|

Асосҳои хуқуқии фаъолияти аудиторй

Тартибдиханда: admin

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Санаи дохилгардида: 2016-04-29

 Конуни Чумхурии Точикистон асосҳои хукукии амалй гардонидани фаъолияти аудиториро муайян карда, барои таъсис додани мачмуи назорати ҳочагию молиявии мустакдле, ки ба химояи амволи шахсй, хусусй, коллективй, ҷамъияти, сахҳомй ва моликияти давлатй мусоидат мекунад, равона шудааст.
Асосҳои хукукии фаъолияти аудиториро муносибатҳое ташкил медиханд, ки ба амалй гаштани фаъолияти аудиторй дар Чумхурии Точикистон алокаманданд ва тибки конуни мазкур, конунҳои марбут (дахлдор) ва дигар асноди меъёрию хукукии Чумхурии Точикистон танзим мешаванд.
Аудиторон дар фаъолияти худ бояд ба ду гурухй хуччатҳои меъёрй такя кунанд:
-конунгузории давлатй ва пеш аз хама риояи конуни фаъолияти аудиторй;
-стандартҳои аудиторй ва дигар конунгузориҳо.
Хукумати Чумхурии Точикистон (бо кдрори № 259 ва 19 июни соли 2000-ум) тартиби гирифтани имтиҳон (аттестатсия) барои чорй кардани фаъолияти аудиторй ва тартиб додани ичозатнома (литсензия) барои амалй гардонидани тафтишотро тасдик намудааст. Ин карор хамрохи ташкилотҳои дахлдор тахия ва тасдик кардани стандатҳои меъёрй ва коидаҳои амалй гардонидани тафтишоти аудиторй, тасдики нишондихандаҳои асосии фаъолияти ҳочагихри субъектро ба зимма гирифта, аз руи ин системам нишондихандаҳо тафтиши хдрсолаи хисоботи модиявиро амалй мегардонанд. Хрло ин вазифа ва масьулият ба души кумитаи назорати назди президента Чумхурии Точикистон вогузор шудааст. Дар конуни Чумхурии Точикистон оид ба фаъолияти аудиторй омадааст: шахсоне, ки ба сифати аудитор ба кор даъват мешаванд, чунин махдудиятхр доранд ва аз он чумла, онҳо наметавонанд тафтиши аудиториро анчом диханд:
-аудитороне, ки худашон сахмгузору рохбаранд ва ин гуна ашҳос масъули корҳонаҳои тафтишотианд, аз руи вазъи хисоботи молиявй цавобгаранд ва дар ҳолате, ки ба ин шахсон хешу табори наздиканд ва ё каробати оилавй (ҳохару апа, акаву додар) доранд;
-ширкатҳои аудиторй;
-корҳонаҳое, ки ба як гурух сахмгузорон, хусусигардонандагон, карздихандагону сугуртакунандагон ва инчунин ширкатҳое, ки худашон хам сахмгузору хам хусусигардонанд;
-корҳонаҳое, ки вобастагии фаръию умумй доранд, шуъба ва субъектҳое, ки дар сармояашон ин гуна ширкатҳои аудиторй сахм доранд ва дар ин гуна корҳонаҳо тафтиш гузаронида нимояндагии худро зобаста кардаанд ва ё намояндагй доранд;
-аудитором ва ширкатҳои аудиторие, ки барои ин гуна корҳонаҳо хизмати баркароркунй ва ташкили бахисобгирии молиявиро ба рох, мондаанд ва инчунин ташкил кардани назорат, тартиб додани хисоботи молиявй ба он хизмати амалй мерасонанд, наметавонанд тафтиши аудиторй анчом диханд.
Баъд аз имзои шартнома ва ё додани супориш агар тафтиши аудиторй сурат гирифта бошад, шартнома мансух (бекор) шуда, супориши ба имзорасида вопас гирифта мешавад.
Агар аудитор ва ё ширкати аудиторй дидаву дониста фаъолияти аудиториро дар корҳонаи супоришдихднда тафтиш карда дар сурати гайриимкон будани ин тафтишот аз супоришдихдндагон панох, бурда бошад, пас бояд аз хисоби худи аудитор ва ширкати аудиторй хамаи хароҷоти хизмати тафтиши аудиторй ба супоришдихандагон баргардонида шавад. Дар ин ҳолат панохкорие, ки аз тарафи аудиторон ё ширкати аудиторй содир гардидааст, бар хилофи ичозатномаи
10
имзогардида шаҳодат медихад ва далели ин амал тасдик мегардад.
Хукуки иштирок ба фаъолияти аудиторй:
Ширкатҳои аудиторие, ки ичозатнома гирифтаанд ва дар онҳо на камтар аз 51 фоизи хиссаи сармояи ойинномавй ба аудиторони аз имтих.он (аттестатсия) гузашта тааллук дорад, хукуки дар фаъолияти аудиторй иштирок кардан доранд.
Ширкати аудиторй метавонад шакли дилҳохи ташкили хукукй дошта бошад.

Дидан карданд: 1728

Мавзӯъҳои монанд:

Асоси назариявии фаъолияти аудиторӣ

Аудити воситаҳои пулӣ

Аудити баҳисобгирии хароҷотҳои истеҳсолӣ, махсулоти тайёр ва фурўши он

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Аудити ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ва сиёсати баҳисобгирӣ

Аудити хислатҳои амалиётии ташкилот

Тарзи тартибдеҳӣ ва пешниҳоди хулосаҳои аудиторӣ

Хулосаҳои аудиторӣ

Ҳуҷҷатикунонии аудит ва натиҷаҳои тафтишоти аудиторӣ

Системаи назорати доҳилӣ ва интихоб

Коментари дохил карданд:


Коментарии худро дохил кунед!

Суммаи ин ададҳоро нависед: