|

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК (Варианти 3)

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2015-02-16

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК 
Варианти 3
Саркардагони Султон Муҳаммад ҳам ба итоати ӯ якдилу якзабон набуданд, дар маъракаҳои ҳалкунандаи ҷанг ба ӯ хиёнат карда, ба душманашон ёрӣ доданашон мумкин буд. Чунончи, вақте ки ӯ бо қарахитоиён ҷанг сар кард, ду нафар аз саркардагонаш ба хони қарахитоиён забон доданд, ки дар вақти гармии ҷанг ба тарафи ӯ гузаранд. Он саркардагон дар ҳақиқат ҳам ҳамин тавр карданд ва бо сабаби аз саф баромада, бо дастаи худ ба тарафи душман гузаштани он ду хоин лашкари султон шикаст хӯрд ва худаш дар миёни душманон монд. Аммо ба сабаби нашинохтани онҳо вай аз он таҳлука халосӣ ёфт.
Хулоса, на дар байни ҳокимони вилоятҳои Султон Муҳаммад ва на дар байни сараскаронаш ягонагии пурра набуд ва инчунин онҳо ба султон ҳам эътимод ва итоати комил надоштанд, ки дар рӯзҳои сахт ҳамаашон дар зери роҳбарияти ӯ аз як гиребон сар бароранд (Садриддин Айнӣ).

1.  Ҳангоми талаффузи кадом калимаҳо ҳодисаи фонетикии ихтисоршавии  овозҳо ба амал меояд?


А)           саркардагон, сараскарон          С) султон, ягонагӣ
В)           таҳлука, рӯзҳо                                                D) лашкар, душман

2.  Маънои луғавии калимаи “саркарда” кадом аст?


А)           сардори лашкар            С)           сардори душманон
В)           ҳокими вилоят               D) сардори хоинон

3.  Матн аз асари Садриддин Айнӣ “Қаҳрамони халқи тоҷик - Темурмалик”  аст. Услуби баён ба талаботи кадом жанри публисистика мувофиқ аст?

А) хабар             В) мақола          С) фелетон        D) очерк

4.  Ибораи фразеологии “аз як гиребон сар баровардан” чӣ маъно дорад?

А) аз гиребони либоси худ доштан     С) аз чанги касе озод шудан
В) муттаҳид шудан дар иҷрои коре     D) бо касе ҷанг кардан

5.  Бандакҷонишини соҳибӣ дар калимаи “душманашон” ба кадом шахс ва  шумора далолат мекунад?

А) шахси якум, шумораи ҷамъ               С) шахси сеюм, шумораи танҳо
В) шахси дуюм, шумораи танҳо            D) шахси сеюм, шумораи ҷамъ

6. Дар ҷумлаи зерин пешоянди ба чӣ тобиши маъноӣ дорад? 
Саркардагонаш ба ӯ хиёнат карданд.
А) муносибати ашё ба ашёи дигар      С) мақсад ва таъинот  
В) самт ва сӯй                   D) воситаи иҷро

7.            Ибораи “ба душман ёрӣ додан” чӣ гуна сохта шудааст?                                          
А)           бо алоқаи изофӣ                           С) бо алоқаи вобастагии пешояндӣ
В)           бо алоқаи ҳамроҳӣ                      D) бо алоқаи вобастагии пасояндӣ

8. Маънои ибораи “ба хони қарахитоиён забон доданд” дар кадом банд дуруст  ифода ёфтааст?
А)           бо хони қарахитоиён забон як карданд
В)           номи хони қарахитоиёнро ба забон оварданд
С)           дар назди хони қарахитоиён ба забон омаданд
D)           дар назди хони қарахитоиён аз забон монданд

9.            Муайян кунед, ки ҷумлаи зерин бо кадом ҷумла пайванди маъноӣ дорад.                Саркардагони Султон Муҳаммад ба итоати ӯ якдилу якзабон набуданд.
А) Саркардагонаш дар маъракаҳои ҳалкунандаи ҷанг ба ӯ хиёнат карданд.
В) Дар байни сараскаронаш ягонагии пурра набуд.
С) Бо сабаби ба тарафи душман гузаштани ду хоин лашкари султон шикаст хӯрд.
D)Ба сабаби нашинохтани онҳо вай аз он таҳлука халосӣ ёфт.

10.          Кадоме аз суруду таронаҳои халқӣ як навъ шикоятнома аз рӯзгори талху  сангин ва гарони косибон аст?  
А)           Ай ҷавру зулми мирон, Гардида мулк вайрон...
В)           Ғарибӣ кӯи сахт аст, эй бародар, Ғарибонро накӯ дору маёзор...
С)           Нигори нозанин, ман аҳли дардам, Сарамро гар буранд, аз ту нагардам... 
D)           Дилакам зардоб шуд аз чақ-чақи бофандагӣ, Чашмакам пуроб шуд аз риштаҳои кандагӣ...

11.  Дар матни зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст? 
Ҷамоате оҳанги гурез карданд. Писар наърае бизаду гуфт: - Эй мардон, бикӯшед, то                  ҷомаи занон напӯшед!
А)           тазод ва муқобала        С) саҷъ
В)           саволу ҷавоб                    D) муаммо

12.  Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар порчаи зерин аз марсия бар марги Муродӣ ба  кадом масъала ишора намудааст?
Коҳ набуд ӯ, ки ба боде парид,            
Об набуд ӯ, ки ба сармо фисурд...     
Ганҷи заре буд дар ин хокдон,            
К-ӯ ду ҷаҳонро ба ҷаве мешумурд.
А)           бузургворӣ ва хоксории шоир Муродӣ
В)           фоҷиаи бузург будани марги Муродӣ барои атрофиёнаш
С)           вафоти Муродӣ чун паридани коҳ ба бод буд
D)           бевафоӣ ва нопойдории ҷаҳон

13.  Кадоме аз ин мақолаҳои Садриддин Айнӣ дар давраи Ҷанги Бузурги  Ватанӣ ва дар мавзӯи ватанпарварию ҷоннисорӣ навишта шудаанд?
А)           “Қавми тоҷик ва рӯзнома”, “Матбуоти тоҷик”
В)           “Дар бораи мактаб ва маорифи тоҷик”, “Дар бораи китобҳои мактабии тоҷикон”
С)           “Тоҷикони кӯҳистон”, “Қобилияти ташкилотӣ дар тоҷикон” D)          “Деви ҳафтсар”, “Хари бедум”

14.  Навиштаанд, ки Фирдавсӣ аз деҳқонзодагони замонаш буд. Муайян намоед,  ки кадом шарҳ ба маънои “деҳқон” дар замони Фирдавсӣ мувофиқ аст.
А)           деҳқонон табақаи наҷибзодагон ва нигоҳбони суннатҳои бостонӣ буданд
В)           деҳқонон як табақаи ҷомеа буданд, ки ба кишту кор машғул мешуданд
С)           деҳқонон як табақаи ҷомеа буданд, ки онҳоро кишоварзон меномиданд
D)           деҳқонон табақаи заминдор ва ҳокимони маҳаллаҳо буданд

15.  Муайян намоед, ки кадом ҷумла бар шарҳи сухани зерини Восеъ (аз романи  “Восеъ”-и Сотим Улуғзода) омадааст. 
“Худо туро одам офаридааст, агар туро хар карда савор шаванду ту ба ин тан  диҳӣ, тоқат кунӣ, одам нестӣ”.
А)           Восеъ дар мусофират ба беадолатӣ ва ноинсофиҳои мансабдорон дучор мешавад.
В)           Восеъ рӯҳан ва ҷисман обутоб ёфтааст, ба зарбаҳои зиндагӣ мардонавор тоб меорад.
С) Восеъ нангу номусро дар ҷойи аввал мегузорад, меъёри асосии ӯ дар зиндагӣ ҳақиқату адолат аст.
D) Вақте ки амир аз дари қалъа намудор мегардад ... ҳама якбора ба таъзим хам мешаванд, танҳо Восеъ қад барафрохта рост меистод.

16.          Маънои ибораҳои фразеологии сутуни чапро аз сутуни рост муайян намоед.
А)  сар ба гиребон кашидан      1)  ба дунё омадан                      

B)  сар аз гиребони вуҷуд                                           
2)  аз баҳри чизе гузаштан        
берун овардан

C)           даст афшондан                3)  хомӯш шудан            

D)           дасту по гум кардан      4)  аҳду паймон бастан               

17.  Ба ҷойи нуқтаҳо пайвандакҳои тобеъкунандаи мувофиқро гузоред
А)  ... дар ин ҷойҳо ҳозир об баровардан          мумкин нест, ба кишти лалмӣ маҷбур шудем (С.А.)                 1)  ба тарзе ки                

B)           Ман ин корҳоро, ... гурба ҳаракати      мушро пояд, поида меистодам (С.А.)

C)           ... Амир Музаффар Савдоро ба дарбор  кашида, ба худ надим (ҳамсӯҳбат) қарор додааст, аҳволаш хеле бад                          
2)            агарчи

3)            вақте ки               


Ҷавоб:
5)  ҳайрон ва саросема шудан   . шудааст (С.А.)

D)  ... ганҷҳояш пурбаҳоянд,    4)  агар                
Валекин мардумони он гадоянд. 
(М.Т.)
5)  азбаски          

18.  Дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳои сутуни чапро аз сутуни  рост муайян намоед.

А)  “Шикоят аз пирӣ”-и Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ                             1)  қасидаи мунозира                
B)           “Модари май”-и 
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

C)           “Разми Исфандиёр бо Рустам”-и           
2)            қасидаи мадҳия

3)            қасидаи ҳолия                 

Абулқосими Фирдавсӣ

D)  “Арабу Аҷам”-и Асадии Тӯсӣ             4)  достони        паҳлавонӣ

5)  достони таърихӣ  

19.  Муайян намоед, ки Садриддин Айнӣ бо тасвирҳои образноки сутуни чап  киҳо ва чиҳоро (дар сутуни рост) дар назар дорад.
А)  рӯбоҳи шаҳрӣ                          1)  намуди зоҳирии
Мирзохӯҷаи ноиб                        
B)           гургони саҳроӣ
C)           ҷуволи пури гандум, ки даҳонашро як қабза карда бастаанд                

2)            риши ғулии Қориисмат

3)            судхӯрони деҳот            

Ҷавоб:
D)  магасони гӯштхӯр, ки            4)  маблағҳои рӯз ба рӯз  бачагони бешумор мезоянд            дар афзоиши
Қориишкамба
20.  Муайян намоед, ки Носири Хусрав дар байтҳои зерин (сутуни чап) ба кадом  масъалаҳои вобаста ба зиндагӣ ва андешааш (сутуни рост) ишорат кардааст.
5)  Қориишкамба           

А)  Надонад ҳолу кори ман ҷуз               1)  шоири ҳаким дар    он кас,                ситоиш ва мадҳи ҳеҷ    
Ки дунонаш кунанд аз хона     кадом аз амирони берун.         ҷоҳили вақт (ба
забони тоҷикӣ) шеър нагуфтааст                        

B)           Зи Ҳуҷҷат ин суханҳо ёд             2)  шоир дар миёни медор,    мардуми Бадахшон
Ки дар Юмгон нишаста              иззату эҳтиром ва подшаҳвор.              қадру манзалати           фавқулодае дошт

C)           Ашъори зуҳду панд басе            3)  шоири ҳаким
гуфтааст,            ситоиш ва мадҳи
Он тирачашм шоири  касеро ҷоиз
равшанбин.      медонад, ки соҳиби ақлу ҳикмат, ҳиммату адл бошад

D)           Ман онам, ки дар пойи               4)  ҳолати ногувори хукон нарезам, адиб, ки амирон ва
Мар ин қиматӣ дурри лафзи  муллоҳои ҷоҳил ӯро    

Ҷавоб:
дариро.              кофир эълон карда,
аз Хуросон ронданд

5)  арҷгузории шоир ба 
шеъри Рӯдакӣ, ки
шеъри ҳикмат аст 

Дидан карданд: 6207

Мавзӯъҳои монанд:

Пешномнависӣ

ДОВТАЛАБ КАЙ ВА ЧЙ ТАВР БОЯД АЗ ҚАЙД ГУЗАРАД?

Низоми имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК (Варианти 3)

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК (Варианти 2)

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК (Варианти 1)

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: рашидчон
Санаи дохилгардида: 2015-06-15

акачон чавоб инхо чавоб надоран.баьд англиси нест

Каментарй дохил кард: амин
Санаи дохилгардида: 2015-09-02

тест

Каментарй дохил кард: Умедбек 2501
Санаи дохилгардида: 2015-11-27

хониши хуб

Каментарй дохил кард: Умедбек 2501
Санаи дохилгардида: 2015-11-27

хониши хуб

Каментарй дохил кард: Умедбек
Санаи дохилгардида: 2015-11-27

тест

Каментарй дохил кард: масрур
Санаи дохилгардида: 2016-02-15

111111133

Каментарй дохил кард: Ме?рафруз
Санаи дохилгардида: 2017-11-01

Когда слышу что говорят скоро экзамен поверте мурашки по коже идут! Но учиться надо всё таки наука это наука. С успехом

Каментарй дохил кард: Amrulloh
Санаи дохилгардида: 2017-11-13

Бисёр нагз шудааст. Ба хама хониши хубро орзу дорам

Каментарй дохил кард: okilov 555gmail.com
Санаи дохилгардида: 2018-10-25

Субтести забони точики

Каментарй дохил кард: Huseyn Huseyn_0407@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2019-01-29

Барри дипломат чанд ход ва бал даркор


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: