|

Мавзӯъҳо

Маводҳо аз санни Суғурта

Ўҳдадориҳои суғуртакунанда ва суғурташаванда мувофиқи шартномаи суғурта

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳангоми аз ҷониби суғуртакунанда андешидани чораҳое, ки хавфи фарорасии ҳолати суғуртавӣ ва ҳа ҷми зиёни имконпазирро ба моликияти суғурташаванда кам менамоянд, ё худ ҳангоми зиёд шудани арзиши воқеии он, аз рўи аризаи суғурташаванда бо назардошти ин ҳолатҳо шартномаи суғуртаро аз нав бандад;

Просмотров: 832

Мазмуни шартномаи суғурта

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Суғурташаванда дар аризаи худ дар бораи хоҳиши бастани шартномаи суғурта маълумот дода, нишон медиҳад, ки ў маҳз чиро ва ба кадом маблағ суғурта менамояд. Ба ғайр аз ин, ў тасдиқ менамояд, ки бо қоидаҳо ва шартҳои суғурта шиносида шудааст ва тамоми маълумоти ба суғуртакунанда барои муайян намудани ҳа ҷми масъулияти суғуртавӣ зарурро нишон медиҳад. Дар ин ҳангом бояд принсипи бови ҷдонии комил риоя шавад.

Просмотров: 894

Мафҳуми шартномаи суғурта

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Шартномаи суғурта – ин шакли ҳуқуқии муносибати дутарафа байни иштирокчиёни суғурта мебошад. Дар асоси шартномаи басташудаи суғурта як тараф (суғурташаванда) ўҳдадор мешавад, ки ҳиссаи муайяни (аъзоёации) суғуртаро пардохт намояд, тарафи дигар бошад (суғуртакунанда) ўҳдадор мешавад ҳангоми фаро расидани м.ҳлати дар шартнома пешбинишуда (ҳолати суғуртавӣ) ба суғурташаванда ё шахси сеюм (манфиатгиранда) зарари расидаро дар доираи дар шартнома муқарраршудаи маблағи суғурта доир ба суғуртаи амвол, барқарор намояд ё дар ҳолати суғуртаи шахсӣ маблағи суғуртаро қисман ё пурра пардохт намояд.

Просмотров: 1643

Чораҳои пешгирикунанда дар суғурта

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Суғурта дар ҳифзи амволи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (суғурташудагон) аз таъсири харобиовари офатҳои табиӣ ва фалокатҳо нақши майян мебозад. Аз ҳисоби пулҳое, ки аз ҳаққи суғурта ҷудо карда мешаванд, чорабиниҳои эҳтиётӣ ва ҷазогӣ бо маблағ таъмин мегарданд (чорабиниҳои эҳтиётӣ барои пешгирии ҳолатҳои суғуртавӣ, чорабиниҳои ҷазогӣ - барои мубориза бо офатҳои баамаломада нигаронида шудаанд).

Просмотров: 810

Идоракунии хавфу хатар

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои татбиқи вариантҳои гуногун, нақшаи вазъиятеро таҳия менамоянд, ки он амалиёти фармоиширо дар сурати рўй додани ин ё он ҳолат ва сабти оқибатҳои интизориро дар бар мегирад.

Просмотров: 999

Вазъияти хавфу хатар ва ҳолати суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ширкати суғуртавӣ кори худро ташкил намуда, танҳо бо як хавфу хатари хос - хавфу хатари техникӣ дучор меояд, вай бештар аз дара ҷаи эътимоднокии маълумоти суғуртакунанда дар бораи хавфу хатар ва усулҳои бурдани кори суғурта вобаста аст. Хавфу хатари техникӣ муассисаи суғуртаро водор месозад, ки тамоми системаи суғуртаро такмил дода, дар чораҳои пешгиркунанда бо мақсади кам кардани хавфу хатар ва зарари эҳтимолӣ, фаъолона иштирок намояд. Ширкати суғуртавӣ ҳангоми бастани шартномаи суғурта бояд объекти суғурта, ҳолат ва атрофиёни онро омўзад.

Просмотров: 927

Моҳияти хавфу хатар (таваккал), зарар ва подоши суғурта

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар суғурта таҳти мафҳуми таваккал хатари саромади номатлуби ягон ҳодиса, зуҳурот ва равандро мефаҳманд. Таваккал - ин инъикоси таҳдиди расидани зарар мебошад. Маҳз эҳсоси хавфу хатар ва мав ҷудияти робитаи байни хатару зарар одамонро ма ҷбур месозад аз эҳтимоли ҷараёни номатлуби вазъият, ки талафи воқеӣ меорад, суғурта кунанд. Хоҳиши инсон оид ба пешгирии хавфу хатар дар кори муқарраргардида - ин роҳи қонеъ гардонии яке аз талаботҳои асосии ў - талабот ба амният мебошад.

Просмотров: 1162

Бақайдгирии ташкилотҳои суғуртавӣ ва и ҷозатномадиҳӣ барои фаъолияти суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ бояд инкишофи системаи миллии суғуртавиро таъмин намояд ва ба соҳаи суғурта дар иқтисодиёт назорати таъсирбахш расонад. Заминаи қонунгузории танзими ҳуқуқии бозори суғуртаи миллӣ дар Қонуни Ҷумҳурии То ҷикистон «Дар бораи суғурта» гузошта шудааст, ки 20-июли соли 1994 қабул гардидааст.

Просмотров: 1253

Гуногунии ширкатҳои суғуртавӣ, ки дар доираи бозори суғурта фаъолият мекунанд

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ширкати суғуртавӣ ин сохтори мустақили муносибатҳои иқтсодӣ, ҳуқуқӣ ва ташкилӣ мебошад, ки фаъолияти суғуртавиро дар доираи қонунгузории ҷорӣ ан ҷом медиҳад.

Просмотров: 1173

Шаклҳои ташкилии суғурта дар шароити иқтисоди бозорӣ

Дата добавления: 2016-05-28

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Иқтисоди бозории мамлакат ин системаи ба таври чандирӣ танзимшаванда мебошад. Суғурта, аз як тараф ҳамчун як ҷузъӣ ин танзимкунӣ ва таъминкунии истеҳсолоти устувор, ва аз тарафи дигар – чун объекти танзимшавандаи дар доираи қоидаҳои барояш умумӣ ва махсус фаъолияткунанда, амал мекунад.

Просмотров: 1139