|

Хусусият ва шартҳои умумии ҳисоби мукофоти суғуртавӣ

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-05-28

Шартномаи суғурта дар худ созиши дутарафаро та ҷассум менамояд, ки мувофиқи он суғурташаванда аъзоҳаққӣ мепардозад ва суғуртакунанда ўҳдадор мешавад, ки ҳангоми сар задани ҳодисаи дар шартномаи суғурта нишон додашуда маблағи (талофии) суғуртавиро пардохт намояд. Мукофоти суғуртавӣ арзиши ҳамин созишро ифода менамояд ва аз нуқтаи назари муайянкунии бузургии он зарур аст, ки ду ҳолат ба назар гирифта шавад:
якўм, мукофоти суғуртавӣ дар давраи аввали амали шартномаи суғуртавӣ пардохта мешавад, маблағи (талофии) суғуртавӣ бошад, чун қоида, пас аз муддати (давраи) муайян пардохт карда мешавад (агар пардохт умуман  ҷой дошта бошад);
дуввўм, ҳодисае, ки дар нати ҷаи сар заданаш суғуртакунанда пардохти талофии (маблағи) суғуртавиро ваъда медиҳад, бояд хусусияти эҳтимолӣ дошта бошад.
Хусусияти зикршуда ба  ҷараёни муайян намудани андозаи мукофот таъсири  ҷиддӣ мерасонанд, аз ин рў бар онҳо муфассал истода мегузарем.
Вазъият дар худ силсилаи «чаппаи» баръакси иқтисодиро вақте, ки пардохти хизмат то пешниҳоди он и ҷро карда мешавад, та ҷассум менамояд. Чунин тарзи амал дар суғуртакунӣ, инчунин дар баъзе соҳаҳои сектори классикӣ  ҷой дорад. Даври иқтисодии баръакс дар суғуртакунӣ ҳисобкунии мукофоти суғуртавиро қатъиян мушкил мегардонад ва ин ба пайдоиши захираҳои математикӣ хизмат мерасонад.
Барои шартномаро ҳамчун шартномаи суғуртавӣ ҳисобидан яке аз шартҳои асосӣ - ин дар вай мав ҷуд будани унсури ногаҳонӣ мебошад (албатта, ба манфиати зиддиҳуқуқӣ алоқаманд набуда). Дар нати ҷа суғуртакунанда дар лаҳзаи бастани шартномаи суғуртавӣ, чун қоида, намедонад, ки оё умуман ҳодисаи суғуртавӣ оид ба шартномаи мазкур сар мезанад ва агар сар занад, маҳз дар кадом давраи мўҳлати амали суғурта ва бо кадом андозаи зарар?
Доир ба  ҷой доштани эҳтимолият дар шартномаи суғурта зарур аст, ки чунин қайд намоем. Унсури ногаҳонӣ ҳам, барои суғуртакунанда ва ҳам барои суғурташаванда, бояд  ҷой дошта бошад. Хангоми ҳисоби тарифҳои суғуртавӣ тахмини ба таври ногаҳонӣ сар задани ҳодисаи суғуртавӣ, инчунин, ҳа ҷми зарари расидашуда ва новобастагии он аз майлу хоҳиши суғуртакунанда ва суғурташаванда бояд ба инобат гирифта шаванд.
Дар амалия дар шартномаи суғурта омилҳои ғайричашмдошти зерин метавонанд  ҷой дошта бошанд:

  1. имконияти баву ҷудоии ҳодисаи суғуртавӣ (намудҳои таваккалии суғурта, суғуртаи фаврӣ дар ҳолати фавт);
  2. имконияти ўҳдадориҳои молиявии худро и ҷро накардани суғурташавандагон дар назди суғуртакунандагон (суғуртаи ҳаёт);
  3. мавриди бавуқўъоии ҳодисаи суғуртавӣ (суғуртаи умрбод дар мавриди фавт);
  4. андозаи зарар (ҳамаи намудҳои суғурта, ки хусусияти талофӣ намуданро доранд).

Дар  ҷамъбаст суғуртакунанда дар мавриди бастани шартномаи суғуртавӣ арзиши аслии ҳақиқии ин хизмат ва вақти аниқи пешниҳоди вайро намедонад. Дара ҷаи номуайянӣ беҳад калон буда, бадастории арзишии баробарвазнӣ дар доираи ин қарордод номумкин аст. Доштани ма ҷмўи шартномаҳо ба монанди шартномаҳои суғуртавӣ зарур аст. Танҳо дар ин ҳолат, ҳангоми ҳисоби мукофот, мумкин аст нишондиҳандаҳои миёнаро истифода барем ва баробарвазнии молиявиро дар ҳудуди ма ҷмўи умумӣ ба даст орем. Ҳа ҷми ма ҷмўъ чӣ қадаре ки зиёд бошад, ҳамон қадар имкониятҳои молиявии баробарвазниро аниқ намудан мумкин аст.
Ҳамин тавр, яке аз хусусиятҳои махсуси суғуртакунӣ – ин ҳангоми ҳисоби мукофот зарурияти баҳодиҳӣ ба миқдори зуҳуроти ҳодисаҳо мебошад. Ин талаб менамояд, ки муносибатҳои махсуси ба мавқеи назарияи эҳтимолят ва риёзоти оморӣ асос ёфтаро истифода барем. Ғайр аз ин дар суғуртакунии ҳаёт мебояд, ки усули пардохти молиявии дарозмуддат ва қисми демографии оморро ба ҳисоб гирем. Хусусияти қайдкардашуда имконият медиҳанд, ки ма ҷмўи қабулгардида ва усулҳои дар вақти ҳисобкунии мукофоти суғуртавӣ истифодашударо ба соҳаҳои алоҳидаи риёзӣ – назарияи хавф ва назарияи ҳисоби актуарӣ  ҷудо намоем.

Дидан карданд: 800

Мавзӯъҳои монанд:

Бозори суғуртаи Швейтсария, Италия , Франсия ва Ҷопон

Бозори суғуртаи Олмон

Бозори суғуртвӣ Британияи Кабир

Фаъолияти суғуртавӣ дар Иёлотии Муттаҳидаи Амрико (ИМА)

Хароҷоти ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи андозбандишаванда барои пардохти андози фоида ба назар гирифта мешавад

Даромади ширкати суғуртавӣ, ки ҳангоми ҳисоби заминаи барои пардохти андози фоида андозбандишаванда ба назар гирифта мешавад

Манбаъҳои ташаккули фоидаи ширкати суғуртавӣ

Рекламаи суғурта дар воситаҳои ахбори омма (ВАО)

Хусусияти даври (сикли) ҳаётии маҳсулоти суғуртавӣ

Нархи маҳсулоти суғуртавӣ

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: