|

Мавзӯъҳо

Маводхо, лексияхо аз фанни Психология

Мазмуни фаъолияти психологи мактабӣ

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Давраи аввали кори психологро дар мактаб шартан давраи мутобиқшави номидан мумкин аст. Психолог бояд ба мактаб  мутобиқ шавад, мактаб бошад ба психолог. Бо ин мақсад сӯҳбат бо маъмурияти мактаб муаллимон хонандагон, умуман волидайн, шиносои бо ҳуҷҷатҳо зарур аст.

Просмотров: 3567

Фанни машварати психологи ва вазифаҳои он дар мактаб

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Давраи мактаб дар ҳаёти ҳар як одам фаромӯш ва такрорнашаванда буда, дар ташаккули сифатҳои маънавию-ахлоқии ӯ заминаӣ асосӣ мегузорад. Мактаб кӯдакро ҷисман обутоб медиҳад, дӯстию рафоқатро меомӯзонад, меҳнатдӯстию ҳифз намудани табиатро тарбия мекунад, ифтихор аз ватандорию дарси зиндагиро ёд медиҳад.

Просмотров: 2640

Қобилият

Дата добавления: 2016-01-10

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Қобилият ин чунин хусусиятхои фардию – психологии одам мебошад, ки онхо талаботхои фаъолияти муайянро каноат мекунанд ва шарти бомуваффакият ичро намудани он мегарданд.

Просмотров: 5287

Характер

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Характер аз калимаи юнони гирифта шуда, маънояш хулк, хусусият мебошад. Характер гуфта, хусусиятхои мустахками хоси шахсро меноманд, ки дар фаъолият ва муошират зохир мегардад. Дар забони точики характерро хислат, хулк, хусусият тарчума мекунанд. Минбаъд дар матн мо истилохи хислатро истифода мебарем.

Просмотров: 6971

Ирода

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хар як фаъолият аз амалхо иборат буда, амалиёт максаднок, пешаки ба накша гирифташуда ва гайриихтиёри буда метавонад.
Дар амалиёти ихтиёри (преднамеренное) худтанзимкуни мавкеи мухим дошта, он дар ба накша гирифтану ичрои амал зохир мегардад.

Просмотров: 3980

Ҳиссиёт

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳиссиёт чунин холати психикие мебошад, ки он муносибати одамро нисбат ба худ, ба одамони дигар ва хаёти ихотакарда ифода менамояд. Ҳиссиёт фаъолияти психикии одам: эхсос, идрок, фикр, хаёл ва хамаи намудхои фаъолияти уро фаро гирифта ба онхо тобиши муайяне медихад.

Просмотров: 4653

Хаёл

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Инъикоси олам аз тарафи одам раванди фаъол ва эчоди мебошад. Ашёву ходисахои дарккардашуда, хиссиётхои аз сар гузаронидашуда на танхо дар магзи сари одам инъикос мешавад, балки боз дар шакли комбинатсияхои нав аз сари нав чо ба чо гардонида мешаванд.

Просмотров: 6017

Тафаккур

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тафаккур раванди олитарини маърифати буда, хосияти мухими ашё ва ходисахои хакикати ихотакарда, алока ва муносибати байни онхоро нишон медихад.

Просмотров: 9443

Хотир

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хотир яке аз равандхои мухимтарини маърифатиест, ки дар азхудкунии ходисаю вокеахои атроф, ташаккули шахсият ва идора кардани рафтору кирдорхои у мавкеи мухимро ишғол мекунад.

Просмотров: 7669

Эхсосот ва идрок

Дата добавления: 2016-01-09

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Максад: Шинос намудан бо мафхумхои асоси дар бораи эхсосот ва идрок, таснифоти намудхои он, кушода додани мазмуни механизмхои физиолиги, конуниятхои умумии эхсосот ва хусусиятхои идрок.
Мафхумхои асоси: эхсосот, анализаторхо, хассосият, мутобикшави, адаптатсия, сенсибилизатсия, синестезия, идрок, апперсепсия, иллюзия, доими, константии идрок, бутуни «яклухти»-и идрок.

Просмотров: 11131