|

Риояи тафтиши шартномаи аудиторй

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-04-29

Шумораи исботи аудиторй аз сарчашмаҳои он вобаста аст. Ин гуна исботро аз хуччатҳои сарчашмавй дар чараёни пурсиши кормандон ва шахсони сеюм ва инчунин бевосита бо ёрии мушохидаи ичрои амалиёти бахисобгиранда дар корҳона ба даст оварда мешавад. Аз хама исботи котеъ пешниҳоди хаттии мизочон, ба монанди мактуби расмй ва ё пурсиши шифохи мебошад. Хдмин тавр, шиносои бо корҳонаи
'. ••15тафтишшаванда аз хуччатҳои хукукй, пеш аз хама оинномаҳои шартномак муассисон, суратмачлису асноди сахмгузорон ё шурои муасснсон ё сохибони музояда (ауксионерон) ва инчунин аз тахлили мактуби расмй сар мешавад.
Дар хуччатҳои шурои муассисон шаклҳои фаъолияте, ки бонд муассиса истифода барад, нигаон дода мешавад. Дар баробари ин баъзе корҳонаҳо микдори зиёди шахлҳои фаъолиятро нишон медихаид, ки дар хакикат назар ба амалй бештар аст. Аудитор шакли фаъолиятро, ки дар ойиннома ва шартномаҳои шурои муассисон барои фаъолият кардан хукук иадоранд, тахлил мекунанд, масалан, дар оиннома навишта шудааст, ки барои баланд бардоштани савияи дониши хисобдорон танҳо муаллимони сохибтахассуси дорой ичозатнома тибки моддаҳои 2, 4, 6 ва 7-ти конуни фаъолияти аудиторй метавонанд сафарбар шаванд Агар гувохномае, ки оид ба тарбияи мутахассисин, баланд бардоштани савияи дониши хисобдорон гайриконуни бошад, пас омодагии кадрҳо ва масьалаи додани ризоият барои гирифтани ичозатнома аз байн бардошта шуда, масъалаи бархдм додани тарбияи кадрҳо аз байн рафта, чарима ситонида мешавад.
Хдмин тавр, саривакт огох кардани аудиторон оид ба ин гуна фаъолияти гайриконуни, имконияти бартараф намудани талафоти моддй мичозонро пешгирй менамояд. Тахлили суратмачлиси сахмгузорон имконият медихад, ки додани фоизи фонда ба як сахмия муайян намуда, хатой онро ёфта, дар мачлиси музоядакунандагон саривакт тасдик намояд, масалан, рад ыамудану додани фоизи фонда ва сафарбар намудани ин маблаг ба маблаггузории сармоявй (капитали), равсна мешавад.
Мавриди тахлилу тахкики шартномаҳо хулосаи шартномаҳои ҳочагии аудиторон аз руи кодекси маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон (кисми 1, зеркисми ду, мавзуи 26-28) амал мекунад. Дар кисми хулосаи шартномаҳо бояд хдтман конунияти амалкунандаи тарафайн риоя шавад. Чунонки дар моддаи 482-и кодекси маъмурй аз руи талаботи яке аз тарафҳо шартнома метавонад тагйир ёбад ва ё факдт бо карори суд баста шавад. Дар кодекс чавобгарй барои вайрон кардани чавобгарй ва масъулият аз руи шартномаҳои басташуда пуркувват шудааст.

Дидан карданд: 1296

Мавзӯъҳои монанд:

Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

Аудити воситаҳои пулӣ

Аудити баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ, махсулоти тайёр ва фурўши он

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

Хулосаҳои аудиторӣ

Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

Системаи назорати доҳилӣ ва интихоб

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: sonazarovmuslim@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2016-08-03

zur


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: