|

Мавзӯъҳо

Маводхо, лексияхо аз фанни Психология

МЕТОДИ СОТСИОМЕТРИЯ ВА ОМӯЗИШИ ОН ДАР ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сотсиометрия дар байни дигар усулҳои пурсиш мавқеи махсусро ишғол мекунад. Ин метод барои муайян кардани дараҷа ва тавсифи муоширати байнишахсӣ дар гурӯҳҳои хурд истифода мешавад. Методи сотсиометирия имкон медиҳад, ки динамикаи муносибатҳои дохилии коллектив равшан карда шавад, рақобати муносибатҳои байниҳамдигарӣ аниқ гардад, гурӯҳу зергурӯхҳо, мавқеъҳои аъзоёни гурӯҳ ва ғ. муқаррар шавад.

Просмотров: 1263

ХУСУСИЯТҲОИ ИҶТИМОӢ -ПСИХОЛОГИИ ВОСИТАҲОИ КОММУНИКАТСИЯИ ОММАВӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бомуваффақият иҷрошавии мақсадҳои сиёсати имрӯза бо ташаббуси фаъолияти омма зич алоқаманд аст. Бинобар ин «омили инсонӣ» -масъалаи муҳими илмҳои ҷамъиятӣ ба шумор меравад. Мақоми хосаро дар ин ҷода психологияи иҷтимоӣ ишғол мекунад. Тадқиқотҳои психологияи иҷтимоӣ мақсади онро доранд, ки бо тавсияҳои амалиашон оммаро фаъол гардонанд.

Просмотров: 1177

Донишҷӯён ҳамчун гуруҳи иҷтамоӣ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Эълони истиқлолоияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инкишофи мустақилонаи минбаъдаи он дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дигаргуниҳои амиқеро ба вуҷуд овард. Бахусус, дар марҳилаҳои аввали ташаккули ҷомеаи ҳуқуқбунбд, дар баробари иҷрои вазифаҳои сиёсй ва иқтисодӣ тағйири вазъи инсон дар сохтор мкносибатҳои иҷтимоӣ дар байни дигар гурӯҳҳо боз ҳам устувортар гардонад.

Просмотров: 1070

«НАВРАСИ ДУШВОР» ҲАМЧУН ПАДИДАИ ИҶТИМОӢ – ПСИХОЛОГЙ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар даҳсолаҳои охир дар адабиёти иҷтимоӣ - психологӣ ва педагогӣ мафҳуми навраси «душвор» пайдо шуд. Асоси рафтори навраси «душвор»-ро, чун қоида, вазифаҳон ихтилофноку моҷароҷӯёна ташкил медиҳанд: ихтилоф дар оила (волидон - кӯдакон), ихтилоф дар мактаб (муаллим -хонанда), таъсири манфии муҳитҳои хурд (кӯча, рафиқон ва ғ.).

Просмотров: 1140

ОИЛА ҲАМЧУН ГУРӮҲИ ИҶТИМОӢ. МУНОСИБАТҲОИ БАЙНИШАХСӢ ДАР ОИЛА

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз мавқеи илми сотсиология, «оила -ин системаи иҷтимоӣ буда, соҳиби хусусиятҳои институти иҷтимоӣ дар гурӯхдои хурди ичтимоӣ мебошад. Оила ҳамчун институти иҷтимоӣ, бо маҷмӯи меъёр, амал ва намунаҳои иҷтимоии рафгор тавсиф дода шуда, муносибатҳои байниҳамдигарии шавҳар, волидайн, кӯдакон ва хешу таборонро ба тартиб медарорад. зимни ақди никоҳ ба амал меояд, гурӯҳи хурд буда, аъзовни он аз умумияти маишӣ, масъулияти байниҳами ахлоқӣ ва ёрии байниҳамдигарӣ, бо ҳам алоқаманданд»'ва ғ…

Просмотров: 2166

МУОШИРАТ ВА СОХТИ ОН

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Масъалаи муносибатхои инсонӣ объекти омӯзиши соҳаҳои гуногуни илмҳои ҷамъиятӣ гаштааст. Пеш аз хама таваҷҷӯҳи сотсиологҳо, идеологҳо ва психологхоро ба худ кашидааст. Сотсиологҳо аслан муносибатҳои ҷамъиятирс» (истеҳсолӣ, сиёсӣ, идеологӣ, ҳуқуқӣ ва ғ.) тадқиқ менамоянд.

Просмотров: 1829

МУНОСИБАТҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ВА БАЙНИШАХСӢ. НАҚШҲОИ ИҶТИМОӢ ВА ШАХС

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Психологияи иҷтимоӣ на танхо қонуниятҳои рафтори одамон ва фаъолияти онҳоро тадқиқ мекунад, балки амали муоширату муносибатҳои байнишахсии онҳоро низ меомӯзад.

Просмотров: 1226

Тавсифи рафторҳои аз доираи коллектив берун

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар адабибти илмӣ-психологӣ дар баробари коллектив инчунин мафҳуми издиҳомро истифода мебаранд. Издиҳом дар илми иҷгимоӣ- психологӣ ҳамчун ҷамъшавия нисбатан кӯтоҳмуддати ботинан номуташаккили одамон тавсиф дода мешавад, ки аз умумияти равшани мақсадҳо маҳруманд, вале байни худашон аз рӯи монандии ҳолати эмотсионалӣ ва объекти умумии диққат робитадор мебошад.

Просмотров: 816

ХУСУСИЯТҲОИ ПСИХОЛОГИЯИ КОЛЛЕКТИВ ҲАМЧУН ГУРУҲИ ИҶТИМОӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар адабиёти сотсиологй, психологй ва педагогй аксар вақт коллеетив гуфта ҳаргуна гурӯхи муттахиду муташаккилро меноманд: гурӯҳи томакгабиён дар боғчаи бачагон, аҳли синф дар мактаб, гурӯхи донишҷӯён, гурӯҳи ҳуқуқвайронкунандгон дар калонаи ислоҳотию бригадаи истеҳсолй, ҳайати нав ташаккулёфтаи қисми ҳарбй ва ғ. Албатта чунин истифодаи муқаррарии истшюҳи «коллектив» ба дараҷаи муайянқобили қабул

Просмотров: 1173

ТАВСИФИ ПСИХОЛОГИИ ГУРӮҲҲОИ КАЛОН

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тадқиқи иҷтимоӣ-психологии гурӯхҳои калон душворихои ба худ хосро соҳиб аст ва ин пеш аз ҳама ба гурӯҳҳои нисбатан муташаккилу устувор тааллуқ дорад. Фаровонии методҳои тадқиқие, ки барои омӯзиши гурӯҳҳои хурд мушоҳида шуд, мутаассифона, инро дар ҳаққи симои психологии синф, миллат ва дигар гурӯҳҳои ба ин монанд дида наметавонем.

Просмотров: 1118