|

?авобгарии ?у?у?? барои вайрон намудани ?онунгузории андоз

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-12-21

?авобга рии  ?у?у?? барои  вайрон  намудани ?онунгузории андоз ин та?ти ма?бурияти давлати и?ро намудани ў?дадори?ои андозбанди аз ?ониби ?у?у?вайронкунанда мебошад. ?у?у?вайронкунии андоз — ин амали ё беамалии зидди?онунии (хилофи?онунгузории андоз) шахси во?е? ё ?у?у?ие мебошад, ки содир  намудани он боиси ?авобгарии му?аррарнамудаи ?онун мегардад. Ба ?айр аз ?олат?ои пешбининамудаи ?онунгузори шахсро барои содир намудани ?у?у?вайронкунии андоз дар ?олат?ои зайл ба ?авобгари кашидан мумкин нест:
     -аз ?ониби андозсупоранда ё агенти андоз и?ро намудани дастур?о ва тавзе?оти хаттии ма?оми андоз ё дигар  ма?оми давлати,  ё  шахсони мансабдори он?о, ки дар доираи сало?ияташон додаанд;
     -аз ?исоб баровардани ба?ияпули  аз  дигар андоз?о  аз  ?исоби мабла??ои барои ?ама гуна дигар андоз?о барзиёд пардохтшуда,  аз ?умла андоз?ои пардохтаи агенти андоз;
     -бартараф  намудани  ?у?у?вайронкунии андоз  бо ро?и пешни?оди эъломияи иловагии андоз мутоби?и ?исми 5 моддаи 73 Кодекси андоз.
      -агар дар субъекти хо?агидори (андозсупорандаи)  навтаъсисёфта, ки  супорандаи  андоз буда,  бо низоми соддакардашуда андоз месупорад, ?у?у?вайронкунии андоз дар рафти  аввалин  сан?иши ма?мў  ё  мавзўии андоз,  ки  пас  аз  30  мо?и пурраи та?вим? аз рўзи ?айди давлатии он гузаронидашуда ошкор гардида бошад.
?авобга рии  ?у?у?? барои  вайрон  намудани ?онунгузории андоз ду намуд мебошад:
1.?авобгари маъмур?.  Шахсони  во?еи  ва ?у?у?и мутоби?и Кодекси ?ум?урии То?икистон дар бораи ?у?у?вайронкуни?ои маъмур? дар ?олат?ои зайл  ба  ?авобгари кашида мешаванд:
     — сари ва?т пешни?од накардани эъломияи андоз;
     -кам нишон додани мабла?и андоз?о;
     -вайрон кардани ?оида?ои пардохти андоз аз арзиши иловашуда;
     -монеъ шудан ба гузаронидани сан?иши андоз;
     -вайрон кардани мў?лати ба ба?исобгирии ба?айдгири гузоштан дар ма?омоти андоз;
     -зикр  накардан  ё  нодуруст  зикр  кардани ра?ами   мушаххаси андозсупоранда дар эъломия?ои андоз ва гумрук ?исобнома-фактура?о;
     -вайрон кардани тартиби ниго? доштани андоз дар манбаи  пардохт ё ниго? надоштани он;
     -кушодани сурат?исоб?ои ?исоббаробаркуни ва дигар  сурат?исоб?о (ба истиснои сурат?исоб?ои амонатии (дипозитии) шахсони во?еи мутоби?и моддаи 76 Кодекси андози ?Т)  ба  шахсони  во?еи  ва ?у?у?и  бе  пешни?оди ?у??ат?ои тасди?кунандаи ра?ами мушаххаси андозсупоранда;
     -вайрон кардани мў?лати ого? намудани ма?омоти  андози  ма?али ба?исобгирии ба?айдгирии худ дар бораи аз ?ониби шахси во?еи ва ?у?у?и кушодани сурат?исоб?ои  ?исоббаробаркуни  ва дигар  сурат?исоб?о  (ба истиснои  сурат?исоб?ои  амонатии  (депозитии) шахсони во?еи мутоби?и моддаи 76 Кодекси андози ?Т);
     -пешни?од  накардан  ё  сари  ва?т пешни?од  накардани санади му?оисавии ?исоббаробаркуни?ои мута?обила ба ма?оми андоз;
     -и?ро   накардан   ё   сари  ва?т  и?ро накардани  фармоиш?ои инкассавии ма?омоти андоз мутоби?и моддаи 97 Кодекси андози ?Т,  ки  барои гузаронидан   мутоби?и   навбати   му?аррарнамудаи Кодекси  граждании ?ум?урии  То?икистон  аз  сурат?исоб?ои  шахсони сеюм  —   дебитор?ои андозсупоранда (аз ?умла аз сурат?исоб?ои худи андозсупоранда дар бонк ё дигар муассисаи молиявию кредити,  ки дар он ба ?амин андозсупоранда хизматрасони  сурат мегирад) мабла??ои пули ба ?исоби пўшонидани ?арзи андози андозсупоранда;
     -?айри?онуни монеъ шудан ба даромадани шахси мансабдори ма?оми андоз ба ?удуди корхона ё бино;
      -риоя  накардани  тартиби со?иби, истифода ва (ё) ихтиёрдории амволе, ки ма?оми андоз ба ?абс гирифтааст;
     -вайрон   кардани   тартиби   истифодаи мошина?ои  назоратию хазинавии дорои хотираи фискали;
     -ба ма?оми андоз пешни?од накардани маълумоти зарури;
     -аз  тарафи  бонк?о  ва  дигар муассиса?ои  молпявию  кредити сарива?т  гузаронида  нашудани  мабла?и  андоз?о аз рўи супоришнома?ои пардохтаи андозсупорандагоне, ки дар ин ташкилот?о сурат?исоб доранд.
           Барои ?у?у?вайронкуни маъмури ?азо дар намуди ого?и ва ?арима тадби? мегардад. Агар   ?у?у?вайронкунии   андоз   дар субъекти    хо?агидори (андозсупорандаи)  навтаъсис,  ки  супорандаи андоз  буда,  бо низоми соддакардашуда андоз месупорад,  дар рафти аввалин сан?иши  ма?мў?  ё мавзўии  андоз,  ки  пас аз 30 мо?и пурраи та?вим? аз рўзи ба?айдгирии давлатии он  гузаронида  шудааст,  ошкор  шуда бошад,  нисбати  чунин андозсупоранда  тан?о  ого?ии  маъмур? татби? карда мешавад.  ?амзамон андозсупоранда  ў?дадор  аст   бо   дарназардошти ?у?у?вайронкуни?ои ошкоргардидаи андоз, дар давоми 5 рўзи кор? аз ла?заи додани ?арор дар бораи ого?ии маъмур?  ба  ма?оми  андоз  ?исоботи андози  исло?шударо пешни?од  намояд  ва  дар  давоми  30  рўзи та?вим? ?у?у?вайронкуни?ои ошкоргардидаи андозро бартараф намояд,  аз ?умла андоз?о,  чарима?о ва фоиз?ои аз рўи он?о насупоридаро пардохт намояд
2.?авобгари ?иноят?. Шахсони во?еи барои   содир   намудани ?иноят?ои зайл  дар  со?аи ?онунгузории андоз мутоби?и Кодекси ?иноятии ?ум?урии  То?икистон  ба ?авобгари кашида мешаванд:
— саркаши аз пардохт?ои гумрук?;
— саркаши  аз  супоридани  андоз?о ва (ё) пардохт?о аз шахси ?у?у??;
— саркашии шахси во?еи аз пардохти  андоз. 
Барои содири ?иноят ?азо дар намуди ?арима, кор?ои исло?? ва ё ма?рум сохтан аз озод? тадби? мегардад.

Дидан карданд: 1597

Мавзӯъҳои монанд:

?авобгарии ?у?у?? барои вайрон намудани ?онунгузории андоз

Имтиёз?о дар бахши андоз

Меъёри андоз ва тарзу усули андозбанд?

Во?иди андозбанд?

Тарз?ои ба ?исоб гирифтани манбаи андоз

Давраи андозсупор?

Объекти андозбанд?.

Андозсупоранда

Маф?ум ва а?амияти ?уку?ии таснифи унсур?ои андоз

Давраи андозсупор?

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: ss6959742@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2018-01-17

Durahshon.tj

Каментарй дохил кард: mirzozoda2018@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2018-05-07

Assalom barodar oid ba <Tashkili bahisobgirii andoz va rohhoi takmil dodani on dar sohai kishovarzi> maqola navised peshaki rahmat.


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: