|

Либоси аврупоии занона

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-12-19

    Драпировка-асоси либоси занони римро то асри III-IV нав ташкил медод, то даме ки шохихри нафиси юнони ва суриягй чои матоъхои вазнини, гулдори шархиро иваз накарданд. Туникаи занона аз чихати буриш аз туникаи мардона фарк, намекард. Аз болои туника ашрофзанхри Рим «стола» мепушиданд. Мувофикати туника бо стола комбинатсияи матоъ, мустахкамии дарозии остин, ороиши декаративии столахоро муайян менамуд. Бо поёни стола оборкахои плиссе духта мешуд. Стола ба миён баста мешуд, кадоме ки таносубии либосро муайян мекард. Расми б.Стола

   Ба ороиши рангии либоси занона мувофикати рангхо бо чигарй бо зарди-тиллои, сабз бо лилови, кабуд бо хокистари ба назар шрифта мешуд. Асоси ороишро кашидадузи, бахрама, маснуоти заргарй аз тилло, сангхои к,имматбахо ташкил медиханд. Дар асри Щ-IV дар бораи зебогии фигураи зан ак;идахо дигар мешавад. Тарак^иёги формахо, ки таноссуби либосхо дар нати^аи таъсири драпировкакунй муайян менамуд, ба шакли формам хамвор иваз мешавад, кадоме ки либоси пушида ва аз матои вазнини беэластикй духта шудааст. Ороиши муй оддй римизащо, ки одати юноншрро нигох медошт, дар давраи Империя иваз шуд, ороиши муйхо баланд, дар караси веери, гузоштани муйх;ои суиьй сохта мешуданд

   Пойафзоли румизанхо- кафшхои мулоим, ки аз чарми ранга бо кашидадузи ё бляшкахои метали ороишёфта иборат буданд.

   Либоси занонаи асри XV либоси нарми, фигураи шахсро намоиш диханда ва таносубх;ои табии ^исмро ба назаргиранда, юбкаи шакли воронка допгга хамвор ва нарм аз миён бо поён васеъ гангга иборат буд.Силуэти либоси занонаи флоренсйя асри XV бо намуди аввали секунда тасеир меёбад. Дар он васеъги юбка бо кад 1,2 дарозии лиф бо дарозии юбка 1:3:5 кдсми cap 8 бор бо кад чамъ карда мешавад. Расми 4 Либоси занона Силуэта фигура ба росткунча наздик мешавад. Кадоме, ки васьеш китф бо васеьтаи юбка к,арийб, ки як а ст. Хати миён дар табиатан нишон дода мешавад. Дар либосхои боло осгинхо кутох ва васеъ пайдо мегардад. Аз зери онхо остищои дарози бофташудаи либоси таг намоён мегардад. Формаи у дикатчалбкунанда ббуриши хата миёни склакдкахри юбкахр аз бархат сохта шуда ташкил мекунад. Матоъ бо нафси хуб, ки аз зери куртаи махини катшуда намоиш меёбад, машхур мегардад.

    Каркас Панье бо тугмахо бо корсет гузаронида мешуд. Аз нимаи 2-ми панье бо фижма^о (аз ду кисмхо иборат буд) иваз мегардад. Ин гунна каркас дар либоси занона силуэти секунчаро тасвир мекард. Васета юбка бо дарози 1:1.2 cap ба кад 1:5 васеги китф бо васеги юбка 1:5.5 дарозии лиф бо дарозии юбка 1:2.5. Дар асоси ин каркас дар авали аср намуди нави куртаи занона кунтуш ё курта бо складкаи Ватто пайдо шуд. Ин куртаи озоди яклухт бурида бо китфони танг ва охиста-охиста ба кисми поён васеъ шуда мебошад. Зебоги ва нафосат дар кдсми пушт ба назар мерасад. Бо хатти рости вай бо складкахо к,ат карда мешавад. Матоъи (шохи, бархат), ки хуб драпировка карда шуда ва бо накшахри зебо ороиш ёфтанд, харакати зебоиро тасвир менамоянд. Аз кисми пеш кунтуш гарданд ва синаро мекушоянд. Остини таг дар кисми оринч васеъ гардида, дар кисми поён бо як чанд катор турхои васеъи бардопгга шуда ороиш ёфтанд. Либос бо чуробхои равшани шохиги гулдузи шуда ва туфли каблукдор пурра карда мешавад.

   Тараккиети бадинаи силуэта закона аз нав дусекунчашй бар мегарданд , ки болоиаш дар хатги миён пайваста мегардад , куртаи лифи сахт кушодаи аз матои дурупгг бо юбкаи бардошга шуда дарболои панье якчоя карда мешавад. Ин куртаи бо хатти миен бурида шуда аз лиф ва ду юбка иборат аст. Юбкаи болои аз мобайни буриш допгганашро лозим ё буриш либос бо сборкахои гофре , бантхр, гулкой ороиш дода мешаванд. Дар охири солхои 70 ум дар Франция муди ангилиси, стили эчрдии классики шуд. Намунаи ингуна ангилиси кунонида Марди низоми чанговар охиста ба чанговарони мубаддал мегардад. Дар асри XVII ин хупщаду к,омати ва муносибат карда тавонистан бо бунувон дар Франсия, ки аз асри ХУЛ карда, к;онунони муд дар Аврупо буд. Ин гуна марди идеалиро Людовики XIV шох офтоб мехисобид. Вай крмати баланд, муйхои сафеди фатилаи дароз дошт. Шох табиатан рак,кос, тирандоз, аспбозва шикорчи буд. Идеали зебогии закона бузургии фигураи зан бо комати баланд, гозгардан, миёни борик, рони васеъ характер мегирад. Муйхои дарози маргула занро боз хам зеботар мегардонад. Матоъ, ранг, рангубор.

   Дар асри XVII исгехсоли матоь характери коргохд мегирад. Бо таркиби нах методи коркарди рашубордщи гуногун пайдо мешавад. Рашу бори баланди бофтахри матоъхои шохию пашмин дар Фаронса ва матоъхои накщзадаиуда дар Англия, Голландия, Германия ва Шветсия пайдо мегардад.

   Дар аввали асри XVII шохи фаронса Генрих Ш аввалин бор ранги сиёзфо чун рамзи матоъ ба хисоб даровард. Барои ороишдихии матоъ роли калонро риштахои таллогива нукраги мебозиданд. Агар дар диботари пешгара, ки хусусияташон бисёр доштани буришхо буд, акнун дар либоси ин давра боз хам мураккабтар мегардад. Аз хисоби бисёр будани ороишхои бисёри танхо оборкахо, гафрихо, буфхо, бандакхо, р^смонхои тиллоию нукраги оро доданд. Аз ин сабаб дар муди ин давра матоъхои хамвор ва нафис мисли атлас, тафта, муар, газ, пашми нафис дохил мегардад Ороиши матоъхо дар таъсири у су ли барокко меистад, расмхо, матоъхои он давраро хулхои декоративи, баргхои аканта, хосили дарахти анор ва токи ангур, сеткахои шакли ромби ташкил медиханд. мебошад. Кюлот ва жюстокор бисёртар рангашро як хела мекунанд. Либоси болои асосан кутах, силуэти озод ба монанди плаши бе остин ранги сафед, кабут, сурх ба накщахои кашидадузидор пурра менамоянд. Пойафзол аз муза иборатбудва туфлищои ним пушида бо банджо бо нуги квадрати тасмадор буданд. Дар рузх;ои номусоид аз болояш пойафзоли чармин пупггкушода мепушиданд ки мисли калуши мо буд. Дар ин давра дар пойафзоли мардона пошнои баланди сурх ба муд даромад. Сарпутщо кулахои нарми бо пархои страус оро додани шакли секунча гирифта буданд, дар авали асриХУП аз муи дароз ё ним дароз сохга шуданд ва дар охири аср онхо бо парикхои ранги зард иваз шуданд. Либоси буржуазно, хунармандони шахри ва дехконон аз либосщи дарбори фаркият дошт бо мувофикоти ором бо сифат ва аз арзиши матоъ. Халли услуби либоси хама асосан ягона буд.

Дидан карданд: 3461

Мавзӯъҳои монанд:

Либоси аврупоии занона

Либоси ориёиҳо

Либоси атлас

Либоси мисри

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: