|

Хароҷоти ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-05-30

Ба харо ҷоте, ки ба арзиши аслии хизмати расонидаи ширкати суғуртавӣ ворид мегарданд, дигар харо ҷоте, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба анзар гирифта мешаванд, инҳо дохил мешаванд:
1. Маблағи пардохтаи суғурта ва  ҷуброни суғурта;
2. Подоши комиссионӣ, ки ба миёнаравҳои суғуртавӣ пардохта шудааст (ба агентҳои суғурта, брокерҳои суғурта);
3. Ҳисса ҷудокуниҳо ба фондҳои махсуси суғуртавӣ ва захираҳо;
4. Ҳисса ҷудокуниҳо ба захира оид ба таъмини чораҳои пешгирикунӣ;
5. Пардохтҳои суғуртавӣ (ҳаққи суғурта), ки барои азнавсуғуртакунӣ дода шудаанд;
6. Ба азнавсуғуртакунандагон баргардонидани ҳиссаи онҳо аз захираҳои суғуртаи соли гузашта;
7. Маблағи андози и ҷтимоӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ;
8. Маблағе, ки барои пардохт ба бу ҷаи  ҶТ дар намуди андози амволи ширкати суғуртавӣ, андози замин ва андозҳо барои нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум ҳисоб карда мешавад;
9.  Ҷубронпулии харо ҷоти роҳ, сафарҳои хизматӣ ба агентҳои суғурта дар сурати мав ҷуд будани ҳу ҷ ҷатҳои тасдиқкунандаи бо розигии маъмурият, ҳамчунин ба агентҳои суғурта  ҷуброни харо ҷоти роҳ дар қитъаи кор;
10. Пардохт ба шахсони ҳуқуқӣ ё воқеӣ барои хизматрасонии онҳо вобаста ба фаъолияти суғуртавӣ, аз  ҷумла:
- пардохти хизмати шахсони ҳуқуқӣ барои и ҷрои супоришҳои хаттии кормандони онҳо оид ба гузаронидани ҳаққи узвияти суғурта аз музди кор бо роҳи харо ҷоти ғайринақдӣ;
- пардохти хизмати муассисаҳои тандурустӣ, дигар шахсони ҳуқуқӣ оид ба додани маълумотномаҳо, маълумотҳои оморӣ, хулосаҳо ва ғ;
- пардохти хизмати инкассаторӣ;
- пардохти хизмати (подоши комиссионии) мутахассисон -мумайизон, сювейрҳо, комиссарони садамаҳо, ҳуқуқшиносҳо, адвакатҳо, кормандони агентиҳои тафтишоти махфӣ, ки барои арзёбии хавфу хатари суғуртавӣ, муайян кардани арзиши суғуртавии амвол ва ҳа ҷми пардохти суғуртавӣ, арзёбии оқибатҳои ҳолати суғуртавӣ, ба танзим даровардани пардохтҳои суғуртавӣ ва ғ.  ҷалб карда мешаванд;
- пардохти хизмати бонкҳо ва дигар муассисаҳои кредитӣ, ки ба хизматрасонии фаъолияти суғуртавӣ, аз  ҷумла пардохти маблағи суғуртакунандагон, пешбурди суратҳисоб ва дигар ҳисобҳо, инчунин додан ва қабул кардани пулҳо вобаста мебошад.
11. Харо ҷоти реклама, тайёр ва аз нав тайёр кардани кадрҳо, харо ҷоти намояндагӣ дар доираи меъёрҳои амалкунанда, ки бо назардошти хусусиятҳои соҳавӣ ҳисоб карда шудаанд;
12. Харо ҷоти шаҳодатномаҳои суғуртавӣ, бланкаҳои ҳисоботи қатъӣ, квитансияҳо ва ғ;
13. Пардохти хизмати маслиҳатӣ ва ахборотӣ, инчунин хизмати аудиторӣ, ки бо мақсади тасдиқ кардани ҳисоботи солонаи муҳосибавӣ ва мувофиқи дигар талаботи қонунгузорӣ расонда шудааст;
14. Харо ҷот барои нашри баланси солона ва ҳисоби фоидаю зарарҳо;
- харо ҷоти и ҷораи фондҳои асосӣ, як ҷоя бо қисмҳои алоҳидаи он, ки барои фаъолияти суғуртавӣ, аз  ҷумла ба нақлиёти автомобилӣ барои кашонидани ҳу ҷ ҷатҳо ва сарватҳои моддӣ истифода мешаванд;
15. Дигар харо ҷоти вобаста ба фаъолияти суғуртавӣ, ки ба арзиши аслии хизмати суғуртавӣ (ғайр аз харо ҷоти пардохти музди меҳнат) дохил гардидаанд.
Ҳангоми андозбандии ширкати суғуртавӣ қонунгузории амалкунандаи андоз (Кодекси андози  ҶТ) ва Низомномаи калкулятсияи арзиши аслии маҳсулот (кору хизмат) дар корхонаю ташкилотҳои  Ҷумҳурии То ҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати  ҶТ аз 12-майи с. 1999, № 210 тасдиқ шудааст, ҳамчун дастурамал истифода карда мешавад.
Даромади ширкати суғуртавӣ бо меъёри 30% андозбандӣ карда мешавад. Баъди пардохти андозҳо фоидаи соф ба ву ҷуд меояд, ки он дар ихтиёри ширкати суғуртавӣ боқӣ монда, барои ташаккул додани фондҳои махсус (тарақии истеҳсолот, истеъмолот, ҳавасмандгардонии моддӣ, рушди и ҷтимоӣ ва ғ.), инчунин мукофотонидани кормандон, харо ҷоти намояндагӣ ва ғ. истифода бурда мешавад.
Илова бар ин, қайд кардан зарур аст, ки кормандон ва агентҳои ширкати суғуртавӣ аз маоши худ низ дар шакли андоз аз даромади шахсони воқеӣ - андоз месупоранд. Объекти андозбандӣ мачмўи даромаде мебошад, ки корманд дар соли  ҷории тақвимӣ гирифтааст.

Дидан карданд: 1245

Мавзӯъҳои монанд:

Бозори суғуртаи Швейтсария, Италия , Франсия ва Ҷопон

Бозори суғуртаи Олмон

Бозори суғуртвӣ Британияи Кабир

Фаъолияти суғуртавӣ дар Иёлотии Муттаҳидаи Амрико (ИМА)

Хароҷоти ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад

Даромади ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи барои пардохти андози фоида андозбандишаванда ба назар гирифта мешавад

Манбаъҳои ташаккули фоидаи ширкати суғуртавӣ

Рекламаи суғурта дар воситаҳои ахбори омма (ВАО)

Хусусияти даври (сикли) ҳаётии маҳсулоти суғуртавӣ

Нархи маҳсулоти суғуртавӣ

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: