|

Мавзӯъҳо

Маводхо, лексияхо аз фанни Психология

Диққат

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Максад: Ба донишчуён дар бораи диққат, намудхои он, протсесхои диққат ва мохияти он дар фаъолияти маърифатии одам маълумот додан.
Мафхумхои асоси: диққат, равонагии шуур,  диққати сенсори, диққати акли, диққати матори, диққати гайриихтиёри, китъаи оптимали, устувории диққат.

Просмотров: 6205

Муошират хамчун шакли махсуси фаъолияти одам

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Максад: ба донишчуён дар бораи муошират, чихатхои он, функсияхо ва механизмхои асосии таъсироти психологи маълумот додан.
Мафхумхои асоси: муошират, коммуникатсия, идроки ичтимои, коммуникатор (ахбордиханда), ретсипиент (ахборкабулкунанда), ролхои ичтимои, интизории роли, низоъхои байнихами, монеахои маънои, машкхои муоширот.

Просмотров: 6903

Фаъолият ва сохаи вачхиёти одам

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Максад: Мохияти фаъолияти одам ва сохаи вачхиёти уро кушода додан, роххои азхудкунии фаъолият ва намудхои асосии онро нишон додан.
Мафхумхои асоси: фаъоли, фаъолият, талабот, максад, амалхо ва харакатхо, интериоризатсия, экстериоризатсия, малака, махорат, одат, бози, таълим, мехнат.

Просмотров: 3715

Шахсият, гурух ва ҷомеа

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахрои

Мохият ва мазмуни назарияхои гуногунро дар фахмиши фаъолнокии шахс кушода додан. Роххои ташаккулёбии шахсро нишон дода, сохту таркиби муносибатхои байнишахсиро дар гуруху ҷомеа муайян кардан.

Просмотров: 11048

Мукаддимаи психология (равоншиноси)

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Максад: Дар бораи психология хамчун илм, конуниятхои асосии он маълумот додан, шинос намудан бо механизмхои зохиршави ва амалкунии психикаи одам, фахмондани даврахои асосии таърихи психология ва мавкеи он дар системаи илмхо. Маълумот додан дар бораи инкишофи психика дар олами хайвонот ва чамъияти инсони, фарки психикаи инсон ва хайвон.

Просмотров: 19733