|

Харочоти фондхои максадноки давлатӣ

Тартибдиханда: ya.ru google.com

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2016-01-20

Маблагхои фондхои максадноки давлатӣ танхо барои ичрои амалхое, ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон муайян гардидаанд ва мутобики бучети фондхои мазкур, ки бо Конуни Чумхурии Точикистон дар бораи Бучети давлатии Чумхурии Точикистон барои соли навбатии молиявӣ тасдик гардидааст, истифода мешаванд.
Харочоти бучетхои махаллӣ
Аз хисоби бучетхои махалли танхо харочоти амалхои зайл маблаггу-зори мешавад:
- таъмини фаъолияти макомоти хокимияти махаллӣ;
- ташаккули моликияти коммуналӣ дар махал ва идоракунии он;
- ташкил, таъмини фаъолият ва инкишофи муассисахои маориф, танду-рустӣ, фарханг, варзиш ва тарбияи чисмонӣ, матбуоти даврӣ ва нашрияхо, дигар муассисахое, ки ба мо­ликияти коммуналӣ мансубанд ё дар ихтиери макомоти хокимияти махаллӣ мебошанд.
- инкишофи хочагии манзиливу коммуналӣ;
- сохтмони рох ва нигохдории роххо, ки ахамияти ма­халлӣ доранд;
- ободонӣ ва кабудизоркунӣ дар махали;
- ташкили истифода ва коркарди партовхои рузгор;
- ташкили хизматрасонии- наклиётии ахолӣ ва муассисахое, ки ба моликияти коммуналӣ мансубанд ё дар ихтиери макомоти хокимияти махаллӣ мебошанд;
- хифзи табиат дар махал;
- амалигардонин барномахои максадноки хокимияти ма­халлӣ;
- хизматрасонии карзи хокимияти махаллӣ ва пардохти он;
- кумаки молиявии беподош ба ахолӣ;
- гузаронидани интихоботи макомоти намояндагии хоки­мияти махаллӣ.
Маблаггузории амалхои дигари макомоти хокимияти ма­халлӣ ва харочоти дигар, ки ба масъалахои ахамияти махаллӣ дошта мансуб буда, аз чониби макомоти намояндагии хокимияти махаллӣ мутобики гурухбандии бучетии Чумхурии Точикистон ичро карда мешаванд. 
Харочоти якчояи бучети чумхуриявӣ ва бучетхои махалӣ
Аз хисоби бучети чумхуриявӣ ва бучетхои махаллӣ харочоти амалхои зайл якчоя маблаггузорӣ мешавад:
- дастгирии давлатии сохахои саноат, сохтмон, кишоварзӣ, наклиёт, алока ва хочагии рох;
- таъминоти фаъолияти хифзи хукук;
- таъминоти бехатарии зидди сухтор;
- фаъолияти; илмӣ-тадкикотӣ, тачрибавӣ-конструкторӣ, лоихакашӣ-мухаккикӣ, ки пешрафти илмӣ-техникиро таъмин менамояд;
- таъмини хифзи ичтимоии ахоли;
- таъмини хифзи табиат, хифз ва такрористехсоли захирахои табиӣ, фаъолияти обухавошиносӣ (гидрометеорологӣ);
- таъмини пешгирӣ ва бартараф кардани окибатхои вазъияти фавкулода ва офати табиӣ;
- инкишофи инфраструктураи бозор
- таъмини фаъолияти воситахои ахбори умум;
- кумаки молиявӣ ба дигар бучетхо;
- харочоти дигар, ки дар ихтиери муштараки хокимияти давлатӣ ва хокимияти махаллӣ мебошад.

Тартиби мутобиксозии таксимот ва вобаста кардани харочоти дар ихтиёри муштараки хокимияти давлатӣ ва хокимияти махалли буда, аз чониби Хукумати Чумхурии Точикистон муайян карда мешавад.

Дидан карданд: 4158

Мавзӯъҳои монанд:

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (22 майи соли 2016)

Низоми тахия, пешниход, мухокима ва ичроиши бучетхои махаллӣ

Сохтори даромад ва хароҷотҳои бучети чумхуриявӣ

Фонди захиравии Президенти Чумхурии Точикистон

Тартиби пешниходи лоихаи бучети давлатӣ

Мохият, ахамият ва сохтори даромадхо ва харочотхои бучетхои махаллӣ

Тартиби тахияи лоихаи буҷети ҷумхуриявӣ

Фаъолияти бучетӣ дар Чумхурии Точикистон

Харочоти фондхои максадноки давлатӣ

Сохтори системаи бучети давлатии чумхурии точикистон

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: