|

Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлатӣ

Тартибдиханда: ya.ru google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-01-22

Вазорати молия дар асоси таклифхои оид ба бучет пеш-ниходгардида лоихахои бучети давлатӣ, бучети чумхуриявӣ ва бучетхои фондхои максадноки давлатиро барои соли навбатии молиявӣ тартиб медихад ва онро то 20 сентябри соли равон ба Хукумати Чумхурии Точикистон ирсол менамояд.
Хукумати Чумхурии Точикистон мувофики тартиби мукарраршуда лоихаи пешниходгардидаи бучети давлатӣ, бучети чумхуриявӣ ва бучетхои фондхои максадноки давлатиро баррасӣ менамояд ва карори дахлдор кабул мекунад.
Хукумати Чумхурии Точикистон хар сол то 1 ноябри соли равон лоихаи бучети давлатиро барои соли навбатии моли­явӣ барои баррасии Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон пешниход менамояд.
Хуччатхо ва маводе, ки баробари лоихаи Конун дар бораи Бучети давлатӣ ба Мачлиси намоянда­гони Мачлиси Олии Чумхурии Точикис-тон пешниход ме­шаванд
Баробари ирсол шудани лоихаи Конун дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии моли­явӣ ба Мачлиси намо-яндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон хуччату маводи зерин низ пешниход мешаванд:
- чамъбасти тахминии инкишофи ичтимоию иктисодии Точикис-тон дар соли гузашта;
- дурнамои инкишофи ичтимоию иктисодии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ;
- самтхои асосии сиёсати бучету андоз барои соли набатии молиявӣ;
- дурнамоии баланси чамъбастии молиявӣ барои соли навбатии молиявӣ;
- лоихаи барномаи карзгирии давлатии берунии Чумхурии Точикистон ва ба давлатхои хоричӣ доданӣ карз дар соли навбатии молиявӣ;
- лоихаи конунхои Чумхурии Точикистон - оиди боздоштани амал ва  бекор кардани конунхое, ки дар онхо харочоти маблаг аз хисоби бучети давлатӣ пешбинӣ мегардад;
- хуччатхои дигаре, ки тибки Дастури Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумурии Точикистон талаб карда ме­шавад.
Дар баробари ирсоли лоихаи Конуни Чумхурии Точикис­тон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявй ба Мачлиси намояндагон Хукумати Чумхурии Точикистон лоихаи конунхои зайлро низ пешниход менамояд:
- дар бораи ворид намудани тагйироту иловахо ба Кодекси андози Чумурии Точикистон, ба Кодекси гумруки Чумхурии Точикистон, ба Конуни Чумхурии Точикистон "Дар бораи тарифи гумруки";
- дар бораи бучети  фондхои максадноки бучетӣ.
Фонди харочоти пешбинӣ нашуда
Фонди харочоти пешбинӣ нашуда  хар сол ба  хачми  харочоти бучети чумхуриявӣ дохил карда мешавад. Андозаи фонди харочоти пешбинӣ нашуда хангоми   тартиб додани бучети  харсола муайян карда мешавад.
Таксим ва истифодаи маблагхои фонди харочоти пешбинӣ нашуда ба ваколати Хукумати Чумхурии Точикистон дохил мешавад. Маблагхои фонди харочоти пешбинӣ нашуда ба­рои бартараф кардани окибатхои офатхои табиӣ, пахншавии касалихои сироятӣ ва дигар холатхои пешбинӣ нашуда, ки дар бучети харсола дар назар дошта нашудаанд, сарф мегарданд.

Хукумати Чумхурии Точикистон дар хар се мох ба Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон дар бораи харочоти фонди пешбинӣ нашуда маълумот медихад.

Дидан карданд: 2975

Мавзӯъҳои монанд:

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 майи соли 2016)

Низоми тахия, пешниход, мухокима ва ичроиши бучетхои махаллӣ

Сохтори даромад ва хароҷотҳои бучети чумхуриявӣ

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлатӣ

Мохият, ахамият ва сохтори даромадхо ва харочотхои бучетхои махаллӣ

Тартиби тахияи лоихаи буҷети ҷумхуриявӣ

Фаъолияти бучетӣ дар Чумхурии Точикистон

Харочоти фондхои максадноки давлатӣ

Сохтори системаи бучети давлатии чумхурии точикистон

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: