|

Тартиби тахияи лоихаи буҷети ҷумхуриявӣ

Тартибдиханда: ya.ru google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-01-20

Асосхои тартиби тахияи лоихаи бучети давлатӣ
Тахияи лоихаи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли нави молиявӣ хукуки истисноии Хукумати Чумхурии Точикистон мебошад.
Лоихаи Бучети давлатӣ дар асоси дурнамои инкишофи ичтимоию иктисодии Чумхурии Точикистон, сохахои иктисодиет, баланси чамъбасти молиявӣ ва бо назардошти фарохам овардани хадди акали стандартхои ичтимоии давлатӣ дар асоси меъёрхои харочоти маблаг барои хизматрасонии давлатӣ, дигар меъёрхое, ки конунгузории Чумхурии Точикистон мукаррар кардааст, тартиб дода мешавад.
Барои тартиб додани лоихаи Бучети давлатӣ хуччату маводи зерин тайёр карда мешаванд:
- дурнамои инкишофи ичтимоию иктисодии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ;
- самтхои асосии сиёсати бучету андоз, пулию карзӣ ва асъории Чумхурии Точикистон;
- дурнамои баланси чамъбасти молиявӣ барои соли навбатии молиявӣ;
- барномаи маблаггузории максаднок;
- накшаи инкишофи сектори давлати;
- сохтори карзи давлатӣ, барномаи карзгирии давлати дохилӣ ва берунӣ;
- барномаи кафолати давлатӣ;
- хисоби зарари бучетӣ давлатӣ аз хисоби имтиёзхо дар сохаи андоз;
- хисоби ичрои тахминии бучет дар соли чории моливӣ;
- хуччату маводи дигар, ки (конун пешбинӣ накардааст).
Вазорати молияи Чумхурии Точикистон дар асоси Карори Хукумати Чумхурии Точикистон барои вазорату идорахо, макомоти хокимияти махаллӣ, ташкилотхои бучетӣ оид ба тартиб додани лоихаи бучет барои соли навбатии молиявӣ Низомнома тартиб медихад, ки дар он сиёсати андозу бучет, самтхои асосии даромаду харочоти бучет, чадвали омода сохтани он ва коидахои пешниход намудани хисобу асосноккунии бучетхо муайян карда мешаванд.
Тартиби тахияи бучети чумхуриявӣ
Макомоти идораи давлатӣ, Бонки миллии Точикистон ва дигар субъектхои хочагидорӣ, ки ба тараккиёти ичтимоию иктисодии чумхурӣ масъуланд.
Вазорати молия коидаи тахияи маълумотро барои тар­тиб додан ва пешниход намудани сметаи муассисахои бучетӣ мукаррар менамояд, хуччатхое, ки муассисахои бучетӣ пешниход менамоянд, бояд чунин маълумотро дарбар гиранд:
- лоихаи сметаи даромаду харочот барои соли ояндаи бучетӣ аз руи сохахо, гуруххо, бандхо ва моддахо мутобики гурухбандии бучетӣ;
- лоихаи сметаи даромаду харочот барои давраи миенамухлат аз руи сохахо, гуруххо ва моддахо мутобики гурухбандии бучетӣ;
- маълумот оиди шабакаи муассисаю ташкилот, мансабхо (доимӣ ва муваккатӣ) ва хайате, ки барои онхо пешбинӣ кардани маблаг лозим меояд;
- шарху асосноккунии хисобот, ки ба Вазорати молия имкон медихад, таклифхои оид ба бучетро чамъбаст ва тахлил намояд;
- таклифхо оиди тартиб додани барномахои сармоягузории давлатӣ барои давраи миёнамухлат, алохида барои хар сол.
Вазорати молия хамаи хисобхои воридот ва пардохтхои бучетиро тахлил намуда, ба муассисахои бучетӣ ислоххои заруриро пешниход менамояд, хамчунин хачми зарурии карзгирӣ ва манбаъхои имконпа-зири гирифтани онро муайян мекунад.
Дар холати руй додани мухолифат байни Вазорати молия ва вазорату идорахо, дигар муассисахои бучетӣ оиди тартиб додани лоихаи бучет, Вазорати молия карор кабул карда, ба баррасии Хукумати Чумхурии Точикистон пешниход менамояд.
Тартиби тахияи бучетхои фондхои максадноки давлатӣ.
Бучетхои фондхои максадноки давлатӣ аз чониби макомоте, ки фондхои мазкурро идора менамояд, мутобики низомнома ва мухлати мукаррарнамудаи Вазорати молия тартиб дода мешаванд.

Дар холати руй додани мухолифат байни Вазорати молия ва макомоте, ки бучетӣ фондхои максадноки давлатиро таъмин менамо-янд. Вазорати молия карор кабул карда, ба баррасии Хукумати Чумхурии Точикистон пешниход менамояд.

Дидан карданд: 3641

Мавзӯъҳои монанд:

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 майи соли 2016)

Низоми тахия, пешниход, мухокима ва ичроиши бучетхои махаллӣ

Сохтори даромад ва хароҷотҳои бучети чумхуриявӣ

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлатӣ

Мохият, ахамият ва сохтори даромадхо ва харочотхои бучетхои махаллӣ

Тартиби тахияи лоихаи буҷети ҷумхуриявӣ

Фаъолияти бучетӣ дар Чумхурии Точикистон

Харочоти фондхои максадноки давлатӣ

Сохтори системаи бучети давлатии чумхурии точикистон

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: