|

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Тартибдиханда: ya.ru google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-01-22

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон ба андозаи 2 фоизи даромади бучети давлатӣ мукаррар гардида, ба бучети чумхуриявӣ дохил мешавад. Дар  соли чорӣ (соли 2005) фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон ба маблаги 25120 хазор сомонӣ  тасдик карда шудааст.
Маблагхои фонди захиравии Президенти Чумхурии Точи­кистон бо амри Президенти Чумхурии Точикистон сарф кар­да мешаванд.   
Фонди захиравии макомоти хокимияти ичроия дар махалхо
Фонди захиравии макрмоти хокимияти ичроия дар махалхо ба андозаи 0,5 фоизи хачми даромади бучети махаллии дахлдор мукаррар гардида, ба таркиби харочоти он дохил карда мешавад.
Ба фонди захиравии макомоти хокимияти ичроия дар махалхо раисони Вилояти Мухтори Кухистони Бадахшон, вилоятхо, шахри Душанбе, шахру нохия ихтиёрдорӣ менамояд.
Тартиби истифодаи маблагхои фонди захиравии макомоти хокимияти ичроияро дар махалхо Хукумати Чумхурии Точикистон муайян мекунад.
Асосхои баррасӣ ва тасдики бучетхо
Тартиби баррасии лоихаи Конун дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ ва тасдики онро Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи молияи давлатии Чумхурии точикистон муайян мекунад.
Тартиби баррасии лоихаи карор дар бораи бучети махаллӣ ва тасдики онро мутобики талаботи конунгузори чорӣ, санадхои хукукии макомоти хокимияти махаллӣ муайян мекунанд.
Лоихаи конун дар бораи бучети фондхои максадноки давлати баробари Конун дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ ва дар доираи Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон баррасӣ гардида, тасдик карда мешавад.
Лоихаи Конун дар бораи ворид намудани тащирот ба конунгу-зории Чумхурии Точикистон оиди андозситони барои баррасӣ ва тасдики Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикис-тон ва макомоти намояндагии хокимияти махаллӣ аз чониби субъек-ти хукуки ташаббуси конунгузорӣ то кабули конун (карор) дар бораи бучет барои соли навбатии молиявӣ пешниход карда мешавад.
Окибати кабул нашудани лоихаи Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ.
Лоихаи Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети дав­латии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ, ки аз чониби Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон то 31 декабри соли равон кабул нашудааст, мавриди амал карор дода намешавад ва маблаггузории харочот мутобики мукаррароти  муайяни Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон сурат мегирад.
Ворид намудани тагйироту иловахо ба Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чум­хурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ
Лоихаи конунхо оиди ворид намудани тагйироту иловахо ба Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ аз руи хамаи масъалахое, ки мавзуи танзими Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи молияи давлатии Чумхурии Точикистон мебошанд, аз Чониби Хукумати Чумхурии Точикистон пешниход мешаванд.
Дар сурати кам шудан ё барзиёдии воридоти маблаг ба бучет, ки ба тагйирёбии маблаггузорӣ аз таъиноти солона кам ё зиёд нисбати бучети тасдикшуда ба андозаи 10 фоиз боис гардад дар он сурат Хукумати Чумхурии Точикистон лоихаи Конуни Чумхурии Точикис-тонро оиди ворид намудани тагйи­роту иловахо ба Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии моли­явӣ бо хуччатхои зарурӣ ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон пешниход мекунад.
Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикис­тон лоихаи мазкурро бо тартиби гайринавбатӣ дар давоми 15 руз баррасӣ менамояд.

Агар лоихаи Конун оиди ворид намудани тагйироту ило­вахо ба Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давла­тии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ дар мухлати мукарраргар-дида кабул нашавад, Хукумати Чумхурии Точикистон хукук дорад, ки харочоти бучети давлатиро таносубан бо кабули карори дахлдор оиди масъалахои мазкур кам ё зиёд намояд, дар сурате ки агар дар Конуни Чумхурии Точики­стон дар бораи Бучети давлатӣ дар соли чорӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

Дидан карданд: 4953

Мавзӯъҳои монанд:

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 майи соли 2016)

Низоми тахия, пешниход, мухокима ва ичроиши бучетхои махаллӣ

Сохтори даромад ва хароҷотҳои бучети чумхуриявӣ

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлатӣ

Мохият, ахамият ва сохтори даромадхо ва харочотхои бучетхои махаллӣ

Тартиби тахияи лоихаи буҷети ҷумхуриявӣ

Фаъолияти бучетӣ дар Чумхурии Точикистон

Харочоти фондхои максадноки давлатӣ

Сохтори системаи бучети давлатии чумхурии точикистон

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: