки ба маънӣ итоат, тавозӯъ, фармонбардорӣ аст, яке аз динҳои яктопарастии ҷаҳонӣ буда, дар асри VII лар нимҷазираи Арабистон дар муҳити қабилаҳои араб пайдо шудааст. Муҳаммад «пайғамбар» - и Оллоҳи таоло ва яккаву ягона гардид. Ӯ аслан аз калонтарин шаҳри Арабистон - Макка буд, чун дар зодгоҳи худ ба чизе муваффақ нашуд, дар соли 622 бо пайравонаш ба Мадина кӯчид, ки аз ҳамин сана солшумории мусулмонии ҳиҷрӣ сар мешавад.

Просмотров: 3591

Халқи тоҷик дар ҳайати давлати Шайбониён. (солҳои 1499-1599)

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҳудуди Қазоқистони ҳозира аз замонҳои қадим қабилаҳои турки кӯчманчӣ зиндагӣ мекарданд. Дар охирҳои асри ХV ва ибтидои асри ХVI ӯзбекҳои бодиянишин бо сардории Муҳаммад Шайбонихон Мовароун-наҳри Марказӣ ва баъдтар тамоми қисмати боқимондаи давлати Темуриёнро забт намуданд. Давлат ва сулолаи нав бо номи таъсискунандаи худ - Шайбонӣ машҳур гардид. Худи Шайбонихон аз хонадони Чинғизхон буд.

Просмотров: 3097

Халқи тоҷик дар замони ҳукмронии туркҳо

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Давлати Ғазнавиён давлати феодалии нимаи асри Х буда, дар Афғонистон барпо шудааст. Пойтахташ шаҳри Ғазна буд ва ин сулола номаш аз ҳамин шаҳр гирифтааст. Сабуктегин асосгузори сулолаи Ғазнавиён (963-1186) буд. Сабуктегин соли 997 вафот мекунад. Ба тахт писари калонии ӯ Маҳмуд (998-1030) нишаст

Просмотров: 1278