|

Кори дипломӣ: Ба танзимдарории қоғазҳои қиматнок дар шароити бозоргонӣ

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2018-05-30

Нақшаи кор;
Сарсухан…………………………….….….….…..…..…..…..………………………3-5
Боби I. Мафҳуми умумӣ, навъ ва шакли қоғазҳои қиматнок.6-31

    1. Мавҳуми коғазҳои қиматнок ва тавсифи умумии онҳо…….6-16

1.2. Қоғазҳои қиматнок ва гурeҳбандии он дар замони ҳозира………..…....17-26
1.3. Қоғазҳои қиматноки озод ва асбобҳои (инструменти) молиявӣ...…......27-31
Боби II. Иштирокчиёни бозори қоғазҳои қиматнок ва танзими фаъолияти онҳо……..……………………………………………………………..32-59
2.1.  Бозори қоғазҳои қиматнок ва иштирокчиёни он……………..…….....…32-42
2.2.  Бозори дараxаи дуюмини биржавӣ (биржаи фондӣ)………………...…43-57
2.3.  Танзими фаъолияти иштирокчиёни бозори қоғазҳои қиматнок.....….58-59
Боби III. Системаи танзими давлатии бозори қоғазҳои қиматн…....…60-74
3.1.  Масъалаҳои умумии танзими бозори қоғазҳои қиматнок…..…………60-64
3.2.  Органҳои назоратии бозори қоғазҳои қиматнок……………………..…..65-71
3.3.  Асоси қонунбарорию ҳуқуқии бозори қоғазҳои қиматнок…………….72-74
Хулоса……………...……………………………………………………….................75-77
Адабиёти истифодашуда………………………………………….…………......78

 

 

                                              


 Сарсухан
Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ ба таври доимӣ, барои аз ҳисоби як шахс ба шахси дигар гузаронидани маблағҳо, як қатор талаботҳо вуҷуд доранд. Чунин талаботҳо метавонад дар шакли додану ситонидани қарз ва ба воситаи бароришу ҷобаҷо гузории қоғазҳои қимматнок дар ҳолатҳои хариду фурўши амвол ва хизматрасониҳо сурат гирад. Дар ин маврид қоғазҳои қиматнок ҳамчун як шакли таҷассумёфтаи муносибатҳои бозории байни иштирокдорони бозор ба миён омада, худи ин қоғазҳои қиматнок ба сифати объекти умумии ин муносибатҳо хизмат менамоянд. Ба ибораи дигар, ҳамагуна додугирифти шартномавӣ нисбат ба харид ё фурўш на ба шакли пули ё моли, балки ба воситаи қоғазҳои қиматнок сурат мегирад.
Қоғазҳои қиматнок – як шакли сармояест, ки метавонад ба ивази пул ё мол фурўхта шаванд ва дар бозор дар шакли мол ҳаракат намоянд ва ба соҳибонашон даромад оранд. Ин як навъи махсуси мавҷудияти сармоя дар шакли пулӣ ё молӣ мебошанд.
Дар мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикарда, шакл ва таснифи қоғазҳои қиматнок, пеш аз ҳама дар мақсаду мароми онҳо, дар  барориш, гардиш ва гирифтани даромадҳо муайян мекунанд, зоҳир мегарданд.
Дар қатори бозорҳои дорои воқеъӣ, молӣ, қарзӣ, бонкии имрўза, шакли дигари он, бозори қоғазҳои қиматнок арзи вуҷуд менамояд.
Бозори қоғазҳои қиматнок – ин як қисми бозори молия ба ҳисоб меравад ва он дар иқтисодиёти имрӯза нақши калонро мебозад.  
Бозори қоғазҳои қимматнок (фондӣ) – ҷамъияти саҳҳомиест, ки он ба савдои қоғазҳои қимматнок машғул мебошад, вале мақсади он ба даст овардани фоида аз ҳисоби фурўши ин қоғазҳои қимматнок мебошанд.
Баҳри сохтан ва вусъат додани бозори қоғазҳои қимматнок дар ҷумҳурӣ «Барномаи миллии тарақиёти бозори қоғазҳои қимматнок ва маблағгузориҳо» аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда баромада шудааст. Мувофиқи ин барнома Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабиниҳои зеринро ба душ гирифтааст:
- ташаккул додани сохтори ташкилотии бозори қоғазҳои қимматноке, ки аз мақомоти танзим ва назорати давлатӣ иборат бошад;
- омода намудани иштирокчиёни соҳибкасби бозори қоғазҳои қимматнок, эмитентҳои биржаҳои фондӣ, маблағгузорони қоғазҳои қимматнок;
- ташкил намудани амонатгирандаи марказӣ, бақайдгиранда ва нигоҳдорандаи қоғазҳои қимматнок;
- ташаккул додани зерсохтори қоғазҳои қимматноке, ки xараёни доимии xойгирнамоии аввалини қоғазҳои қимматнок, xалбнамоӣ ва муомилоти онҳоро дар бозори дуюм таъмин намояд.
Аз сабаби ниҳоят суст будани xараёни хусусигардонӣ ташакулёбии биржаи фондӣ, фондҳои сармоягузорӣ ва қайдгирандагони қоғазҳои қимматнок аз xониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи инкишофи бозори қоғазҳои қимматнок, ҷараёни тараққиёти бозори қоғазҳои қимматнок бо роҳи ташкили тафтишоти давлатӣ аз рӯи қоғазҳои қимматнок, биржаҳои фондӣ ва фондҳои сармоягузорӣ, омодасозии мутахассисон аз рӯи қоғазҳои қимматнок ва амсоли инҳоро тезонидан зарур аст.
Кори дипломии мазкур дар мавзeи барои иқтисоди имрӯзаи ҷумҳурӣ ниҳоят актуалӣ навишта шудааст, зеро то он даме, ки шакли дурусти бозори қоғазҳои қимматнок дар ҷумҳурӣ ташкил карда нашавад, дар бораи ба ҷумҳурӣ ворид шудани маблағгузориҳои калон ҳоҷати сухан гуфтан ҳам нест.
Кори дипломӣ аз сарсухан, се боб – оиди намудҳои асосии қоғазҳои қиматнок ва амалиёт бо онҳо, сарчашмаҳои сармоягузориҳои онҳо дурнамоии қоғазҳои қимматнок ва масоили онҳо, инчунин хулосаву рӯйхати адабиёт иборат аст.

Барои гирифтани давоми Кори дипломӣ ба администратори сомона муроҷиат намоед! Маводҳо ройгон дастрас карда намешавад!!! (Ҳамагӣ 98саҳ)(Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 535

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: BakHtiYor
Санаи дохилгардида: 2013-03-02

!

Каментарй дохил кард: Islomim
Санаи дохилгардида: 2013-04-02

Ташаккур барои маълумот?о. Агар маълумот?ои зиёдтар ворид намоед сайти Шумо боз?ам зеботар мешуд.

Каментарй дохил кард: холиков бехруз
Санаи дохилгардида: 2013-09-14

мавзуъ. фан усул принсип ва вазифахои назарияи иктисод. назарияи иктисод илм оиди самаранок истифодабарии захирахои махдуди иктисоди коркард ва ба рох мондани онхо дар ин асос конеъ гардонидани талаботи руз аз руз талаботи ахолиро меомузад. назарияи иктисод аввалин бор аз чониби олими франсус Антуон Мон Кренти дар асри 17 (1615) хамчун илм эътироф шудааст.Антуон Мон Кретин хочагидориро ба ду кисм чудо намудааст. 1. илм оиди хонадори ва хочагидори. 2. хочагидори давлати ё худ иктисоди сиёси. назарияи иктисоди ба 4 кисм чудо мешавад. 1. Микра иктисод. 2. Макра иктисод. 3. Меза иктисод. 4. Мега иктисод.

Каментарй дохил кард: холиков бехруз
Санаи дохилгардида: 2014-04-15

ташакури зиёд ба он шахсоне ки мавзухои иктисодиро дар инчо менависанд. иктисод оинаи маллат аст. ки махсули мехгаташро акс ва дастурхонашро сершор аз неъмат мегардонад. иктисод аз зумраи илмхои нодире мебошад ки инсоният ба туфайли он санъати хонадорию хочагидори, идораю тархрези, бозоргонию тичоратиро аз худ намуда ба сатх ва дарачаи волои давлатдори расидааст. аз ин нигох надонистани иктисод на танхо асоси хирагии аклу хирад балки бефурузи ва нофарчомии инсон мебошад. мутахасисе ки иктисоди хона, корхона, нохия ва миллати худро надонад, оиди онхо акидаву андешаи амик, мустакилу мушаххас надошта бошад дирузу фардои онро кадр карда натавонад, он абадан дар ботлоки нодони, чахони нокоми хочагидори ва давлатдори боки мемонад. ин гуфтахою санчидахои бузургон ва мутафаккирони илму фархангро иктисодчиё бехтару амиктар дарк намудаанд.

Каментарй дохил кард: холиков бехруз
Санаи дохилгардида: 2014-04-15

ташакури зиёд ба он шахсоне ки мавзухои иктисодиро дар инчо менависанд. иктисод оинаи маллат аст. ки махсули мехгаташро акс ва дастурхонашро сершор аз неъмат мегардонад. иктисод аз зумраи илмхои нодире мебошад ки инсоният ба туфайли он санъати хонадорию хочагидори, идораю тархрези, бозоргонию тичоратиро аз худ намуда ба сатх ва дарачаи волои давлатдори расидааст. аз ин нигох надонистани иктисод на танхо асоси хирагии аклу хирад балки бефурузи ва нофарчомии инсон мебошад. мутахасисе ки иктисоди хона, корхона, нохия ва миллати худро надонад, оиди онхо акидаву андешаи амик, мустакилу мушаххас надошта бошад дирузу фардои онро кадр карда натавонад, он абадан дар ботлоки нодони, чахони нокоми хочагидори ва давлатдори боки мемонад. ин гуфтахою санчидахои бузургон ва мутафаккирони илму фархангро иктисодчиё бехтару амиктар дарк намудаанд.

Каментарй дохил кард: фарход
Санаи дохилгардида: 2015-01-28

чи мешуд ки боз мавзуи назари иктисодро васе ва равшан ва усули иктисодиро хамрох мекардед бисёр хам минатдор мешудам

Каментарй дохил кард: i.isroilov.74
Санаи дохилгардида: 2015-01-31

спасибо для токого сайта

Каментарй дохил кард: i.isroilov.74
Санаи дохилгардида: 2015-01-31

спасибо для токого сайта

Каментарй дохил кард: madisa_1996@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2015-02-28

Мушохидаи омари оиди нишондихандахои чамъияти

Каментарй дохил кард: rizoevnurali@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2016-09-21

тести назарияи иктисоди бошад партоед рафикон?

Каментарй дохил кард: rustamova.michgonachon
Санаи дохилгардида: 2016-10-27

тест хаст партоям мумкин

Каментарй дохил кард: rustamova.michgonachon
Санаи дохилгардида: 2016-10-27

реферат даркор оид ба пайдоиши фанни назарияи иктисод чихел ёбем

Каментарй дохил кард: Аа
Санаи дохилгардида: 2017-09-11

Усулхои назарияи иктисодиет

Каментарй дохил кард: kozimbek55@yandex.ru
Санаи дохилгардида: 2017-12-09

конспект

Каментарй дохил кард: Сорбон Холзода
Санаи дохилгардида: 2018-10-11

мавзу?оро пурра партоед бародар ?аблан сипосгузорем

Каментарй дохил кард: Firuzjoh @mail .com
Санаи дохилгардида: 2020-01-08

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: