|

Мавзӯъҳо

Маводхо, лексияхо аз фанни Психология

Типҳои психологии шахсияти одам рафти муоширати касбӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба равияи шахс хосият, системаи талаботҳои бо ҳам таъсиркунанда, шавқу ҳавасҳо, тамоилҳои uоявию амалиро дохил кардан мумкин аст. Масалан, баландбардории фаъолияти маърифатӣ ба ҳолати идеяви. эмотсионалӣ таъсир мебахшад ва ин, дар навбати худ, фаъолияти ақлиро фаъол мегардонад.

Просмотров: 5233

Психология ва типологияи шахсият фаъолият ва муошират

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Шахсият дар фаъолият хамон вакт ба муваффакият сохиб мегардад,ки агар касби интихобкардааш ба кобилият, дадачаи акли, хусусиятхои шахси ва ба шавки у мувофикат намояд.

Просмотров: 7304

Характеристикаи онтологии инкишофи психикаи одам

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тадқиқотҳои психологияи тафриқавӣ нишон дода метавонад, ки фантазияи одамон ва дараҷаи ҷаҳонбиии дониш, маърифатнокии ӯ ва шакли хаёли ӯ вобаста дорад.

Просмотров: 2400

Давраҳои психологияи тафриқавӣ ва синнусолӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми синнусол ё зинаҳои ташаккулёбии психикаи инсон вобаста ба синнусол бо фаҳмиши табиати дигаргуншавӣ ва таъғирёбии одам дар равандҳои ташаккулёби зич алоқаманд ва вобаста мебошад.

Просмотров: 4348

Қонуниятҳои асосии тараққиёти психикӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар синни томактабӣ (аз 3 то 7-сола) организми кӯдак бо суръати тез инкишоф меёбад. Тағиротҳои куллии анатомию физиологӣ дар тарзи кори рагу пайванд ва бофтаҳои организми бача ба вуҷуд меоянд.

Просмотров: 3347

Сохти статистикӣ ва динамики шахсият

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сохти статистикӣ ва динамикии шахсиятро ҷудо мекунанд. Сохти статистикӣ ин ҷузъҳое, ки асоси рӯҳӣ фард буда, модели абстрактии шахсиятро, ки амалкунанда мебошад, меҳисобанд.

Просмотров: 1188

Ташаккулёбии шахсият ва давраҳои синнусолӣ дар психологияи тафриқавӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар замони ҳозира психология шахсиятро ҳамчун таълимоти иҷтимоии психологӣ, ки дар давоми ҳаёти инсон дар ҷамъият ташаккул меёбад, меомӯзонад. Инсон ҳамчун маҳсули ҷамъиятӣ ба сифатҳои нав доро мешавад.

Просмотров: 4290

Масъалаҳои таъғирёбии синнусолӣ ва вазифаҳои психологияи тафриқавӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Психологияи тафриқавӣ ва синнусоли яке аз соҳаҳои илми психологи буда, предмети омӯзиши он таъғирёби ва динамикаи ташаккулёбии психикаи одам вобаста ба синнусол, онтонегези протсесҳои психикӣ ва сифатҳои психологии шахс дар рафти тараққиёти инсон мебошад. Қисмҳои психологии инсон инҳоянд.

Просмотров: 4457

Мазмун ва шакли кори психолог дар идораи маориф

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мақоми касбӣ, мақсадгузорӣ ва умуман мазмуни фаъолияти  касбии психолог пеш аз ҳама бо мавқеи ӯ муайян карда мсшаванд Ҳамон вазъият мусоиду созгор аст, вақте ки мутахассис бо корҳои худ машғул аст ва ҳамчун психологи амалӣ аҳёнан дар таълими фанҳои таълимии махсус (психология, асосҳои интихоби касб) иштирок мснамояд.

Просмотров: 1880

Вазифаи асосии машварати психологи дар соҳаи маориф

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар охири асри ХIХ психологияи педагогй бо педагогикаи мактабй зери фишори талаботҳои ҷамъиятй ривоҷ ёфтан гирифт. Психологи Амрикои Стэнли Холл соли 1981 маҷалаи «Машварати педагогй»-ро аз нашр баровард, ки ба масъалаҳои педагогй ва психологияи бачагон бахшида шуда буд.

Просмотров: 2284