|

Низоми тахия, пешниход, мухокима ва ичроиши бучетхои махаллӣ

Тартибдиханда: ya.ru google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-01-22

Бучетхои махаллиро макомоти ичроияи хокимияти махаллӣ мувофики талаботи конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хокимияти махаллӣ, дигар санадхои меъёрӣ ва хукукии Чумхурии Точикистон тартиб медиханд. Барои тартиб додани бучетхои махаллӣ макоми молияи махаллӣ масъул мебошад. Лоихахои бучетхои махаллиро ба Вазорати молия раисони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шаьри Душанбе, шахру нохияхои тобеи чумхуриявӣ пешниход намоянд. Лоихахои пешниходгардидаи бучетхои махаллӣ чунин маълумотро дар бар мегирад: - нишондихандахои даромаду харочот барои соли навбатии молиявӣ ва давраи миёнамухлат; - хисоби маблаги зарурии кумаки молиявӣ (дотатсия) ва мусридати молиявӣ (субвенсия), ки аз бучети чумхуриявӣ чудо карда мешаванд. Шарху асосноккунии хисобхо ба Вазорати молия имконият медихад, ки таклифхои оиди бучетро чамъбаст ва тахлил намояд. Дар мавриди руй додани мухолифат байни Вазорати мо¬лия ва ма-комоти ичроияи хокимияти махаллӣ оиди тартиб додани лоихаи бучети махаллӣ, Вазорати молия карор кабул карда, ба баррасии Хукумати Чумхурии Точикистон пешниход менамояд. Раисони шахру нохияхои тобеи вилоят ва шахр ба макомоти болоии хокимияти ичроия нишондихандахои даромаду харочоти бучет-хо ва хисобхоро оиди онхо мувофики талаботу коидахои пешби-нинамуда пешниход менамоянд. Тартиби баррасии лоихаи Конун дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ ва тасдики онро Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи молияи давлатии Чумхурии точикистон муайян мекунад. Тартиби баррасии лоихаи карор дар бораи бучети махаллӣ ва тасдики онро мутобики талаботи конунгузори чорӣ, санадхои хукукии макомоти хокимияти махаллӣ муайян мекунанд. Лоихаи конун дар бораи бучети фондхои максадноки давлатӣ баробари Конун дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ ва дар доираи Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон баррасӣ гардида, тасдик карда мешавад. Лоихаи Конун дар бораи ворид намудани тащирот ба конунгузории Чумхурии Точикистон оиди андозситони барои баррасӣ ва тасдики Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон ва макомоти намояндагии хокимияти махаллӣ аз чониби субъекти хукуки ташаббуси конунгузорӣ то кабули конун (карор) дар бораи бучет барои соли навбатии молиявӣ пешниход карда мешавад. Тартиби ичрои бучети махаллӣ ба ичрои бучети чумхурявӣ монанд мебошад. Масъулияти ичрои бучети махаллӣ ба идораи макоми молияи хукуматхои махаллӣ гузошта мешавад. Вазорати молия баъди чамъбасту тахлили хисобот дар бораи ичрои бучети чумхуриявӣ, бучетхои махаллӣ ва бучетхои фондхои максад-ноки давлатӣ дар хар се мох бо чамъбасти арзоянда гузориш пешни-ход намояд. Дар гузориш бояд чунин маълумот бошад: - маълумоти хисоботӣ дар бораи вазъи макроиктисодӣ ва молиявии Чумхурии Точикистон; - мукоисаи хачми даромадхои вокеӣ ва тасдикшуда, хачми харо-чоти вокеӣ ва тасдикшуда, грантхо, каср ва карзи гирифтаи бучети давлатӣ бо шархи фарки байни нишондихандаи тасдикшуда ва вокеӣ; Дар асоси натичаи чамъбасту тахлили ичрои бучет дар соли хисоботӣ Хукумати Чумхурии Точикистонбарои ба вазъияти нави иктисодӣ мувофик намудани соли молиявии чорӣ карорхои махсус кабул мекунад ва ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон хабар медихад.

Дидан карданд: 3829

Мавзӯъҳои монанд:

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 майи соли 2016)

Низоми тахия, пешниход, мухокима ва ичроиши бучетхои махаллӣ

Сохтори даромад ва хароҷотҳои бучети чумхуриявӣ

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлатӣ

Мохият, ахамият ва сохтори даромадхо ва харочотхои бучетхои махаллӣ

Тартиби тахияи лоихаи буҷети ҷумхуриявӣ

Фаъолияти бучетӣ дар Чумхурии Точикистон

Харочоти фондхои максадноки давлатӣ

Сохтори системаи бучети давлатии чумхурии точикистон

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: