|

Реферат: Исмоили Сомонӣ-асосгузори давлати тоҷикон

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2018-05-10

Ин сулола чун сулолахои дигари точикии Бармакнён, Тохириён ва Саффориён таърихи дуру дароз дорад. Сарчашмахои таърихи шачараи Сомониёнро то ба замони мо расонидаанд. Дуруст аст, ки Сомонхудотро асосгузори сулолаи Сомониён ном мебаранд.У дар нимаи аввали асри VIII умр ба cap бурда, аслан точик мсбошад. Вале ин сулола ачдодоии пеш аз
Сомонхудоти худро хам дар хотир дорад. Он аз Бахроми Чу-бина огоз ёфта, баъд авлодони у Тамусоб, Нуш ва Хомито, ки падари Сомонхудот буд, хает ба cap бурдаанд. Махз дар замо-ни зиндагии Сомонхудот ва писару наберахои Асад сулолаи Сомониён номдор шудааст.

ТАЪСИСИ ДАВЛАТИ СОМОНИЁН.
Тохириён идораи Самарканлро баьд аз вафоти Нух ба Ахмад супориданд. Ахмад 9 писар дошт - Наср, Яъкуб, Хомид, Исмоил, Асад, Иброхим, Исхок, Яхё ва Мансур. Баъд аз вафоти Ахмад халифа Насрро хамчун сарвари хоналони Сомониён шинохта, ба у хукмронии вилоятхои Самарканду Фаргонаро супурд.
Бади соли 873 дар Хуросон ба сари хокимият омадани Саф-фориён халифа бо сабабхои аллакай ба шумо маълум 25 июни соли 874 хокимияти гамомн Мовароуннахрро ба ихтиёри Насри Сомони во гузошт. Пеш аз ин дар Бухоро вокеас ба вукуъ пайваст, ки он барон ин карордоди халифа сабаб шуд.  Вакте ки Хуросон ба дасти Саффориён гузашт, дар Бухоро бехокимияти ва бенизоми ба миён омад. Ба замми ин, гурухи калони мусаллахе аз Хоразм ба Бухоро хамла оварда, онро талаю тороч кард. Бухоронён Насрро ба ёри даъват карданд. Ба у муяссар шуд, ки ба хоразмиён шикаст дода, дар Бухоро тартибу низоми катъи чори намояд.
Писари Ахмад Исмоил ин вакт волии Бухоро буд. У руз то руз пуркувваттар мешуд. Вакте фаро расид, ки Исмоил дигар ба хазинаи бародари худ - Наср хироч намедодаги шуд. Махз бо хамин сабаб солхои 885-888 дар байни бародарон якчанд маротиба бархурдхои мусаллахона ба амал омада, окибат онхо ба сулху дусти ва бародарии  байнихамдигари муваффак шуданд…

Барои гирифтани давоми реферат ба администратори сомона муроҷиат намоед! (Ҳамагӣ 7саҳ) (Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 1320

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: