|

Мавзӯъҳо

Маводҳо аз санни Суғурта

Таъиноти азнавсуғуртакунӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Азнавсуғуртакунӣ - ин системаи муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки дар раванди онҳо суғуртакунанда хатарро ба суғурта қабул намуда, як қисми масъулияти онро бо назардошти имкониятҳои молиявияш аз рўи шартҳои мувофиқашуда барои мақсадҳои барпо намудани бастаи (портфели) мутавозини суғуртавӣ, таъмини устувории молиявӣ ва даромаднокии амалиёти суғуртавӣ, ба суғуртакунандагони дигар месупорад. Дар як вақт ҳиссаи дахлдори ҳаққи суғурта низ супорида мешавад.

Просмотров: 1086

Нишондиҳандаҳои устувории молиявии фаъолияти суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таҳти мафҳуми устувории молиявии амалиётҳои суғуртавӣ афзоиши доимии мутавозин ё нисбат ба харо ҷот бештар афзудани даромад аз рўи фонди пулии суғуртавӣ, ки аз ҳаққи суғуртавии суғурташудагон ташаккул меёбад, фаҳмида мешавад. Масъалаи (қазияи) таъмини устувории молиявиро ду хел метавон баррасӣ намуд: чун муайянкунии системаи эҳтимолияти касрӣ (норасогии) маблағ дар ягон сол ва чун нисбати даромад бар харо ҷот дар давраи тарифии гузашта.

Просмотров: 817

Асосҳои иқтисодии фаъолияти ширкати суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қобилияти пардохтпазирии ширкати суғуртавӣ бештар аз фаъолияти иқтисодии дуруст ба роҳ мондашуда вобаста аст. Дар шароити бозоргонӣ фаъолияти ширкатҳои суғуртавӣ ба ду намуд - суғуртавӣ ва ти ҷоратӣ тақсим мешавад. Мақсади фаъолияти суғуртавии суғуртакунанда ин таъмин кардани ҳимояи суғуртавии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии ба он эҳтиё ҷманд мебошад.

Просмотров: 954

Мафҳуми қобилияти пардохтпазирии суғуртакунанада

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қобилияти пардохтпазирии суғуртакунанада маънои қобилияти бешубҳаи ўро барои и ҷро кардани ўҳдадориҳо оид ба пардохти маблағи суғуртавӣ, ё ба ҷуброни суғуртавӣ ба суғурташаванда ё шахси суғурташуда аз рўи шартномаи суғуртаро дорад. Маҳз қобилияти пардохтпазирии ширкати суғуртавӣ объекти асосии Назорати давлатии суғуртавӣ аз болои фаъолияти суғуртавӣ мебошад.

Просмотров: 770

Кифоягии пардохти суғуртавӣ

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қаблтар мо қайд кардем, ки маблағи аз рўи даъвоҳо пардохтшаванда аз омилҳои гуногун – намуди суғурта, кифоягии пардохт ва истифодаи шартҳои меъёрӣ вобаста аст. Мо ҳолати аз намуди суғурта вобаста буданро дида баромадем, акнун ба ду омили дигар мегузарем.

Просмотров: 732

Танзими ихтилофҳо

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аксарияти даъвоҳо зуд қонеъ гардонда мешаванд ва ҳам суғуртакунанда, ҳам суғуртакунонанда қаноатманд мегарданд. Аммо мутаассифона, ҳанўз қисми хурди ҳолатҳое боқӣ мемонанд, ки доир ба онҳо баҳсҳо ва ихтилофот пайдо шуда, барои тамоми кори суғурта ҳамчун амали зиддирекламавӣ хизмат мекунанд.

Просмотров: 687

Қонеъ кардани даъвоҳо

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баъди ба ширкати суғурта дар бораи даъвоҳо хабар расидан, тарафҳо ўҳдадориҳои худро и ҷро намуда, ба марҳилаи охирини кор - пардохти ҷуброн аз рўи даъвоҳо шуруъ мекунанд. Маблағе, ки бояд пардохта шавад, аз бисёр омилҳо, ба монанди намуди суғурта, кифоягии пардохт ва татбиқи шартҳое, ки ин маблағро ба меъёр медароранд, вобаста мебошад.

Просмотров: 766

Коркарди даъвоҳо

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ба аксари даъвоҳо шўъбаи махсуси ширкати суғурта назорат мекунад. Исбот кардани зарар дидани он, аз хатари дар шартномаи суғурта ба назар гирифташуда ба зиммаи суғурташаванда меафтад, ки дар аксар ҳолатҳо варақаи даъвоҳоро пур мекунад. Суғурташуда инчунин бояд ҳа ҷми зарарро исбот кунад (ба истинои ҳодисаҳое, ки бо суғуртаи ҳаёт, суғурта аз ҳодисаҳои фо ҷиавӣ ва масъулият вобастаанд).

Просмотров: 757

Тартиб ва шартҳои пардохти суғуртавӣ (Баррасии даъвоҳо)

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Даъвоҳо барои ҷуброни зарар ин нати ҷаи воқеии эҳсосшавандаи суғурта мебошанд. Мо дар бораи оромии рўҳӣ, амният, аз ғаму андўҳ озод будан бисёр сухан рондем, аммо аксарияти одамон ба самаранокии суғурта аз рўи он баҳо медиҳанд, ки идоракунӣ ва ҷуброни даъвоҳо чӣ тавр амалӣ мегарданд.

Просмотров: 726

Суғурати амволӣ ва хусусиятҳои он

Дата добавления: 2016-05-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Суғуртаи амволӣ ин системаи муносибатҳои суғурташаванда ва суғуртакунанда оид ба расондани хизмати суғурта ба суғурташаванда мебошад, вақте ки ҳифзи манфиати амволии вай ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории амвол алоқаманд бошад. Бинобар ин суғурташавандагони суғуртаи амволӣ шахсони ҳуқуқӣ ва ё шахсони воқеие буда метавонанд, ки манфиатҳои амволии онҳо ба соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории амвол алоқаманд аст.

Просмотров: 1116