|

Предмет, метод ва вазифахои фанни омор

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Сино Эгамбердиев

Санаи дохилгардида: 2014-03-14

1.Илми омор ба монанди дигар илмҳо, таърихи пайдоиши худро дорад. Ин илм ҳамсолу ҳамқадами таърихи тамаддун буда, дар тӯли ҳазорсолаҳо фаъолият намудааст.Омор чанд зинаҳои инкишофро аз сар гузаронида ба илми алоҳидаву ҷудогона табдил ёфтааст.
Омор, илми иқтисодӣ ҳисобида мешавад. Омор маълумоти рақамӣ буда, барои таснифи ягон соҳаи ҷамъиятӣ, ё ки тақсимоти ҳудудии ягон нишондиҳандаро ифода мекунад.
Дар асрҳои миёна омор маънои ҳолати сиёсии давлатро дошт. Ба илм ин мафҳум дар асри 18 аз тарафи олими олмонӣ Готфрид Ахенвал дароварда шудааст. Калимаи  «статистика» - ро барои тавсифи ҳодисаҳои гуногуни ҷамъиятӣ истифода мебаранд, ба монанди истеҳсоли хоҷагии қишлоқ ва саноат, тараққиёти савдо, маданият, болоравии таъминоти моддии аҳоли ва ғайра.
Баробари тараққиёбии илми омор бо васеъшавии соҳаи амалии корҳои амалӣ мазмуни мафҳуми «омор» ҳам тағир меёфт. Дар замони ҳозира мафҳуми «омор» бо 3 маънӣ кор фармуда мешавад:
1.Оморро ҳамчун соҳаи фаъолияти амалӣ, ки ба бадасторӣ, коркард ва таҳлили маълумотҳои оммавӣ оид ба ҳодисаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъияти равона карда шудааст, мефаҳманд.
2.Оморро маводи рақамӣ меноманд, ки он барои тавсифи ягон соҳаи ҳодисаҳои ҷамъиятӣ ё тақсимоти ҳудудии ягон нишондиҳанда хизмат менамояд.
3.Омор ин соҳаи илм, фанни махсус ва мувофиқан фанни таълимӣ дар мактабҳои олӣ ва миёнаи махсус мебошад.
Фани омор – тадқиқоти ҳодисаҳои оммавии ҳаёти иҷтимоӣ - иқтисодӣ, тарафҳои миқдории ин ҳодисаҳоро бо алоқамандии маънои сифатии онҳо дар шароитҳои мушаххаси ҷой ва вақт меомӯзад.
Аҳмияти омӯзиши  ин фан дар он аст, ки ҳар як мутахасиси соҳаи иқтисдиёт ё дигар соҳаҳо бояд ба миқдори зарури дорои саводи оморӣ бошад то тавонад дар асоси ҷамъоварӣ коркард ва таҳлили он оид ба беҳтар гардонидани фаъолияти корхона чорабиниҳо пешниҳод намояд.
Дар бораи ҳамчун илм будани омор якчанд нуқтаи назар мавҷуд аст:
- омор илме мебошад, ки маҷмӯи ҳодисаҳои табиат ва ҷамъиятро ҳаматарафа меомӯзад;
- омор илмест, ки усулҳои тадқиқотиро барои дигар илмҳо таҳия менамояд;
- омор илми ҷамъиятиест, ки дар натиҷаи тараққиёти муносибатҳои ҷамъияти, пешбарии фаъолияти иҷтимоию иқтисодӣ фақат дар асоси ҷой доштани ахборот ва маълумотҳои аниқи пешравии ҳаёти ҷамъияти амал менамояд.
Олимони ба тараққиёти омор саҳм гузошта:
1.Уилҳям Пети – асосгузори фанни омор.
2.Адолҳф Кетле – оморшинос аз Белгия.
3.К.Ф.Герман – оморшиноси рус. (Назарияи умумии омор).
4.В.И.Ленин – назарияи гуруҳбандӣ, мушоҳидаҳои оморӣ.

Тараққиёти илми омор ва васеъшавии соҳаи фаъолияти амалии он ба тағйирёбии мазмуну мафҳуми омор оварда расонид. Истилоҳи «омор» ё «оморшиноси» тарҷумаи истилоҳи «Статистика» мебошад, ки ҳоло дар Тоҷикистон ба ҷои калимаи «статистика» истифода бурда мешавад.
Истилоҳи «статистика» аз калимаи лотини «status» гирифта шуда маънояш ҳолат ва вазъият мебошад.
Бо мурури пешравии ҳаёти ҷамъияти ҷамъоварии маълумотҳо оиди ин ё он ҳодиса хусусияти қонуниро мегиранд. Масалан, қонуниятҳои миқдории дигаргуншавии истеҳсоли маҳсулот, истифодаи даромади милли, ба вуҷуд омадани фурӯши мол, тағйир ёфтани таркиби он, тағйирёбии шумораи аҳолӣ, миқдори заминҳои хоҷагӣ ва ғ. Дар аксарияти мамлакатҳои ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон омор, илми иқтисодӣ ҳисобида мешавад. Сабаби асосии ин дар он аст, ки дар ҷамъият ҳодисаҳои иқтисодӣ нисбат ба дигар ҳодисаҳо бештар вомехӯранд.
Ба ғайр аз ин ҳодисаҳои ҷамъияти асос ва оқибатҳои  иқтисодӣ доранд. Масалан,  тадқиқотҳои олимон нишон дод, ки  саломатии инсон  15% аз тарақиёти соҳаи  тандурустӣ , 15% аз таъсири муҳити  атроф ва 70 % аз сатҳи шароити иқтисодии  зисти одамон  вобаста аст.
Ҳамин тариқ, омор ҳамчун илм - ҷиҳатҳои миқдории ҳодисаҳои ҷамъиятиро дар алоқаманди бо ҷиҳатҳои сифатиашон меомӯзад.
Аҳамияти омӯзиши ин фан дар он аст, ки ҳар як мутахассиси минбаъдаи соҳаи иқтисодиёт ё дигар соҳаҳо бо миқдори зарури дорои саводи оморӣ бошад ва тавонад, ки дар асоси ҷамъовари намудани маълумот, коркарди онҳо ва таҳлил намудани онҳо, барои дар оянда беҳтар гардонидани фаъолияти кори корхона, чорабиниҳои беҳтаринро пешниҳод намояд.
2.Омор ба монанди дигар илмҳо фанни худро дорад. Омор фанни худро бо ёрии мафҳумҳои(категорияҳои) муайян, мафҳумҳое, ки хусусияти воқеъию умуми дошта, бо дигар фанҳо алоқаманданд ва инчунин объекти ҳодисаҳои ҷаҳониро нишон дода, меомӯзад.
Дар омор чунин, мафҳумҳо панҷто мебошад
Мафҳумҳои фанни омор.

  • Маҷмӯи оморӣ – ин маҷмӯи объектҳои иқтисодию – иҷтимои, ё ин ки ҳодисаҳои ҳаёти ҷамъияти буда, аз рӯи ҷиҳатҳои сифатии асосӣ бо ҳам алоқаманданд, вале аз рӯи аломатҳои ҷудогона аз якдигар фарқ мекунанд. Мисол, маҷмӯи оилаҳо, маҷмӯи корхонаҳо, ширкатҳо ва ғ.
  • Воҳиди маҷмӯъ - ин унсури аввали маҷмӯи оморӣ буда, соҳиби аломатҳоест, ки бояд ба қайд гирифта шавад ва барандаи асосии тафтиши ҳисобҳо мебошад. Воҳиди маҷмӯъ, як ҳодисае мебошад, ки ба ҷамъи маҷмӯҳо тааллуқ дорад. Масалан, нархи як намуди маҳсулот, воҳиди маҷмӯи нархи маҳсулотҳои корхона баҳисоб меравад, музди кори як коргар ва ғ.
  • Аломат ин хусусияти сифатии воҳиди маҷмӯъ мебошад, ки танҳо тарафи сифатии ҳодисаҳоро тасвир менамояд. Аз рӯи хусусияти инъикоси сифати воҳиди омӯхташаванда маҷмӯи аломатҳо ба ду гурӯҳи асоси тақсим мешавад:

   а) аломатҳои миқдори аломатҳоеанд, ки бо рақам ифода карда мешаванд, мисол: сину сол, музди меҳнати миёна, собиқаи корӣ ва ғ.
б)  аломатҳои муайянкунанда - аломатҳоеанд, ки воҳиди ҷудогонаи маҷмӯҳо аз рӯи мафҳуми маънояшон фарқ мекунанд, мисол касб аз рӯи хусусияти меҳнатӣ - муаллим, дӯзанда, дуредгар ва ғ.

  • Нишондиҳандаи оморӣ  ин мафҳуми тавсифи миқдории таносуби аломатҳои ҳодисаҳои ҷамъиятиро инъикоскунанда мебошад. Вобаста аз мақсади истофодабари нишондиҳандаҳои оморӣ ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешавад:

Нишондиҳандаҳои омори ҳачми (шумораи аҳолӣ, захираҳои меҳнат) ва ҳисоби (бузургиҳои миёна, бузургиҳои нисбӣ, корелятсия, регрессия) шуда метавонанад. Онҳо метавонанд нақшавӣ, ҳисоботӣ ва пешгӯишаванда бошанд. Нашондиҳандаҳои омориро аз маълумотҳои оморӣ фарқ кардан лозим аст. Маълумоти оморӣ ин қимати ададии мушаххаси нишондиҳандаи омори мебошад. Онҳо ҳамеша на танҳо миқдоран балки сифатан низ вобаста аз шароити мушахаси ҷой ва вақт муайян карда шудаанд. Вазифаҳои омор дар ин самт аз зерин иборат аст:
а) дуруст муайянкунии мазмуни нишондиҳандаи оморӣ (маҳсулоти умумии миллӣ, даромади миллӣ, маҳсулнокии меҳнат, фондмусалаҳшави ва ғайра);
б) коркарди методологии ҳисобкунӣ ва ҳисобкунии нишондиҳандаи оморӣ.

  • Системаи нишошдиҳандаҳои оморӣ, ин маҷмӯи нишондиҳандаҳои оморӣ буда, алоқамандии мутақобилае, ки дар байни ҳодисаҳо объективона мавҷуд аст, инъикос менамояд. Дар байни ҳар як ҳодисаи ҷамъиятӣ системаи муайянӣ алоқамандиҳои мутақобила мавҷуд аст. Системаи нишондиҳандаҳои оморӣ тамоми тарафҳои ҳаёти ҷамъиятиро дар сатҳҳои гуногун: мамлакатҳо, минтакаҳо-макросатҳо, корхона, ширкат, оила ва ғ.-микросатҳро дар бар мегирад.
  • оморӣ, ки ҳолати иқтисодиёти миллиро инъикос менамоянд, инчунин алоқамандии соҳаҳо; мавҷуд будани захираҳои моддӣ, меҳнатӣ, молиявӣ ва ғ.

Илми омор аз чунин қисмҳо иборат мебошад:

  • Назарияи умумии омор – принсипҳои умумӣ, усулҳои тадқиқотӣ - омории ҳодисаҳои ҷамъияти ва категорияҳои умумии омориро меомӯзад;
  • Омори иқтисодӣ ва соҳаҳои он – омори иқтисодӣ мафҳум ва методологияи ҳисобкунии нишондоҳандаҳое, ки барои омӯзиши омории иқтисодиёт истифода бурда мешавад, муайян мекунад. Вазифаи омори иқтисодӣ аз инҳо иборат мебошад: коркард ва таҳлили нишондиҳандаҳои оморӣ, ки ҳолати иқтисодиёти миллиро инъикос менамоянд, инчунин алоқамандии соҳаҳо; мавҷуд будани захираҳои моддӣ, меҳнатӣ,молиявӣ.

Соҳаҳои омори иқтисодӣ: - омори саноат, омори хоҷагии қишлоқ, омори сохтмон, омори нақлиёт, омори алоқа, омори меҳнат, омори захираҳои табиӣ, омори ҳифзи муҳити атроф.
3.Омори иҷтимоӣ ва соҳаҳои он – системаи нишондиҳандаҳоеро ташкил медиҳад. Соҳаҳои омори иқтисодӣ: - омори саноат, омори хоҷагии қишлоқ, омори сохтмон, омори нақлиёт, омори алоқа, омори меҳнат, омори захираҳои табиӣ, омори ҳифзи муҳити атроф.
Ҳар як илм, аз он ҷумла омор, барои аз худ намудани мазмун ва мундариҷаи фанни худ усулҳои омӯзиши худро дорад. Дар илми омор барои омӯзишу таҳлили ҳодисаҳои ҷамъиятӣ чунин методҳо истифода бурда мешаванд:
Методӣ мушоҳидаи оморӣ – ин метод вобаста ба ҳисобот, руйхат ва тафтишои интихоби сохта мешаванд, ки дар натиҷаи онҳо ҷамкунии материалҳо ба вуҷуд меояд. (аз рӯи барномаи пешакӣ мушоҳида намудани ҳодисаи омӯхташаванда ва ҷамъ овардани маълумотҳои зарурӣ дар бораи он);
Методи гурӯҳбандӣ(ба гурӯҳҳо ҷудо намудани маълумотҳои ҷамъоваришуда);
Методи таҳлили маълумотҳо (омӯзиши ҳаҷм, таркиб, сохт, алоқамандӣ ва тағйирёбии ҳодисаҳои таҳлилшаванда) - аз руи тахлилхои чамъшуда ва ба гурух таксим шуда сохта мешаванд. Тахлили омори материалхои раками бо рохи хисоботи гуногун дар шакли нишондодхои миёна ва индексхо ба хисоб гирифта мешаванд. Аз материалхои чамъшуда хулоса бароварда мешавад.
3.Илми омор якчанд масъалаҳои асосиро меомузад:
- тайёр кардани маълумотҳои омори дар бораи ҳолати пешрафти  иқтисодиёту фарҳанг. Ингуна масъала суръати пешрафти истеҳсолот, фарҳанг ва шароити зиндагонии мардумро нишон медиҳад.
- Тайёр кардани маълумотҳое, ки иҷрошавии нақша ро нишон медиҳад ва тайёр кардани маълумотҳое, ки барои сохташудани нақша кӯмак мерасонад.
Вазифаи асосии омор – аз боло  назорат кардан ба иҷроиши нақша .
Омор вазифаҳои хоси худро дорост, ки аз чунин амалиётҳо иборат мебошад:
- ташкили дурусти фаъолияти оморӣ;
- тайёр намудани методологияи таҳлил;
-тайёр намудани системаи нишондиҳандаҳо барои идоракунии хоҷагӣ дар дараҷаи макро ва микро иқтисодӣ;
- ҷамъовари намудани маълумотҳои эътимоднок;
- муайяннамоии маҷмӯи ҳодисаҳо;
- омӯхтани сохт ва таркиби ҳодисаҳо;
- омӯзиши тағйирёбии ҳодисаҳо аз рӯи алоқамандӣ ва ғ.
Идораҳои давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкилотҳои оморӣ.
Соҳаи омор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд зинаҳои гуногунро аз сар гузаронид. Дар аввал ба ҷои Кумитаи давлатии омор дар назди ҳукумати ҷумҳурӣ Агентии давлатии оморро ташкил намуданд. Баъдтар Агентии давлатии оморро аз нав номгузорӣ намуданд, ки ҳоло ҳамчун Кумитаи давлатии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. Ин кумита дар маркази вилоятҳо, ноҳияҳо шӯъбаҳои худро дорад. Сохти ин кумитаро мо метавонем бо тариқи нақша нишон диҳем.
Дар соли 1919 дар Лигаи Миллатҳо чорабиниҳо оиди сохтани омори байнилмиллали мунтазам гузаронида мешуд.
Тадқиқотҳои омории мамлакатҳои гуногунро аз рӯи як методология муайян муқоиса менамоянд. Ин методология аз тарафи Комиссияи оморӣ, ки аз соли 1946 дар назди Созмони Милали Муттаҳид кору фаолият дорад, тартиб дода мешавад. Шакли кории вай - сессияҳои мунтазам мебошад.
Дар назди Комисссияи омори гурӯҳи махсуси корӣ ташкил карда шудааст, ки аз шаш шӯъбаи мақсадноқ иборат аст:
а) ҳисобчигии миллӣ;
б) омори саноат;
в) омори савдои байналмиллалӣ;
г) омори молия;
д) омори нарх;
е) омори муҳити атроф.
Ба ташкилотҳои омории байналмиллалӣ, донишкадаи омории байлмиллалӣ мансуб мебошад. Ин донишкада барои давлатҳои аъзои СММ кадрҳои баландихтисоси соҳаи оморро тайёр намуда доир ба масъалаҳои муҳим тадқиқотҳои илм мебарад. Филиалои ин донишкада дар минтақаҳои гуногуни олам мавҷуд аст.

Саволҳои санҷишӣ.
1.1. Корҳои оморӣ дар асрҳои қадим ва миёна чӣ хел бурда мешуд?
1.2. Дар кадом аср омор ҳамчун илм дониста шуд?
1.3. Кадом олими немис аввалин маротиба  аз илми омор ба донишҷуён дарс гуфтааст ва дар кадом шаҳрҳо?
1.4. Истилоҳи «статистика» аз кадом забон гирифта шудааст ва чӣ маъно дорад?
1.5. Ба ҷои истилоҳи статистика дар Тоҷикистон кадом калима истифода бурда мешавад?
1.6. Дар шароити имрӯза мафҳуми оморро ба кадом маъноҳо истифода мебаранд?
1.7. Барои эътироф кардани илми омор чанд нуқтаи назар мавҷуд аст?
1.8. Илми омор чиро меомӯзад ва аз кадом қисмҳо иборат мебошад?
1.9. Омор фанни худро бо ёрии кадом категорияҳо меомӯзад ва ҳар яке аз онҳоро шарҳ диҳед?
1.10. Соҳаҳои назарияи умумии оморро номбар кунед ва доир ба яке аз онҳо мисол оред, ки дар он омор чӣ хел истифода бурда мешавад?
1.11. Дар илми омор барои омӯзиши таҳлили ҳодисаҳои ҷамъиятӣ кадом методҳо истифода бурда мешавад ва таърифи онҳоро гуед?
1.12. Вазифаҳои оморро номбар кунед?

Дидан карданд: 9706

Мавзӯъҳои монанд:

Сарчашмаҳои назариявии омори байналхалқӣ

Мафҳуми омор дар давраи муосир.

Омодасозии мушохидаи омори

Мохияти мушоидаи омори. Ташкили мушохидаи омории давлати.

Омори баҳодии дараҷаи зисти аҳолӣ

Омори аҳолӣ

Омори нарх

Омори бойгарии давлат

Омори саноат

Графикхои омори

Коментари дохил карданд:

Каментарй дохил кард: наим
Санаи дохилгардида: 2014-04-22

омор

Каментарй дохил кард: махбуба
Санаи дохилгардида: 2014-11-14

бисёр оли фахмонида шудаастб хубтар мешуб ки оморро бо формулахояшу маънохои формулахояш чой мекардед барои мо донишчуёни дар хоричабуда кори савоб мешудю

Каментарй дохил кард: Шоиста toirova.65@mail.ru
Санаи дохилгардида: 2015-10-09

ман ба суханхои махбуба сад фоиз рози хастам.


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: