|

Графикхои омори

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Курбонов Сухроб

Санаи дохилгардида: 2016-01-12

Графикҳои оморӣ

Илми муосирро бе истифодаи усули графики наметавон тасаввур кард. Аз сабаби он, ки омор ва иқтисод миқдори рақамҳои калону зиёд ва ҷадвалҳои бузургу мураккаб зиёд истифода бурда мешаванд усули графики дар ин илмҳо ҷои махсусро ишғол мекунад. Онҳо барои шарҳу таҳлили ҳодисаҳо ёрӣ медиҳанд.
Иқтисодчии англис У. Плейфера (1731-1798) бори аввал соли 1786 дар асари худ «Харитаи тиҷоратӣ ва сиёсӣ» графикҳои гуногунро барои инъкоси маълумоти оморӣ истифода намуда буд, аз ҳамин сабаб ӯро асосгузори усули графикҳо меҳисобанд.
Графики оморӣ ин тасвири шартии бузургҳои ададӣ ва муносиби онҳо дар намуди шаклхои гуногуни геометрӣ нуқтаҳо, хатҳо, фигураҳои ҳамвор ва ғайра мебошад. Ҳар як график аз симои графики ва элементҳои ёрирасон иборат аст.
Симои графики ин маҷмуи нуқтаҳо, хатҳои рост ва шаклҳои ҳандасавист (геометрӣ), ки бо воситаи онҳо маълумоти оморӣ тасвир карда мешаванд.
Элементҳои ёрирасони график инҳоянд:
майдони график - ин ҷоест, ки дар он бо ёрии аломатҳои ҳандасавӣ графикро тасвир менамоянд. Майдони графикро андоза ва тарафҳои он шарҳ медиҳад;
аломатхои маконй - чй гуна чойгир намудани аломатхои хандасавиро дар майдони график муайян менамоянд;
аломатҳои андозагирӣ (масштаб) - аломатҳоеанд, ки симои графикро маънои микдорӣ мебахшанд.
Аломатҳои андозагирӣ ба воситаи ҷадвалҳои андозагирӣ, ё ин ки аломатҳои андозавии махсус тасвир карда мешаванд:
а) андозаи график ин ченакест, ки бузургии шуморавиро ба
бузургии графики табдил медиҳад;
б)      ҷадвали андозагирӣ хати росте мебошад, ки дар он нуқтаҳо
вобаста ба ададҳои нишондиҳандаи муайян ҷойгир шудаанд. Ҷадвали
андозагирӣ баробарченак, нобаробарченак, фосиладор ё бефосила,
ростхата ва дойра монанд шуда метавонад.
Эзоҳи график ин шарҳи мазмунии график буда, аз номи график, шарҳи  ҷадвали  андозагирӣ  ва  аз  мафҳуми  ҳар  як  аломати истифодашаванда иборат мебошад.          Таснифоти графикхои оморӣ.
Графикҳои омориро вобаста ба мазмун ё таъинот, тарзи сохташон ва ба хусусияти симои графики таснифбандӣ менамоянд. Таснифбандии графикҳо дар накшаҳои зерин инъкос шудааст.

Нақшаи графикҳои оморӣ аз руи хусусияти симои графики

 

мазмун ё таъинот намудхои зерини графикҳоро метавон фарқ намуд:
-   графики муқоисавӣ дар фазо (макон, масоҳат);
-   графики гуногуни бузургиҳои нисбӣ (вакт, таркиб ва ғайра.);
-   графикҳои қаторҳои варианта;
-   графики чойгиркунй аз рӯи ҳудуд;
-  графики робитаи мутакобилаи нишондиханда дошта.
Чй хеле ки дар нақша нишон дода шудааст, графикҳои оморӣ аз рӯи сохташон ду намуд мешаванд: диаграмма ва харитаҳои оморӣ. Дар диаграмма маълумоти оморӣ ба воситаи шаклҳои ҳандасавӣ ё аломатҳои рамзӣ тасвир карда мешавад. Диаграммаро холо бо ёрии барномаҳои махсус дар компюторҳо месозанд.
Дар амалия намудҳои зерини диаграммаро истифода мебаранд: Диаграммаи хаттӣ. Барои сохтани диаграммаи хаттӣ системаи координатаҳои росткунҷаро истифода мебаранд. Ҷараёни сохтани диаграмма аз чунин амалиёт иборатанд:
•       дар       тири       абтсиса       вариантҳои       нишондиҳандаҳои
омӯхташаванда ё нишондиҳандаҳои тули вақтро ҷойгир мекунанд;
•       дар   тири   ордината   бошад   бузургиҳои   нишондиҳандаҳои
омӯхташаванда ҷойгир карда мешаванд;
•       нуқтаҳои дар тирҳои координата гузошта шуда мавқеи ҳар як
дараҷаро дар майдони график нишон медиҳанд;
•       нуқтаҳо бо ҳам пайваст карда мешаванд ва дар натиҷаи он
каҷхаттае пайдо мешавад, ки онро каҷхаттаи оморӣ мегуянд. Ғайр аз ин ҳангоми пайвастани ин нуқтаҳо хатти рост низ ба вучуд омаданаш мумкин аст, ин ҳолатҳоро дар расмҳои 3.5 мушоҳида карда метавонед.
•       инчунин мавқеи якчанд ҳодисаро дар як диаграммаи хаттӣ
нишон  дода  метавонем,  вале  бояд бузургии  мутлақ ба бузургии нисбӣ иваз карда шавад. Ин намуна дар расмҳои 3.5 (се ҳодисаро нишон додаем), оварда шудааст. Расми 3.5. а


Диаграммаҳои сутунӣ, одатан барои муқоисаи нишондиҳандаҳои ҳамном, ки объектҳои гуногун ё ҳудудҳоро тасниф медиҳанд, истифода бурда мешаванд. Дар ин диаграмма системаи координатаҳои росткунҷаро метавон истифода бурд. Мафҳуми нишондиҳандаи муқоисашаванда дар сутунҳои росткунҷа, ки паҳноии масофаи байни сутунҳояш якхела аст, тасвир карда мешавад. Шумораи сутунҳо шумораи нишондиҳандаи омӯхташавандаро нишон медиҳад. Сутунҳоро мумкин аст бо ҳам пайваста ё ин ки ба масофаи якхела аз якдигар ҷудо ҷойгир намуд. Барои фаҳмо будан аз маълумотҳои нақшаи зерин истифода бурда диаграммаҳои сутуниро тартиб медиҳем.

Дар амалия барои тасвир намудани маълумоти оморӣ диаграммаи тасмашакл низ истифода бурда мешавад, ки асоси онро сутунҳо, яъне тасмаҳо тартиб медиҳанд. Тасмаҳои он ба таври уфуқӣ ва ҷадвали андозагириаш бошад, дар тири амудӣ ҷойгир аст. Дарозии тасмаҳо аз мавқеи бузургии омӯхташаванда вобастагӣ дорад. Паҳнои тасмаҳо якхела мебошад.

Дидан карданд: 3506

Мавзӯъҳои монанд:

Сарчашмаҳои назариявии омори байналхалқӣ

Мафҳуми омор дар давраи муосир.

Омодасозии мушохидаи омори

Мохияти мушоидаи омори. Ташкили мушохидаи омории давлати.

Омори баҳодии дараҷаи зисти аҳолӣ

Омори аҳолӣ

Омори нарх

Омори бойгарии давлат

Омори саноат

Графикхои омори

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: