|

Реферат:Назариявии савдои байналхалки

Тартибдиханда: ya.ru, google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-12-07

1.Мохият ва сабабхои савдои байналхалки.
2.Тахаввули назарияи савдои байналхалки.
3.Назарияи Хекшер – Олин. Парадокси Леонтев.
4.Савдои беруна ва таксимоти даромадхо.

1. Дар адабиёти иктисоди ба савдои байналхалки одатан чунин таъриф дода мешавад «савдои байналхалки ин xараёни хариду фурeш мебошад, ки аз тарафи харидорон ва фурeшандагони мамлакатхои гуногун ба вуxуд оварда мешавад». Савдои байналхалки содирот ва воридотро дар бар мегирад. Дар маълумотхои омории СММ маълумотхо оиди хаxм ва тағйирёбии савдои xахони хамчун суммаи содироти хамаи мамлакатхои xахон гирд оварда мешавад.
Дар шароитхои хозира иштироки фаъолонаи мамлакатхо дар савдои байналхалки бо як катор афзалиятхо алокаманд аст: савдои байналхалки имконият медихад, ки захирахои дар мамлакат мавxуд буда самаранок истифодабурда шаванд; аз худ намудани дастовардхои xахонии техника ва технология; инчунин ба таври пурра конеъгардонии эхтиёxотхои ахоли.
Бояд кайд намуд, ки савдои беруна ба вазъияти иктисодии дохилии хар як мамлакат таъсири худро мерасонад. Зеро аз тахлили макроиктисоди ба мо маълум шуда буд, ки хаxми содирот ва воридот бевосита ба хаxми МУД, шуғл ва дигар нишондихандахои макроиктисоди таъсири бевосита мерасонад. Афзоиши истехсолот дар сохахои водироти, дар натиxаи афзоиши талабот ба махсулоти дохили аз тарафи харидорони хоиxи хаxми МУД – ро зиёд мекунад. Афзоиши воридот бошад, кисми талаботи дохилиро баро харидани махсулоти хориxи равона месозад, ки дар натиxа рағбати афзоиши истехсолоти дохили паст шуда ба камшавии хаxми МУД оварда расониданаш мумкин аст. Бинобар хамин омeзиш ва тахлили назарияхо ва хусусиятхои савдои байналхалки ахамияти нихоят зарур дорад. Чунки имрeзхо дар шароити глоболизатсияшавии иктисодиёти xахони ягон мамлакате нест, ки бо дигар кишвархо муносибатхои гуногуни иктисоди надошта бошад.

Барои гирифтани давоми реферат ба администратори сомона муроҷиат намоед! (Viber)(+992)985-400-800

Дидан карданд: 604

Рефератҳои нав:

Кори Курсӣ: Асъор танзим ва назорати он

Кори Курсӣ: Мафҳуми гумрук

Кори Курсӣ: Шакл ва асосҳои методологии менеҷмент

Кори Курсӣ: Шакл ва намудҳои батанзимоварии ҳуқуқии бизнес дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Кори Курсӣ: Масълаҳои барномасозии хатти

Коментари дохил карданд:

Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: