|

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК (Варианти 1)

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2015-02-16

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК 
Варианти 1
Матни зеринро хонед ва ба саволҳои 1-8 ҷавоб нависед.
Яке аз рӯзҳои ҷумъаи соли 1931 буд. Ҳангоми қиём. Дарахтон пар намезаданд. Як бех офтобпарасти худрӯй қоматашро рост намуда, осмонро бӯсиданӣ мешуд. Сафедори баланди лаби ҷӯй сояи худро гум карда буд. Оби ҷӯй зулол барин соф буд ва бо як оҳанг шилдирроскунон ҷорӣ мешуд (Ҳаким Карим).
1. Ҳангоми талаффузи калимаҳои «рӯзҳо» ва «офтобпараст» кадом ҳодисаи фонетикӣ ба вуҷуд меояд?
A) афтидан ё коҳишёбии овозҳо
B) монандшавӣ ё ҳамоҳангии овозҳо
C) ихтисоршавии овозҳо
D) ҷойивазкунии овозҳо
2. Калимаҳои синонимро ёбед.             
A)           об, зулол, соф                                 D)баланд, худрӯй, осмонбӯс
B)           қад, қомат, боло            C) сафедор, бед, офтобпараст
3.            Кадом тарзи ифода услубан дуруст аст?
A)           Оби ҷӯй бисёр соф буд ва соф барин ҷорӣ мешуд 
B)           Оби ҷӯй бо як оҳанг шилдирроскунон ҷорӣ мешуд 
C)           Оби ҷӯй шилдирроскунон равона мешуд
D)           Оби ҷӯй шилдирросзада ҷорӣ шуда мерафт 

4.            Ибораи «офтобпарасти худрӯй» кадом маъниро ифода мекунад?
A)           офтобпарасте, ки худ аз худ рустааст
B)           офтобпарасте, ки худ аз худ нарӯйидааст
C)           офтобпарасте, ки худаш нарӯйидааст
D)           офтобпарасте, ки ниёз ба парвариш дорад

5.            Дар ҷумлаи охирини матн хабари “ҷорӣ мешуд” кадом замони гузаштаи феълро ифода мекунад?
A)           замони гузаштаи наздик           C) замони гузаштаи нақлӣ 
B)           замони гузаштаи дур   D) замони гузаштаи ҳикоягӣ
6.            Ибораи «як бех офтобпараст»-ро боз чӣ гуна ифода кардан мумкин аст?
A)           як бастаи офтобпараст               C) як ниҳоли офтобпараст
B)           як дастаи офтобпараст               D) як решаи офтобпараст
7.            Ҷумлаи «Дарахтон пар намезаданд» кадом маъниро ифода кардааст?
A)           Баргҳо хазон шуда буданд
B)           Ҳаво гарм буд, шамол намевазид
C)           Аз гармии ҳаво дарахтон хушк шуда буданд
D)           Дарахтон мева надоштанд
8.            Ҷумлаҳои “Ҳангоми қиём” ва “Сафедори баланди лаби ҷӯй сояи худро гум карда буд” чӣ пайванди маъноӣ доранд?
A)           Ҳар ду ҷумла тасвири ними рӯз аст
B)           Ҳар ду ҷумла тасвири ними шаб аст
C)           Ҷумлаи якум тасвири пагоҳӣ ва ҷумлаи дуюм тасвири бегоҳӣ аст
D)           Ҷумлаи якум бемаъност ва ҷумлаи дуюм тасвири баландии сафедор аст
9.           Кадом хели адабиёт пештар пайдо шудааст?
A)           адабиёти илмӣ               C) адабиёти шифоҳӣ
B)           адабиёти бадеӣ             D) адабиёти илмӣ-оммавӣ
10.         Дар байти зерини Шамсиддини Шоҳин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Ай, лабат гул, оразат мул, турраат сунбул барин, 
Ғабғабат дар чарбу нармӣ тухми нимдунбул барин.
A)           ташбеҳ                B) маҷоз             C) истиора         D) киноя
11.         Мувофиқи таълимоти Зардушт (бар асоси “Гоҳон”) Аҳура Маздо кист?
A)           нахустин шоҳи силсилаи Пешдодиён, ки додгар буд
B)           фариштаи обҳои равон ва заминҳои корам, ёвари кишоварзон 
C)           ду менуи ҳамзод ва оғозини офариниш, ки бо ҳам созиш надоранд
D)           офаридгори ягона ва роҳнамои офаридагон ба растагорӣ ва беҳрӯзӣ

12.          Ибни Сино дар кадом рубоиаш ба бемағзию нотавонбинии ҳарифонаш ишорат кардааст?
A)           «Аз қаъри гили сияҳ то авҷи Зуҳал...»
B)           «Бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст...»
C)           «Май душмани масту дӯст бо ҳушёр аст...»
D)           «Бо ин ду-се нодон, ки чунин медонанд...»

13.          Кадом асари Саъдии Шерозӣ бо байти зерин оғоз мешавад?
Дар ақсои олам бигаштам басе,
Ба сар бурдам айём бо ҳар касе...

A)           “Гулистон”        C) ғазалиёти “Тайибот”
B)           “Бӯстон”              D) ғазалиёти “Бадоеъ”

14.          Бадриддини Ҳилолӣ дар як ғазалаш мегӯяд:  “Кори ман аз ҷумлаи олам ҳамин ишқ асту бас...”. Кадом шарҳ ба ин сухани шоир мувофиқ аст?
A)           шоир достоне дар ишқ гуфтааст, ки то ҳол касе нагуфтааст
B)           шоир ғазале дар ишқ гуфтааст, “ки Хусрав офарин карду Низомӣ”
C)           шоир ҳамеша аз ишқу муҳаббат сухан мегӯяд, мавзӯи эҷодиёташ ишқ аст
D)          кори ҳаррӯзаи шоир ситоиши майи ноб ва хушгузаронии умр аст


15.          Дар робита бо се ибораи (маромномаи) Зардушт «Пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори нек» кадоме аз шарҳҳои зерин дуруст аст?
A)           забон бо ҷомеа алоқаи ногусастанӣ дорад
B)           забон ба ҳамаи табақаҳои ҷомеа баробар хизмат мекунад
C)           забон ҷудо аз тафаккур ва амал қарор дорад
D)           забон бо тафаккур ва амал робитаи зич дорад

16.          Маънои таъбирҳои сутуни якумро аз сутуни дуюм нишон диҳед.
A)           бар осмон бӯса задан
B)           бар осмон тахт задан
C)           тоқиро ба осмон партофтан    1)            кори номумкинро иҷро  кардан

2)            қад барафрохтан
D) осмонро бар замин овардан             3) кореро ошкор кардан 4) хушҳолӣ кардан
5) соҳиби мақоми баланд шудан          Ҷавоб:

17.          Пайванди маъноии калимаҳои сутуни якум ва ибораҳои сутуни дуюмро нишон диҳед.
A)           қиём     1) гулҳои саҳро                
B)           худрӯй                2) оби ҷӯй
C)           зулол   3) қадди баланд
D)           сафедор             4) офтоби тобистон
5) шохи пурмева
Ҷавоб: 
18.          Муайян намоед, ки падидаҳо (ҳодисаҳо)-и дар асрҳои XV-XVI ба вуқӯъомада (сутуни якум) боиси кадом пайомадҳо (дар сутуни дуюм) гардиданд.

A)           ҳамлаи Исмоили Сафавӣ ба Хуросон (соли 1512)
B)           сар задани низоъҳои мазҳабӣ дар Хуросону Мовароуннаҳр  
C)           зиёд гардидани қувваҳои эҷодӣ,  рушди тазкиранависӣ     
D)           рушди таърихнигорӣ, ба майдон омадани
таърихнависон


1)            кушта шудани шоирон                
Бадриддини Ҳилолӣ ва               
Камолиддини Биноӣ    
2)            навишта шудани             достонҳои ирфонӣ       
3)            парокандагии қувваҳои   илмию  адабӣ, рӯ     овардани онҳо ба         
Мовароуннаҳр                
4)            навишта шудани “Равзат- ус-сафо”-и  Мирхонд ва      “Ҳабиб-ус-сияр”-и        
Хондамир           
5)            навишта шудани “Нусхаи           зебои Ҷаҳонгир”-и
Мутрибии Самарқандӣ ва
“Туҳфаи Сомӣ”-и
Соммирзои Сафавӣ   
Ҷавоб:

19.          Муайян кунед, ки ин таъкидҳо ва тасвирҳо (дар сутуни якум) дар кадом бахши эҷодиёти Устод Рӯдакӣ омадаанд.
A)           “Шод зӣ бо сиёҳчашмон, шод...”
B)           “Коҳ набуд ӯ, ки ба боде парид...”
C)           “Меҳи озодагону мафхари Эрон...”
D)           “Шуд он замона, ки... мӯяш ба сони қатрон буд”       1)            дар ғазалҳои содаву
равон

2)            дар қасидаи “Шикоят аз пирӣ”

3)            дар қасидаи “Модари
май”
4)            дар маснавии
“Даврони офтоб”           
5)            дар марсия ба марги    
Муродӣ              Ҷавоб:

20.          Муайян намоед, ки Фирдавсӣ паёмҳои зеринро (дар сутуни якум) дар кадом
бахши «Шоҳнома» овардааст.
A)           Некию бадӣ пойдор нест, вале беҳтар он аст, ки некӣ ёдгор бошад
B)           Поёни ҳама гуна хусумату душманӣ  ҷанг, нохушӣ ва фоҷиа аст 
C)           Ҷоҳталабӣ ва ҷангхоҳӣ оқибат марг ба бор меоварад 
D)           Намирам аз ин пас, ки ман зиндаам,         Ки тухми суханро парокандаам.

1)            “Таърихи анҷоми           
“Шоҳнома””      
2)            “Достони Заҳҳок ва       
Коваи оҳангар” 

Дидан карданд: 4776

Мавзӯъҳои монанд:

Пешномнависӣ

ДОВТАЛАБ КАЙ ВА ЧЙ ТАВР БОЯД АЗ ҚАЙД ГУЗАРАД?

Низоми имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавӣ

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК (Варианти 3)

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК (Варианти 2)

СУБТЕСТИ ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК (Варианти 1)

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: О?ои Кеннет Смит kennethsmithl
Санаи дохилгардида: 2015-10-09

- О?ои Кеннет Смит ?арз HOME Хуш омадед Мо мехо?ем ба иттилои Шумо, ки мо пешни?од ?ар гуна ?арзи аз ?абили ?арзи хусус?, ?арзи ти?орат?, ?арз бизнес, ?арз хона Меъёри бозтамвил ?арз, ?арз ва идораи ?арзи шахс? бо бисёр Нарх?о ?адди а?ал солона фоиз? кам аз 3% дар давоми 1 сол ба 10 соли давраи давомнокии Пардохти ба ягон ?исми ин ?а?он нагарданд. Мо меди?ад ?арз?о дар доираи аз 5000 доллари ИМА то 500.000 доллари ИМА ?арз?ои мо хуб су?урта ва ?адди амнияти афзалиятноки мо аст, Илтимос дар хотир гиред, ки агар шумо дар поён 18 шумо лозим нест, ки ба кор бурдани Шахсоне, ки манфиатдор бояд ба мо имр?з тавассути почтаи электрон? муро?иат намоед: (kennethsmithloancompany05@gmail.com) ме?рубонона шакли ариза ?арз дар зер пур ва баргаштан. ном: кишвар: Нишон?: синну сол: ?инсии: Мард Шумораи шахс?: шу?л: Даромади мо?онаи: Мабла?и лозим аст: Давомнокии ?арз: 10 Бо э?тиром ?аноби Кеннет Смит.

Каментарй дохил кард: NUR
Санаи дохилгардида: 2017-06-04

Р?ЗИ ХУБ ?авми ман ДАР БОРАИ То?икистон Ша?одати БА Ч? ман ?арз МАН АЗ A ?арз во?е? ва самим? ЊЉТ ШИРКАТ ХОНДА Хосе Луис ?арз ШИРКАТ. Ман ?астам хеле хурсанд ИМР?З ВА ХУБ баракат Хосе Луис Ќарз Ширкат. . Номи ман бонуи nura аст, ки ман аз ша?ри Душанбе дар То?икистон ман оиладор, ман дар ?усту??и шуда, барои як ширкати ?арз ?а?и?? дар 5 мо?и гузашта ?астам, ?амаи ман гирифта х?шаи ?аллоб?, ки дода буд, Ман ду бовар? dem ва slutet р?з, ки он?о пули маро бе додани чизе дар Бозгашти гирифта, ?амаи умеди ман, гум шуда буд ман ошуфта?ол гирифт ва нотавон, ман онро пайдо хеле vanskeligt таъом хонадони ман, зеро ?е? го? мехост ду доштани чизе ба кор бо ширкат?ои ?арз дар интернет, то ман ду ?арз баъзе пул аз рафт д?сти гумрук? дар ин ?о, ки ?одисаи ва ? гуфт, маро к?мак, att вай медонад, як ширкати ?арз, Канро Der ман бо Маблаѓ alanyl ?арз к?мак лозим ман бо меъёри фоизи хеле кам 2%, ки ? тан?о гирифтааст Кредит аз он?о, ? ба ман дар бораи ч? гуна ба Apply барои ?арз равона, ки кард Ч? тавре ки тарофаи вай МАН, дар dem бо оид ба почтаи электрон? истифода бурда мешавад: (joseluisloans@gmail.com) дар mente вале ?е? го? дар бурдед ва ба ман бузургтарин нога?он? ман гирифта inom ?арз 24 соат, ман ин натавонистанд имон оваранд, ман хушбахт ва сарватдор ?астам боз ман ?астам, рохи ба Худо att Чунин ?арз ширкат?ои ин ?ол бар ин ?аллоб? ву?уд дар тамоми ?ой?о писанд ба ?ама масли?ат берун сом он ?о зарурати ?арз барои рафтан доранд (Joseluisloans@gmail.com) он?о ?е? го? ба шумо хилоф мекунад, ва Оё ?аёти шумо ?амчун тамос did.Quickly ман Хосе Луис ?арз?о ШИРКАТ имр?з та?йир ва ба даст ?арзи худ аз themself, Худо баракат Хосе Луис ширкати ?арз барои deres ?а?и?? пешни?оди ?арз.  Бовар? ?осил кунед, ки шумо дар тамос шавед Хосе Луис Ќарз барои ?арз шумо fordi ман ?арзи ман аз ин ширкат бидуни фишори гирифта бомуваффа?ият.......

Каментарй дохил кард: NUR
Санаи дохилгардида: 2017-06-04

Р?ЗИ ХУБ ?авми ман ДАР БОРАИ То?икистон Ша?одати БА Ч? ман ?арз МАН АЗ A ?арз во?е? ва самим? ЊЉТ ШИРКАТ ХОНДА Хосе Луис ?арз ШИРКАТ. Ман ?астам хеле хурсанд ИМР?З Ва Худо баракат Хосе Луис ?арз ШИРКАТ. , Номи ман бонуи nura аст, ки ман аз ша?ри Душанбе ?астам, дар То?икистон ман оиладор, ман доранд, ?усту?? барои ширкат ?арз ?а?и?? дар 5 мо?и гузашта ?амаи ман гирифта х?шаи ?аллоб?, ки маро сохт, ба он?о бовар? дошт ва дар охири р?з, ки он?о пули маро бе додани чизе дар Бозгашти гирифта, ?амаи умеди ман, гум шуда буд ман ошуфта?ол гирифт ва нотавон, ман онро пайдо хеле мушкил ба таъом хонадони ман буд, ман ?е? го? мехостанд, ки чизе ба кор бо ширкат?ои ?арз дар интернет, то ман рафта ?арз пул аз Д?сти ман ба вай гуфт, ки р?й дод ва ? гуфт, маро к?мак, ки вай медонад, як ширкати ?арз, ки маро бо ягон мабла?и ?арз к?мак лозим ман бо меъёри фоизи хеле кам аз 2%, ки ? тан?о гирифтааст ?арз аз он?о, ? ба ман дар бораи ч? гуна барои ?арз муро?иат равона ман кард чунон ки вай ба ман гуфт, ман бо он?о дар бораи Email истифода бурда мешавад: (joseluisloans@gmail.com) ман имон наёвардаанд, вале ман к?шиш ва ба ман бузургтарин нога?он? ман ?арз дар давоми 24 соат гирифта, ман ин натавонистанд имон оваранд, ман хушбахт ва сарватдор ?астам боз ва ман ба Худо ташаккур дорам, ки чунин ?арз ширкат?ои ин ?ол бар ин ?аллоб? ву?уд дар тамоми ?ой?о лутфан ман масли?ат ?ама аз он ?о, ки дар зарурати ?арз барои рафтан доранд (Joseluisloans@gmail.com) он?о ?е? го? ба шумо хилоф мекунад, ва ?аёти шумо чун мина?о did.Quickly тамос Хосе Луис ?арз?о ШИРКАТ имр?з ва даст ?арзи худ аз он?о, Худо баракат Хосе Луис ширкати ?арз барои пешни?оди ?арз самимии худро та?йир ди?ед.  Бовар? ?осил кунед, ки шумо дар тамос шавед Хосе Луис Ќарз барои ?арз шумо, ман ?арзи ман аз ин ширкат бидуни фишори гирифта бомуваффа?ият.

Каментарй дохил кард: lopezandre998@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2017-08-11

Шумо ?арз?о на?д дар байни шахсони во?е? дар мушкилоти молияв? poux шуданд ва дар охир аз бунбасти сабаби ?узвдони ?арз? Бонки даст рад? Баъзе аз ?арз ?у?у??, кафолат Бонк ва дар сат?и ?обили беш аз 3%. Мо метавонем ба шумо к?мак ми?дори муайяни элитаи ?арз? э?од. Иртибот бо мо, агар ба шумо маъ?ул аст: lopezandre998@gmail.com

Каментарй дохил кард: lopezandre998@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2017-08-11

Суб? ба хайр, ?аноб, Хонум, ба охир шикастани бунбасти, ки боиси бонк, шумо бояд ба ?алли мушкилоти худ. Ман шахси во?е? ?астам, ман меди?ам к?то?муддат ва дарозмуддат ?арз?ои € 2000 то € 900.000 бо давраи пардохти хеле ба осон? дастрас, тайёр барои э?тиё?оти худ ман тамос, шукр. аст, агар шумо дар зарурати во?е? доранд, лутфан бо мо дар тамос шавед: lopezandre998@gmail.com

Каментарй дохил кард: albaker
Санаи дохилгардида: 2018-02-26

Ва?те ки мо ба ?онунгузорони молияв? ами?тар мешудем, ман шав?арам ва ?арзамон хеле бад буд, то он ва?те, ки мо барои муфлисшав? муро?иат кардем, мо каме пул надорем, ки духтари худро ба колле?е, ки мо наметавонем пардохт кунем. Мо ?арз?ои музднокро (ширкат?ои ?арзиро), ки ба мо к?мак карданд, ба мо к?мак расонида, та?йироти ипотекаро ба даст оранд. ?ар як ширкате, ки мо тамос мегирифтем, мабла?и пардохти пештараро аз 1,000 $ то 2000 $, ки мо наметавонем пардохт кунем. Азбаски мо фикр мекардем, ки мо умед надоштем, ки интихоби хона ба шумо фур?хта шавад ва ё онро ма?кам кунед. Баъд ман дар як ма?аллаи ма?алл? ба сар мебурдем, ки он як Корпоратсияи кредит? аст. Се мар?ила?ои асос?; 1. Шумо барномаи электрониро пешни?од мекунед. E-mail: albakerloanfirm@gmail.com 2. Таъмини ро?и дурусти муайян кардани он, ки оё ша?рвандони шумо корти шахс? ва ё шиносномаи ронандаг? ва иттилооти ?исоби бонк? дошта бошанд. 3. ?арз коркард, тасди? ва фиристода мешавад. ?икояи дарозтар к?то? шуд, он?о ба ?арз дар сат?и 4% ва бо пардохт?ои аз нав бар?ароршуда к?мак карданд. Он?о инчунин духтаронашро барои гирифтани мукофоти пурраи колле? хатм намуданд. Мо ?арзро бо Лоссон кор кардем, ки дар бораи пешрафти тамоми ?а?он ого?? меди?ад. ? тамоми корт?ои ко?аз?, занг?ои телефон ва ?айра ан?ом медоданд. Он?о ?ама кор карданд ва мо ?арз мегирем, ки мо ?абул мекунем. ?ангоме ки ман ба шарт?ои ?арз?ои худ розиям ва ман маълумоти муфассали бонкро пешни?од кардам, ман арзиши дастрасро барои ин хидмат?о пардохт кардам. Мо наметавонем онро ба таври одд? ва дастрас арзёб? кунем, ки он тавассути раванди табдилёб? бо дониш?ои мо буд. Ман ба шумо миннатдорам, ки то ба шумо ташаккур! Ман як дастаи бе?тарро талаб карда наметавонистам. Ман имр?з дар бораи бозтамвил ман ?астам. Бе?тарин барои шумо, ипотека кардан Агар шумо бо мо чунин мушкилот дошта бошед, ба корпоратсияи ?арз? муро?иат кунед. Он?о метавонанд кор кунанд. Хушбахтона, Тимотию Мария аз 25 феврали соли 2018 дар Колумбус, GA ?абул карда мешаванд

Каментарй дохил кард: randywilliam0000@gmail.com
Санаи дохилгардида: 2018-03-25

Ofrecemos variedad de finanzas que incluyen: pr?stamos personales, pr?stamos hipotecarios, pr?stamos para la consolidaci?n de la deuda, pr?stamos para autom?viles, pr?stamos agr?colas, pr?stamos comerciales y pr?stamos para empresas con una tasa de inter?s del 3% anual y es fija. Correo electr?nico: willianloanfirm6@gmail.com, whatsapp +1(214)305-8945


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: