|

Мавқеи микроиқтисод дар системаи иқтисодӣ

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Таҳлили микроиқтисодӣ — қисми иқтисодиёт, ки воҳидҳои алоҳидаи иқтисодиро ба монанди хоҷагиҳои хонавода, фирмаҳо, соҳаҳо ва инчунин бозорҳои алоҳида, нархҳо ва молу хизматҳои мушаххасро тадқиқ менамояд. 
- микроиқтисод ҷараёни қабули қарорҳои иқтисодиро аз  тарафи субъектони алоҳидаи хоҷагидорӣ  - фирмаҳо, истеъмолкунандагон ва ғ. меомӯзад.
- вазифаи микроиқтисод таҳлили таъсири баҳамдигарии субъектони иқтисодӣ дар бозорҳои алоҳида мебошад.
Методология  имконият медиҳад, ки бо воситаи кадом тарзҳои дарккунии илмӣ, микроиқтисод ба маънидодкунии  ҳақиқии фаъолият ва тараққиёти минбаъдаи ин ё он системаи иқтисодӣ имконият пайдо менамояд. 
Усули индуксия. Бо воситаи усули индуксия гузариш аз омӯзишҳои амалияҳои ягона ба хулосаю ақидаҳои умумӣ ба амал меояд.
Усули дедуксия. Усули дедуксия имконият медиҳад, ки аз хулосаҳои умумӣ, хулосаҳои алоҳида бароварда шаванд. Усули дедуксия ҳаракати тафаккурро аз назария ба амалия дар назар дорад.
Усули таҳлил ва синтез. Ин усули тадқиқ ҳангоми омӯзиш ва таҳлили ҷараёнҳо ва ҳодисаҳои иқтисодӣ васеъ истифода мешавад.
Моделсозии иктисодӣ – математикӣ. Барои саҳеҳтар дарк намудани ҳодисаҳо ва ҷараёнҳои иқтисодӣ аппарати математикӣ ниҳоят васеъ истифода мешавад, ки ба пешгӯикунии ҷараёнҳои иқтисодӣ имконият медиҳад.
Муқоисакунӣ. Усули муқоисакунӣ имконият медиҳад, ки ҳодисаҳо ва ҷараёнҳои иқтисодӣ бо воситаи факту рақамҳои аниқ таҳлил карда шуда, ҳолатҳои гуногун ва тамоюли тағйирёбии ин ҳодисаҳо ва ҷараёнҳо баҳо дода шавад.
Усули аналогия – имконият медиҳад, ки қонун ва категорияҳои иқтисодӣ бо истифодаи ҳолатҳои ҳаётӣ ва монандкунӣ омӯхта шаванд.
 Усули фарзият – имконият медиҳад, ки қонун ва категорияҳои иқтисодӣ бо истифодаи мисолҳои хайёлӣ дарк карда шаванд.
Богбон Ашуров  Комрон  2гектар замин дорад ва дар замини худ себ парвариш мекунад. Хангоми пухта расидани себхо Комрон себхоро чида ба бозор барои фуруш мебарорад.Комрон агар тамоми куваашро барои чидани себхо сарф намояд , дар як руз у 90 кг себи кабуд ва ё 115 кг себи сурх чида метавонад.
Чадвали имкониятхои истехсоли


              Себи кабуд (кг)

            Себи сурх (кг)

                   90

                    0

                  70

                   25

                   50

                    50

                    30

                    75

                   10

                   100

                    0

                    115

Качхаттаи имкониятхои истехсолии Ашуров Комронро аз руи чадвали тартибдодаамон дар график нишон медихем:

Богбон Ашуров Комрон баро васеъ кардани имкониятхои худ бояд аз дехкон Мамадов Улугбек тачриба азхуд кунад.Мамадов Улугбек хангоми пурра истифода бурдани имконияташ метавонад дар як руз 100 кг себи кабуд ва ё 120 кг себи сурх чинад.
Качхаттаи  имкониятхои истехсолии Мамадов Улугбекро дар чадвал нишон медихем ва дар график тасвир мекунем:

              Себи кабуд (кг)

            Себи сурх (кг)

                   100

                    0

                   75

                   25

                   45

                    50

                    35

                    80

                   15

                   100

                    0

                    120


Хамин тавр хангоми дар якчояги кор кардани ду богбон онхо фоидаи зиёдеро ба даст оварда метавонанд.
Фоидаи онхоро ба таври аналитики хисоб мекунем.

Комрон                                                      Улугбек

Себи кабуд   90                                           100

1/1,3                                        1/1,2

Себи сурх  115                                            120

       
Комрон                                    Улугбек
1с.к=1.3c.c                                  1с.к=1,2с.с
1с.с=0,7с.к                                  1с.с=0,8с.к
Маълум мешавад ки дар исехсолоти Комрон ба 1 кг себи кабуд 1,3 кг себи сурх ва ба 1 кг себи сурх 0,7 кг себи кабуд рост меояд.Аз они Улугбек бошад ба 1 кг себи кабуд 1,2 кг себи сурх ва ба 1 кг себи сурх 0,8 кг себи кабуд рост меояд.
Хачми доду гирифтро хисоб мекунем (кг)
1с.к=1,37с.с
1с.с=0,75с.к
Аз руи ин фоидаи дехкононро хисоб мекунем:
Фоидаи Комрон                                    Фоидаи Улугбек
1с.с=0,7с.к                                                   1с.к=0,8с.с
1с.с=0,75с.к  Фоида=0,05                           1с.к=1,2с.с     Фоида=0,04
Аз ин чо маълум мешавад ки хангоми дар якчояги кор кардани ду дехкон Комрон аз 1кг себи сурх 0,05 ва Улугбек аз 1 кг себи кабуд 0,04 кадар фоида ба даст меоранд

Дидан карданд: 1302

Мавзӯъҳои монанд:

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Буҷети давлатӣ, моҳият, шакл ва хусусиятҳои ташкили он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Молия, вазифа ва низоми он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: