|

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми I)

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Фирма–ин ташкилоте, ки соҳиби як ва ё якчанд корхонаҳо буда, захираҳоро барои истеҳсоли молҳо ва ё хизматҳо бо мақсади ба даст овардани фоида истифода мебарад. 
Дар адабиёти иқтисодии ғарб як қатор назарияҳои фирма мавҷуданд, ки дар ҳар яки онҳо ба таври гуногун мақсад ва воситаҳои ба он ноилгардӣ баррасӣ карда шудаанд.
- Назарияи анъанавӣ рафтори фирмаро бо мақсади максимизатсияи фоида мушоҳида мекунад;
- Назарияи идоракунии фирма исбот мекунад, ки мақсади фирма – ин максимизатсияи фурӯш ва баъдан даромад мебошад. Дар ин назария нақши асосиро моликиятдорон не, балки менеҷерон мебозанд;
- Назарияи максимизатсияи афзоиш дар ақидае асос меёбад, ки мувофиқи он фирмаи афзоишёбанда нисбат ба фирмаи калон афзалият дорад;
Ду роҳи афзоиш вуҷуд дорад: дохилӣ, аз ҳисоби консентратсияи истеҳсолот ва сармоя, ва беруна, ки дар марказонидани истеҳсолот ва сармоя дар натиҷаи муттаҳидшавӣ асос меёбад.
Зери мафҳуми «истеҳсолот»15 дар микроиқтисод фаъолияте дарк карда мешавад, ки бо истифодабарии омилҳои (захираҳои) истеҳсолот бо мақсади ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин алоқаманд аст.
Маҳсулоти умумӣ – ин шумораи неъмати иқтисодие, ки бо истифодабарии миқдори муайяни омили истеҳолоти тағйирёбанда офарида шудааст. Маҳсулоти умумиро ба миқдори омили тағйирёбандаи истифодашуда тақсим намуда, маҳcулоти миёнаи ин омилро ҳосил кардан мумкин аст:
AP=               ки дар ин ҷо
AP – маҳсулоти миёна;
Q – миқдори маҳсулот;     
F – ҳаҷми захира.
Маҳсулоти интиҳоӣ одатан ҳамчун афзоиши маҳсулоти умумӣ фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи афзоиши шумораи омили тағйирёбандаи истеҳсолӣ ба даст оварда мешавад:
MP= 
ки дар ин ҷо MP – маҳсулоти интиҳоӣ;     
∆Q – тағйирёбии миқдори маҳсулот;     
∆F – тағйирёбии ҳаҷми захира.
Маҳсулоти умумӣ – Q (TP) бо баробари афзоиши истифодабарии омили тағйирёбанда (Х1) зиёд мешавад, лекин чунин зиёдшавӣ дар технологияи додашудаи истеҳсолӣ ҳудудҳои худро дорад.
Агар дар марҳилаи якум (0А) маҳсулоти умумӣ нисбат ба омили истифодашаванда сустар афзоиш ёбад, дар марҳилаи дуюм (АБ) бошад маҳсулоти умумӣ нисбат ба омили истифодашаванда тезтар афзоиш меёбад. Дар марҳилаи сеюми истеҳсолот (БВ) МР < АР, ки дар натиҷаи он маҳсулоти умумӣ нисбат ба хароҷотҳои омили тағйирёбанда сусттар афзоиш меёбад, ва дар марҳилаи чорум (баъд аз нуқтаи В), МР < 0 мешавад.
Масъала:
Ман 2 гектар замин дорам, ки  маҳсулоти миёнаи меҳнат ба 45 баробар аст, хароҷоти меҳнат 25 воҳидро ташкил мекунад. Муайян  менамоям:
1) ҳаҷми умумии хосил ба чанд баробар аст;
2) агар хароҷти меҳнат ба ду маротиба афзоиш ёбаду, ҳосилнокии меҳнат бошад бетағйир монад, ҳаҷми хосил  чи қадар афзоиш меёбад;
3) Ҳангоми тағйирёбии шумораи меҳнати сарфшуда то 20 воҳид маҳсулоти интиҳоии меҳнат  ба 24 баробар мешавад. Дар ин ҳолат хосилноки ба чи баробар мешавад.  
                                                             Ҳал :
1. АРL=45, L=25, APL=Q/L, Q=APL*L=45*25=1125.
2. Q=APL*L2=45*45=2025.
 3. L=20, MPL=24, MPL=∆Q/∆L, ∆Q=MPL*∆L=Q2-Q1,            Q2=Q1+MPL*∆L=1125+24*1=1149. 
Ҷавоб: Ҳаҷми умумии хосилноки ба 1125 воҳид баробар шуд. Ҳангоми ду маротиба афзудани меҳнат ва бетағйир мондани ҳосилнокии меҳнат ҳаҷми хосилноки то 2025 воҳид, яъне ба 1125 воҳид афзоиш меёбад. Ҳангоми зиёдшавии меҳнат ба 1 воҳид ҳаҷми барориш 1149 воҳидро ташкил кард.

Дидан карданд: 1226

Мавзӯъҳои монанд:

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Буҷети давлатӣ, моҳият, шакл ва хусусиятҳои ташкили он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Молия, вазифа ва низоми он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: