|

Имтиёз?о дар бахши андоз

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Алишер Фозилов

Санаи дохилгардида: 2017-11-23

Имтиёз?ои дар бахши андоз  афзалият?ое,  ки   мутоби?и Кодекси андоз   ё шартнома?ои байналмилалии эътирофнамудаи ?ум?урии То?икистон, ки дорои му?аррароти вобаста  ба  андозбанд?  мебошанд,  ба гурў??ои  ало?идаи андозсупорандагон  нисбат  ба  дигар андозсупорандагон фаро?ам оварда шудаанд,  аз ?умла бе ягон таъсири манфи ба андозсупорандаи  имтиёздор додани  имконияти  напардохтан,  ё  дар  ?а?ми камтар,  ё дар мў?лати нисбатан дертар супоридани андоз, эътироф карда мешаванд.
Чунин нав?ои имтиёз аз андоз ?ой дорад:
1.Озод кардан аз андоз. Масалан, аз андозбанди аз фоидаи шахсони ?у?у?? ин?о озоданд:
     — ташкилот?ои дини,  э?сонкори,  бу?ети, созмон?ои байни?укумати ва байнидавлатии (байналмилалии) ?айрити?орати, ба истиснои фоидае, ки он?о аз фаъолияти со?ибкори мегиранд.  ?амзамон чунин ташкилот?о  бояд ба?исобгирии  ?удогонаи  фаъолияти  асоси (фаъолияте,  ки аз андоз аз фоида озод аст) ва фаъолияти со?ибкориро пеш баранд;
     — мабла?гузарони?ои ройгон ва амволи ройгон, аъзо?а??и?о, хайрия ва грант?ое, ки ташкилот?ои ?айрити?орати мегиранд;
     — Бонки миллии То?икистон ва муассиса?ои он;
     — суди  са?мия?ое  (дивиденд?ое),  ки корхона?ои  резиденти  аз корхона?ои резиденти мегиранд;
     — корхона?ое, ки дар он?о дар як ва?т дар соли ?исоботии андоз:
     а) на камтар аз 50%  шумораи кормандонро маъюбон ташкил меди?анд, ва;
     б) на  камтар  аз  50%  мабла??ои музди ме?нат ва дигар таъминоти модд?, аз ?умла натурали, барои э?тиё?оти маъюбон сарф карда шудааст;
     6) корхона?ои наве,  ки дар со?аи исте?соли мол?о таъсис меёбанд, дар соли ба?айдгирии давлати ва аз соле,  ки баъди  соли  ба?айдгирии ибтидоии  давлати  фаро  мерасад,  ?ангоми  аз ?ониби муассиси он?о бо назардошти  ?а?м?ои   ?адди   а?али инвеститсия?ои   му?аррарнамудаи ?онунгузори ба фонди оинномавии чунин корхона?о ворид намудани ?а?м?ои дар поён зикргардидаи инвеститсия?о ба мў?лати:
     — 2  сол,  агар ?а?ми инвеститсия?о баробари то 500 ?азор доллари ИМА бошад;
     — 3  сол,  агар  ?а?ми инвеститсия?о баробари бештар аз 500 ?азор доллари ИМА то 2 миллион доллари ИМА бошад;
     — 4 сол, агар ?а?ми инвеститсия?о баробари бештар аз 2 миллион то 5 миллион доллари ИМА бошад;
     — 5  сол,  агар  ?а?ми инвеститсия?о баробари бештар аз 5 миллион доллари ИМА бошад.  ?ангоми ?исоби мў?лати (давомнокии)  озодкуни  аз андоз  аз фоида (таътили андоз) мутоби?и ?амин банд аз нав ба?айдгирии корхона,  та?йирёбии моликони корхона,  та?йирот дар  шакли  ташкилию ?у?у?и ва монанди ин дигар чунин та?йирот ба инобат гирифта намешавад.
2.Та?ир додани мў?лати пардохти андоз. Та?йир додани мў?лати пардохти андоз, ?арима ва  фоиз?о  (ба таъхир  гузоштан)  ин аз мў?лати мутоби?и Кодекси андоз му?аррарнамудаи пардохти андоз, ?арима ва фоиз?о, аз ?умла пардохт?ои ?ори, ба мў?лати нисбатан дертар гузарондани он ба ?исоб меравад. Батаъхиргузори тан?о нисбати он ў?дадори?ои андоз  ан?ом  дода мешавад, ки мў?лати пардохташон расидааст. Батаъхиргузори метавонад доир ба як  ё якчанд  андоз  фаро?ам оварда шавад. Мабла?и  андоз,  ?арима  ва  фоиз?ое,  ки ба  таъхир  гузошта шудаанд,  то  рўзи  ба  охир  расидани  давраи батаъхиргузори  ?амчун ба?ияпули ба  ?исоб  намеравад  ва  нисбати  он тадбир?ои  ситонидани ма?бурии  андоз,  ?арима  ва фоиз?о,  ба истиснои ?исоби фоиз,  татби? намегарданд. Батаъхиргузори  андозсупорандаро,  ба истиснои  ?олат?ои  дар банд?ои 1 ва 2 ?исми 10 моддаи 90 КА ?Т пешбинишуда, аз ?авобгарии ?исоби фоиз?о  нисбати  мабла??ои  ба  таъхир гузошташудаи андоз?о то ба охир расидани давраи батаъхиргузори озод наменамояд. Батаъхиргузори   андозсупорандаро  аз и?рои  ў?дадори?ои  дар мў?латхои му?арраршуда пешни?од намудани  эъломия ва  дигар  ?исоботи му?арраршуда ба ма?омоти андоз нисбати андоз?ое, ки ба таъхир гузошта шудаанд, озод намекунад. Дар  давраи  батаъхиргузори ?араёни мў?лат?ои даъво,  ки Кодекси андоз му?аррар кардааст, ?атъ мегардад. Пўшонидани мабла?и ў?дадори?ои андози ба таъхир гузошташуда аз мо?е, ки баъди мо?и давраи батаъхиргузори фаро мерасад, о?оз мегардад. ?амзамон  андозсупоранда  дар  баробари пўшонидани мабла?и ў?дадори?ои андози ба таъхир гузошташуда ў?дадор аст  ба бу?ет  тамоми  мабла??ои ў?дадори?ои ?ории андозро пардозад. ?ангоми пардохт ба бу?ет  мабла??ои  барои и?рои  ў?дадори?ои андоз  равонашуда  аввал  барои  пўшонидани ў?дадори?ои ?ории андоз ва ?исми  бо?имонда  барои  пўшонидани  ў?дадори?ои андоз?ои  ба  таъхир гузошташуда истифода мешаванд. Батаъхиргузори метавонад ба шахсе фаро?ам оварда  шавад,  ки барои  он  манфиатдор  (шахси  манфиатдор) буда, а?аллан яке аз чунин асос?о мав?уд бошад:
     а) дар  нати?аи офати табий,  садамаи технологи ва дигар ?олат?ои таъсири ?увва?ои рафънопазир ба ин шахс зарар расидааст;
     б) сари  ва?т  аз бу?ет мабла?гузори нашудани ин шахс ё сари ва?т напардохтани мабла?и фармоиши давлат?,  ки  аз ?ониби  ин  шахс  и?ро шудааст;
     в) аз ?ониби  ин  шахс  гузаронидани  кор?ои илмию  тад?и?оти  ё та?рибавию конструктори;
     г) аз  ?ониби  ин  шахс  ан?ом  додани фаъолияти   ?оринамои   ё инноватсиони,   аз   ?умла   офаридани технология?ои  нав  ё  такмили технология?ои истифодашаванда, кор карда баромадани ашё ё маводи нав.
             Батаъхиргузории такрории пардохти андоз, ?арима ва фоиз?о бе пурра пўшонидани мабла??ои андози ?аблан  ба таъхир  гузошташуда,  ба истиснои  ?олат?ои  мав?удияти асос?ои пешбининамудаи бандіои 1) ва 2) ?исми 10 моддаи 90 КА ?Т, манъ аст. ?арор дар хусуси батаъхиргузори оид ба андоз?ои  умумидавлати бо  пешни?оди  Вазорати  молияи  ?ум?урии То?икистон,  ки  бо  ма?оми ваколатдори давлати ва Вазорати и?тисод ва савдои ?ум?урии  То?икистон мувофи?а  шудааст,  аз ?ониби ?укумати ?ум?урии То?икистон ?абул карда мешавад. ?арор  дар  хусуси  батаъхиргузори оид ба андоз?ои ма?алли бо пешни?оди ма?омоти дахлдори молия ва андози  ша?р (но?ия)  аз  ?ониби раиси ша?ри (но?ияи) дахлдор ?абул карда мешавад.

3.Кам кардани меъёри андоз. Бо назардошти ?исми 7 моддаи 2 Кодекси андози ?Т та?йир додани меъёри андози пешбининамудаи Кодекси андоз метавонад бо ро?и ворид намудани та?йиру илова?о ба Кодекси андоз ва  нисбати  андоз?ои  ма?алли  бошад дар  асоси  ?арор?ои Ма?лис?ои ма?аллии вакилони хал?и дахлдор ан?ом дода шавад.

Дидан карданд: 576

Мавзӯъҳои монанд:

?авобгарии ?у?у?? барои вайрон намудани ?онунгузории андоз

Имтиёз?о дар бахши андоз

Меъёри андоз ва тарзу усули андозбанд?

Во?иди андозбанд?

Тарз?ои ба ?исоб гирифтани манбаи андоз

Давраи андозсупор?

Объекти андозбанд?.

Андозсупоранда

Маф?ум ва а?амияти ?уку?ии таснифи унсур?ои андоз

Давраи андозсупор?

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: