|

Объект, нишондиҳанда ва мақсади иқтисод (НАЗАРИЯИ ИҚТИСОД, ЗАМИНАҲОИ ГУСТАРИШ ВА ТАҲАВВУЛИ ОН)

Тартибдиханда: Азизов Ф.Ҳ.

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2019-09-17

Аз андешаҳои дар боло зикр гардида хулоса бармеояд, ки иқтисод бидуни объект, яъне мазмуни моддӣ вуҷуд дошта наметавонад. Фаъолияти хоҷагидорӣ маҳз дар меҳвари иттисоли субъект ва объекти иқтисодӣ ба вуқӯъ мепайвандад. Аз ин лиҳоз, дар адабиёти иқтисодӣ ба ҳайси унсурҳои асосии таркибии иқтисод ё худ объекти иқтисод онҳоро номбар мекунанд:
1.Табиат, ҳамчун сарчашмаи таъминкунанда, бо захираҳои об, офтоб, канданиҳои фоиданок, сӯзишворӣ ва ғайра;
2.Сармоя (воситаҳои истеҳсолот), ки ба туфайли меҳнати гузашта ва ҳозираи одамон ба вуҷуд оварда шудаанд (биноҳо, таҷҳизот, воситаҳои иттилоотӣ ва ғайра, бо ибораи дигар восита ва ашёҳои меҳнат);
3.Инсон, одамон. Инсон мояи марказӣ ва ибтидои офариниш ва мақсадноки иқтисод аст. Инсон бидуни иқтисод ва охирон бидуни инсон вуҷуд дошта наметавонанд. Инсон дар меҳвари иқтисод ҳамчун шахсияти тавлидгар, тақсимгар, фурӯшанда, истеъмолгар ва идоракунанда нақш мебандад;
4.Предметҳои истеъмолӣ (хӯрока, сарулибос, пӯшиданӣ, нӯшиданӣ);
5.Воситаҳои пулӣ (пул, асъор, коғазҳои қимматнок, захираҳои пулию молӣ, қарзӣ...);
6.Иттилоот (маълумотҳои мустақим ё ғайримустақим оиди кашфиётҳо, бозёфтҳо, ихтироотҳо ва истифодаи онҳо дар истеҳсолот ва самаранокии онҳо);
7.Зербино (биноҳои ғайриистеҳсолӣ, объектҳои ҳавзаи маданият, маориф, тандурустӣ, илм, комплексҳои истиқоматӣ...).
Маҷмӯи объектҳо (ё худ унсурҳои таркиби)-и иқтисод захираҳои иқтисодиро ташкил медиҳад.
Нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ҳамчун воҳидҳои миқдорӣ, шумора, андо-заю меъёр, ченак, ҳаҷм ва дигар ҷанбаҳои хоҷагидориро инъикос менамояд. Маҷмӯи ба ҳам алоқаманд ва танзимгардидаи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, ки қобиланд вазъ аз ҳолати иқтисодро дар сатҳу доираи корхона, соҳа, ноҳия, гурӯҳҳои якнавохти иқтисодӣ тавсиф намоянд низоми нишондиҳан-даҳои иқтисодӣ ном дорад. Онҳо вобаста ба дараҷаи таҳлили субъект ва объектҳои иқтисодӣ дар сатҳҳои гуногун ("микро", "мезо", "макро", "мегоиқтисод") шакл ва намудҳои гуногун дошта метавонанд.
Дар адабиёти марксистӣ, таҳти муносибатҳои иқтисодӣ (истеҳсолӣ) муносибатҳо оид ба истеҳсол, тақсим, мубодила ва истеъмоли молу маҳсу-лот дар доираи звеноҳои гуногуни хоҷагии халқ тассавур карда мешавад.
Маҳз мутобиқати муносибатҳои истеҳсолӣ бо қувваҳои истеҳсол-кунанда инкишофи муозину ботадриҷ, дараҷаи баланди самаранокии истеҳ-солот, тазоду тафриқот, рушду таҳаввули иқтисодиву иҷтимоии давлатҳои миллиро муайян мекунад.
Тибқи ақидаи К.Маркс ваҳдати онҳо тарзи истеҳсолотро ташкил медиҳад. Аз ин лиҳоз, мамлакатҳоро ба мамлакатҳои ақибмонда, пешқадам, инкишофёфта, рӯ ба тараққӣ ва ғайра ҷудо мекунанд. Тамсила (модел) - ҳои амрикоӣ, японӣ, шведӣ, франсавӣ, олмонӣ ва ғайра маҳз дар асоси нерӯю қудрат, дараҷаи рушду камоли иқтисод тасниф ва муқоиса карда мешавад.

Аз нуқтаи назари қадршиносӣ нисбат ба замонҳои гузаштаву ҳозира, мақсади иқтисодро, тибқи ақоиди муаллифони "Экономикс" ҷамъбаст карда қайд кардан мумкин аст, ки он барои таъмин кардани рушди иқтисод, шуғли пурраи аҳолӣ, самаранокии баланди иқтисод, дараҷаи баланди истиқрори нарх, озодии иқтисодиёт, тақсими одилонаи даромад, мустақи-лияти иқтисод ва тарози "баланс"- и савдо ва ғайра нигаронида мешавад.

Дидан карданд: 170

Мавзӯъҳои монанд:

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Буҷети давлатӣ, моҳият, шакл ва хусусиятҳои ташкили он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Молия, вазифа ва низоми он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: