|

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2018-12-01

Нақша:
Сарсухан

  1. Мафҳуми фаъолияти гумрук
  2. Принсипҳои асосии хадамоти давлатии гумрук
  3. Усулҳои муайян намудани арзиши гумрукӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон

Хулоса

Сарсухан:
Баробари навиштани кори курсиям ман ҳаракат мекунам дар бораи гумрук ва брокери гумрук то ҳади аққал маълумот диҳам, чунки фаъолити гумруқ яке аз фаъолияти муруккаб буда ба асноди муфассали меъёрию ҳуқуқи эҳтиёҷ дорад. Таърих гувоҳ аст, тоҷикон яке аз халқҳои қадимтарини ҷаҳон мебошад. Ҳанӯз дар давраи заволи ҷамъияти ибтидои дар сарзамини Осиёи миёна аҷдодони қадимаи тоҷикон сукунат доштанд.
„.Мутобики моддаи 1 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон (КГ), фаъолияти гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистонро сиёсати гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тартиб ва шартхои аз сархади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани мол ва воситахои наклиёт, ситонидани пардохтхои гумрукй, барасмиятдарории гумрукй, назорати гумрукй ва воситахои дигари дар амал татбик намудани сиёсати гумрукй ташкил медиханд."
Дар ин мафхуми фаъолияти гумрукй аслан вазифахои нисбатан мухимтари фаъолияти гумрукии дар натичаи фаъолияти дарозмуддати! мақомоти гумрук бамиёномада номбар шудаанд.

 

 

 

 


1. Мафҳум ва фаъолияти гумрук дар ҶТ
Мутобики моддаи 1 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон (КГ), фаъолияти гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистонро сиёсати гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин тартиб ва шартҳои аз сархади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидани мол ва воситаҳои наклиёт, ситонидани пардохтҳои гумрукӣ, барасмиятдарории гумрукӣ, назорати гумрукӣ ва воситаҳои дигари дар амал татбик намудани сиёсати гумрукӣ ташкил медиханд."
Принсипҳои асосии фаъолияти гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ягонагии сиёсати гумрукӣ, ягонагии каламрави гумрукӣ, ягонагии конунгузории гумрукӣ, ягонагии танзими тарифй ташкил медихаду
Дар ин мафхуми фаъолияти гумрукӣ аслан вазифаҳои нисбатан мухимтари фаъолияти гумрукии дар натичаи фаъолияти дарозмуддати! макомоти гумрук бамиёномада номбар шудаанд.
Вале дар чараёни омузиши Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон мо боварй хосил мекунем, ки мафхуми дар он иброзгардидаи фаъолияти гумрукӣ он вазифаҳои сершумореро, ки мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти хамарузаи худ ру ба ру мешаванд,   дар   бар   намегирад.   Фаъолияти Ахбори Мачлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, №15 (1220), 1996гумруки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мачмуи мураккаби/ тадбирхри гайримаъмулиеро муттахид месозад, ки дар натиҷаӣ истифодаашон онхо якдигарро пурра кардг вазифаҳои басо мураккабро хал менамоянд.
Ба кисми таркибии мачмуи сохтори фаъолияти гумруки, инчунин дохил кардани омори гумруки, тахияи низоми номгуи молҳои марбут ба фаъолияти иктисодии хоричй, мубориза алайхи кочоқ ва чиноятхо дар сохаи фаъолияти гумруки, вайронкунии коидаҳои гумруки ва системаи хамаруз. истифодашавандаи низомҳои гумруки мантикан мувофики максад мебуд. Яъне сохтори фаъолияти гумрукиро мутобики  Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бахшҳои зерин тавсиф додан дурусттар мебуд:
1       - сиёсати гумруки;
2       - интиколи молу воситахри наклиёт аз сархади гумруки;
3       - низомҳои гумруки;
4       - танзими тарифҳои гумруки;
5       - пардохтҳои гумруки;
6       - барасмиятдарории гумруки;
7       - назорати гумруки;
8       - омори гумруки ва Номгуи молҳои марбут ба фаъолияти иктисодии хоричй (НМ ФИХ);
9       - кочоқ ва чиноятҳои дигар дар сохаи фаъолияти гумруки;

10     - вайронкунии коидаҳои гумруки ва чавобгарӣ барои ин крнуншиканихо;
11     - тахкикн парвандахо оид ба]вайрон кардани кридаҳои гумруки;
12     - баррасии парвандахо оид ба вайрон кардани қоидаҳои гумрукӣ

Хар яке аз бахшҳои номбурда мачмуи масъалаҳои густакилро дар бар гирифта, дорой хусусиятҳои     ба худ хос мебошад.  Ин хусусиятхр вобаста аз чои онхо дар фаъолияти гумруки. вазифаҳои ичрошаванда ва хамкории бевоситаи онхо бо дигар кисмҳои таркибии фаъолияти гумруки зохир мегарданд. Дар мачмуъ онхо вохиди органикиеро ташкил медиханд, ки бояд барои вазифаҳои умумии гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат намоянд. Мехвари кисмҳои таркибии фаъолияти гумруки сиёсати гумруки мебошад.

Барои гирифтани давоми Кори Курсӣ ба администратори сомона муроҷиат намоед! Маводҳо ройгон дастрас карда намешавад!!! (Ҳамагӣ 31саҳ)(Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 599

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: