|

Мавзӯъҳо

Шумо дар ин?о метавонед бо мавз?ъ?ои Таърих шинос шавед!

Сабаб?ои аз байн рафтани давлати Сомониён

Дата добавления: 2017-10-12

Добавил (а): Алишер Фозилов

Давлати Сомониён феодали, яъне ?омеаи ашрофи буд. Сардори давлат амир ба ?исоб мерафт. ?ам хокимияти дуняви ва ?ам дини дар ихтиёри у буд. Амир аз ?умлаи шахсони маъруфу донишманд шурои масли?ати дошт, ки он ба у тарзу усул?ои самароноки идораи мамлакатро масли?ат медод.

Просмотров: 1595

Давлати ?адимтарини дунё

Дата добавления: 2016-12-16

Добавил (а): Ахмедов Бахром

?оло дар ?а?он 256 давлат мав?уд аст, ки баъзеашон нав исти?лолиятро ба даст овардаанд. Аммо давлат?ое ?астанд, ки таърихи ?азорсола?о доранд.

Просмотров: 2413

??амоаи ибтидой дар марзи То?икистони имр?за

Дата добавления: 2016-05-24

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таърихи инсониятро ивазшавии пай дар пайи форматсия?ои ?амъиятию и?тисодй ташкил меди?ад. Инсоният зина ба зина инкишоф ёфта, аз ?амоаи ибтидо? ба ?амъияти ?уломдор?, баъд ба ?амъияти феодал? ва аз он ба ?амъияти капиталист? (сармоядорй) ва нк?оят ба ?амъияти сотсиалист? (коммунист?) мегузарад. Дар ва?таш дар илми таърихшиносии ш?рав? ?амин даврабандии Карл Маркс ?абул шуда буд ва имр?з ?ам баъзе аз олимони ?омеъашинос онро эътироф мекунанд.

Просмотров: 1985

Интегратсия дар минтакаи Осиё ва Укёнуси Ором

Дата добавления: 2016-02-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Яке аз хама майдонхои тезтараккикунандаи равандхои интегратсиони ин минтакаи Осиё ва Укёнуси Ором (ОУО) мебошад. Дар дахсолахои охир минтакаи ОУО ба яке аз кисмхои тезтаракки кунандаи кисми хочагии чахони мубаддал гаштааст...

Просмотров: 2198

Ша?р?о ша?рсози ва ?аёти ша?ри дар аср?ои 1Х-Х

Дата добавления: 2016-02-12

Добавил (а): Алишер Фозилов

Давлати    Сомониён     ду    кишвари     азим     Мовароунна?р    ва ...

Просмотров: 1655

И?тисодиёт ва хочаги хал?и мовароуна?р ва хуросрн дар аср?ои 1Х– Х

Дата добавления: 2016-02-12

Добавил (а): Алишер Фозилов

Мовароунна?р   ва   Хуросон    асосан    но?ия?ои   зироати    буданд...

Просмотров: 1488

Манбаъ?о доир ба Осиёи Миёна дар аср?ои 1Х – ХШ

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): Курбоноав Сухроб

Бисёр олимони замони ташаккули хал?и то?ик, барпо шудан ва инкишоф ёфтани нахустин давлати асримиёнагии то?иконро, ки сарвараш сулолаи Сомониён буд, дар таърихи хал?амон яке аз давра?ои мутара??? ва пурсамар ме?исобиданд. Аз Оли Сосон то Оли Сомон дар таърихи то?икон даврае буд, ки ду кишвар?ои зархези а?додиамон  Хуросон ва Мовароунна?р ?аматарафа инкишоф ёфта, махсусан дар давраи Сомониён илму маърифат ба ав?и баланд расид.

Просмотров: 2917

Манба?ои араб? оиди таърихи хал??ои Осиёи Миёна.

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Илми таърихшиносии араб ?амчун илми муста?ил дар аср?ои 8-9 ба ву?уд омадааст. Аввалин навишта?от?ои таърихии араби ба охири асри 7 таалу? дорад, ки дар асоси на?лу ривоят?ои нимафсонав? дар бораи ?анг?ои байни?абилав?, ки бо номи «Айём-ул-араб» маш?уранд, маълумот?ои таърихии генеологи (насабшинос?) оид ба давлат?ои тоисломии араб-кинди?о дар ?ануби Арабистон, гассони?о дар Сурия,

Просмотров: 2444

«Шо?нома»-и А. Фирдавс? ?амчун манбаи таърих?

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Дар миёнаи асри 10 (байни сол?ои 934-941) дар олами тамаддун ситораи тобони адабиёти олам ?аким Абул?осим Фирдавсии Тўси ба майдон омад. Кори ?а?рамононаи ў э?оди «Шо?нома»-и безавол буд. Фирдавс? дар оилаи ашрофи миёна?ол таваллуд ёфта, маълумоти нисбат ба он давра хеле хубе ба даст овард. ?авонии ў дар давраи нашъунамои давлати то?икон – Сомониён,

Просмотров: 3713

Манбаъ?ои доир ба омўзиши таърихи давлати Порт.

Дата добавления: 2016-01-29

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мамлакати Порт?о (Парфия ё Па?лава) дар тарафи шар?ии Ба?ри Каспий – дар хоки Туркманистони имрўза во?еъ гардида буд, ки ?авзаи Те?андро дар бар мегирифт. Давлати Порт?оро дар сарчашма?ои шар?? бо номи сарсулолаи подшо?они ин силсила – Аршак низ давлати Ашкониён  меноманд ва ин ном дар китоб?ои таърих? бештар истифода бурда мешавад.

Просмотров: 2718