|

Мавзӯъҳо

Маводҳо аз санни Суғурта

Бозори суғурта ва сохтори он

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Принсипҳои ташкили фаъолияти суғуртавӣ дар рўзҳои мо ба шартҳои умумии иқтисоди бозоргонӣ асос ёфтаанд. Бозори суғурта ин муҳити махсуси и ҷтимоию иқтисодии соҳаи муайяни муносибатҳои иқтисодист, ки дар он объекти хариду фурўш, моли махсус - ҳифзи суғуртавӣ мебошад. Асоси объективии инкишофи бозори суғурта - ин зарурати таъмини раванди бетанафуси такрористеҳсол бо роҳи расонидани кўмаки пулӣ ба зарардидагон дар ҳолати сар задани ҳодисаҳои пешбининашудаи ногувор мебошад.

Просмотров: 1599

Суғурта дар Тоҷикистон баъди пошхўрии Иттиҳоди Шўравӣ

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Гарчанде, ки аз нигоҳи ҳуқуқӣ бунёди ҷамъиятҳои суғуртавии саҳомӣ, байниҳамдигарӣ ва кооперативӣ, ки бо ширкатҳои суғуртавии давлатӣ рақобат мекарданд, ҳанўз соли 1990 (Қарори Шўрои Вазирони СССР «Дар бораи чораҳои ғайриинҳисорикунонии хо ҷагии халқ», аз 16-январи соли 1990) эълон шуда буд, дар амал ин раванд танҳо соли 1992 баъди пошхўрии Иттиҳоди Шўравӣ татбиқи худро ёфт. Маҳз ҳамин сол дар Ҷумҳурии То ҷикистон ширкати мустақили инвеститсионии суғуртавии «Муин» ташкил шуд.

Просмотров: 2463

Суғурта дар Тоҷикистон то соли 1917 ва дар замони Иттиҳоди Шўравӣ

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

То Инқилоби Октябри соли 1917 бозори суғурта дар мамалкати мо низ ву ҷуд дошт, зеро, ҷумҳурии мо (як қисми он) ба ҳайати империяи Россия дохил мешуд. Аввалин ҷамъияти саҳомии суғуртавӣ дар Россия соли 1827 пайдо шуда буд, ки «Аввалин ҷамъияти суғуртавии Руссия аз сўхтор» ном дошт ва ин ташкилот то соли 1835 ягона ташкилоти суғуртавӣ буд.

Просмотров: 1468

Саромади суғурта

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Саромади суғурта чунон ба гузаштаҳои дур меравад, ки вақти муайяни пайдоиши онро аниқ намудан имконнопазир аст. Ҳанўз дар давраи ҷамъияти ғуломдорӣ созишномаҳои ихтиёрие мав ҷуд буданд, ки дар онҳо намунаҳои шартномаи имрўзаи суғуртаро мушоҳида кардан мумкин буд. Қоидаҳои қадимтарини суғурта, ки то ба мо расидаанд, дар яке аз китобҳои Талмуд зикр ёфтаанд.

Просмотров: 974

Принсипҳои суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрӣ

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Суғуртаи ҳатмӣ дар ҳамаи системҳои суғуртавии ҷаҳон ву ҷуд дорад. Суғуртаи ҳатмӣ аз ҷониби давлат мутлақо оид ба объектҳои афзалиятноки ҳифзи суғуртавӣ ҷорӣ карда мешавад, зеро нобудшавӣ ё талаф дидани ин объектҳо на танҳо ба манфиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин ба манфиатҳои тамоми ҷомеа низ зарар мерасонад, чунки нобудшавии ин объектҳо давлатро ма ҷбур месозад, ки аз ҳисоби бу ҷети худ ба зарардидагон кўмаки моддӣ расонад.

Просмотров: 2017

Таснифи суғурта. Системаҳои суғурта. Принсипҳои суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрӣ

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Намуди суғурта ифодагари қисми соҳаи суғурта мебошад. Вай бо суғуртаи ҳамгунаи манфиатҳои амволӣ шарҳ дода мешавад. Намуди суғурта манфиати мушаххаси суғуртакунандагонро ифода менамояд, ки бо ҳифзи суғуртавии объектҳои мушаххас алоқаманд мебошад.

Просмотров: 1304

Суғурта- категорияи иқтисодӣ. Функсияҳои суғурта

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Суғурта ҳамчун категорияи иқтисодӣ системаи муносибатҳои иқтисодиро оид ба ма ҷмўи муносибатҳои сарбастаи азнавтақсимкунии иштирокчиёне, ки аз ҳисоби пардохти аъзоҳақиҳояшон фонди мақсадноки суғуртавӣ бунёд намуда, онро барои ҷуброни зарари эҳтимолии корхонаҳою ташкилотҳо ҳангоми сар задани ҳодисаҳои фавқулодда, инчунин, ба таъминоти моддии шаҳрвандон ҳангоми ҷой доштани баъзе ҳодисаҳо дар ҳаёти онҳо истифода мекунад, ифода менамояд.

Просмотров: 1483

Мақсад, вазифаҳо ва мазмуни фанн. Мавқеи суғурта дар иқтисоди бозорӣ

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Суғурта яке аз ҷузъҳои муҳими иқтисодӣ аст, ки марбут ба форматсияҳои гуногуни иқтисодӣ буда, аммо дар шароити иқтисоди бозоргонӣ бештар ва пурратар татбиқи худро меёбад. Суғурта ҷузъи системаи молия мебошад.

Просмотров: 1432