|

Тавсифи фаъолияти хоҷагидории инсон (ИСТЕҲСОЛОТ, ШАКЛ ВА ОМИЛҲОИ ОН)

Тартибдиханда: Азизов Ф.Ҳ.

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2019-09-17

Инсон ва ҳаёту зиндагонии он, чи аз нуқтаи назари биологӣ, чӣ иқтисодиву иҷтимоӣ ва моддиву маънавӣ, аз оғози тавлид то кунун объекти махсуси таҳлил ва таҳқиқи илмҳои гуногун қарор дорад. Назарияи иқтисод инсонро фақат аз нуқтаи назари фаъолияти хоҷагидорӣ тадқиқ мекунад.
Инсон бидуни иқтисод ва охирон, бидуни фаъолияти инсон буда наметавонад. Он қувваи дохилии баҳаракатдароварандаи иқтисод буда, онро мувофиқи дархост, нерӯю қудрати зеҳнии худ идора ва танзим менамояд.
Фаъолияти хоҷагидорӣ ҳамчун раванди меҳнат - фаъолияти мақсадноки инсон дар доираи истеҳсолот (масрафи қувваи фикрию ҷисмонӣ, захираҳои моддию маънавӣ ва роҳҳои подош (рӯпӯш кардани онҳо) ташкил карда мешавад. Баъзе аз неъматҳои иқтисодӣ (об, ҳаво,нури офтоб...) нисбатан беҳадду ҳудуданд ва қонеъ гардонидани талаботи эшон бо онҳо заҳмати зиёдеро талаб намекунанд.
Қисми дигари онҳо камёбу нодиранд ва барои дарёфтани онҳо заҳмату меҳнати зиёде кашидан зарур меояд. Маҳз ҳамин заҳматҳои нодирро дар амалия неъматҳои хоҷагидорӣ меноманд ва онҳо объекти омӯзиш ва дарку тадқиқоти мутахассисони иқтисоддон, хоҷагидорон ва назариячиён қарор мегиранд.
Дар олами муосир мустақилият дар раванди муҳити табиӣ, алалхусус, ҷараёни хоҷагидорӣ вуҷуд надорад. Ҳодиса ва равандҳои табиию иқтисодӣ, оилаю хонадорӣ, хоҷагидорӣ, давлатдорӣ ва ғайра такроршаванда, муқоиса-шаванда, ба ҳам монанду таҷдидшаванда нестанд. Аз ин лиҳоз,раванди бунёд, тавлиду тақсим, мубодилаю истеъмол, хароҷоту даромад ва ғайра дар ҳар як сатҳи субъекту объектҳои хоҷагидорӣ ҳархела ташкил карда мешавад.
Аз ин ҷо хулоса бармеояд, ки ба фаъолияти инсон - хоҷагидор омилҳои гуногуни ғайридохилии истеҳсолӣ (беруна) таъсир карда метавонанд. Маса-лан, давомнокии гуногуни фаслҳои сол, тағйирёбии боришот, сармову гар-мо, намнокию хушксолӣ, таваллуд ва фавти аҳолӣ, касалию тансиҳатии аҳолӣ, серию гуруснагӣ, бою камбағалӣ, қашшоқию бенавоӣ, маълумотно-кию бесаводӣ ва ғайра, хоҳ нохоҳ, ба дараҷаи хоҷагидорӣ мусбат ё нисбӣ таъсир мерасонанд.
Аз ин лиҳоз, зарурат ба алоқамандӣ ва робитаҳои хоҷагидорӣ дар доираи олами субъектҳои хоҷагидорӣ ба миён меояд. Оламиён на фақат бо воситаи нақши "инсони иқтисодӣ" (фаъолияти хоҷагидории инсон), балки бо воситаи тафаккури илмӣ, мубодилаи мутақобилаи радиову телевизион, телефону телеграф, коинот ва ғайра ба ҳам пайваст шуда, раванди хоҷаги-дории умумибашариро эҳё ва ташаккул медиҳанд.

Саволҳо барои худсанҷӣ:
1.Раванди меҳнатро таъриф ва унсурҳои онро номбар кунед.
2.Ягонагӣ ва фарқияти раванди меҳнат ва раванди истеҳсолот
дар чӣ зуҳур мегардад?
3.Классикони назарияи иқтисод таҳти истеҳсолот
чиро тасаввур мекарданд?
4.Истеҳсолоти моддӣ ва ғайримоддӣ кадом соҳаҳоро дар бар мегирад?
5.Унсурҳои қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолиро таҳлил ва тавсиф намоед
6.Муносибатҳои истеҳсолӣ кадом навъи муносибатҳоро
ифода менамояд?
7.Вазифа ва мақсади ниҳоии истеҳсолот дар чӣ ифода меёбад?
8.Ҷанбаҳои асосии истеҳсолоти ҷамъиятӣ кадомҳоанд?
9.Масоили маҳдудияти захираҳо ва тақозои беинтиҳои субъектҳои иқтисодиро чӣ тавр тасаввур менамоед?
10.Омилҳои истеҳсолот, нақшу мақом ва шаклҳои онҳоро мавриди таҳлил қарор диҳед.
11.Аломат ва шаклҳои сармоя кадомҳоанд?

Дидан карданд: 292

Мавзӯъҳои монанд:

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Буҷети давлатӣ, моҳият, шакл ва хусусиятҳои ташкили он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Молия, вазифа ва низоми он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: