|

Мавзӯъҳо

Илми фарҳангшиносӣ яке аз илмҳои ҷомеавй буда, таърихи хело куҳан дорад ва комёбиҳои давраҳои гуногуни ҷомеаро дарбар мегирад.

ФАРҲАНГИ ҲИНДИ ҚАДИМ

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳинд яке аз кишварҳои қадимтарини дунё буда, мардуми он дар атрофи дарёҳои Ҳинд ва Ганг маскан гирифта, ба зироатчигӣ, чорводорӣ, моҳигирӣ ва ҳу-нармандӣ машғул мешуданд.

Просмотров: 3127

ФАРҲАНГИ МАРДУМИ БАЙНАННАҲРАЙН

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Байнаннаҳрайн - дар Шарқ панҷҳазор сол пеш аз милод дар байни ду дарё ( Даҷла ва Фурот) якчанд дав-латҳое ба вуҷуд омаданд, ки онҳо давлатҳои Шумер, Акад, Бобулистон (Бобил), Финикия, Ошур (Осир) буданд.

Просмотров: 4351

ФАРҲАНГИ МИСРИ ҚАДИМ

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мисри қадим - яке аз давлати қадимтарини Шарқи бостонӣ буда, дар қисмати шимолу шарқии Африқо соҳили дарёи Нил таъсис ёфтааст. Мисри қадим таъ-риху тамаддуни хеле қадим дошта, мардуми он ба зи-роатчигӣ, чорводорй, боғпарварӣ ва ҳунармандй ма-шғул мешуданд.

Просмотров: 5589

ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГ ДАР ДАВЛАТҲОИ ШАРҚИ БОСТОНИ (Миср, Байнаннаҳрайн, Ҳинд, Чин ва Эрон)

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Як гурӯҳ олимон ва бостоншиносон аз рӯи дасто-вардҳои фарҳангию бозёфтҳои археологӣ маълум кар-данд, ки маркази гаҳвораи тамаддуни ҷаҳонӣ Шарқи бостон аст.

Просмотров: 2872

Давраҳои тамаддун.

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз хусусиятҳои дигари тамаддун ин суръатно-кии он мебошад. Пас тамаддун мӯҳлати дарёфти даст-овардҳо, такомули таҳаввулотро хеле кӯтоҳ мекунад. Мо гуфта метавонем,

Просмотров: 2128

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ДИНҲО ВА ПАЁМБАРОНИ ОНҲО

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дини зардуштӣ Зардушт 1000 то милод
Дини яҳудй Мусо- 1400 то милод
Дини масеҳй- Исои Масеҳ 1 то милод
Дини ҳиндуи Кришно 3000-1400 то милод
Дини ислом Муҳаммад (570-632)-и (УП)-и милоди

Просмотров: 9411

НАҚШИ ФАРҲАНГОФАРИНИИ ДИН ДАР ҶОМЕА

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

ба пайдоиши дин олимони зиёде фикру ан-дсшаҳои худро баён намуда, ибораҳои гуногуни ма-даниро шарҳ дода заминаҳои пайдоиши эътиқодҳои диниро дар давраҳои хеле қадим муайян намуданд,

Просмотров: 3203

САНЪАТ ҲАМЧУН УНСУРИ ФАРҲАНГ

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

>Санъат таърихи хело қадима дошта, дар ҷомеаи ибтидой дар омезиш бо асотиру эътиқодҳои динӣ пай-до шуда, дар раванди ташаккули ҷомеаи инсонй то имрӯз дар рушду такомул ва таҳаввулот аст.

Просмотров: 3492

МАДАНИЯТИ ҶОМЕАИ ИБТИДОӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Заминаҳои маданият ва предметҳои он дар сохти ҷомеаи ибтидой бо баробари пайдоиши инсон шурӯъ гардида, зинаҳои камолот (ба мисли маданияти замо-ни антиқӣ, эҳёи мусулмонӣ, ренессанс, маданияти мая, маданияти муосир) ва тамаддунро дар бар мегирад.

Просмотров: 3592

ФАЛСАФАИ ФАРҲАНГ ВА ТАЪРИФҲОИ ОН

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фарҳангшиносӣ яке аз илмҳои ҷомеавӣ шинохта шуда, дорои хусусиятҳои хоси фалсафии худ мебошад. Илми фарҳангшиносӣ системаи донишҳо дар бораи қонунҳои табиат ва ҷамъият буда, ҳамчунин соҳаи ҷудогонаи донишҳо мебошад. Аз ин лиҳоз маданият (фарҳанг) соҳаи ҷудогонаи дониш мебошад.

Просмотров: 5170