|

Мавзӯъҳо

Маводхо, лексияхо аз фанни Психология

ТАВСИФИ ПСИХОЛОГИИ ГУРӮҲҲОИ КАЛОН

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Тадқиқи иҷтимоӣ-психологии гурӯхҳои калон душворихои ба худ хосро соҳиб аст ва ин пеш аз ҳама ба гурӯҳҳои нисбатан муташаккилу устувор тааллуқ дорад. Фаровонии методҳои тадқиқие, ки барои омӯзиши гурӯҳҳои хурд мушоҳида шуд, мутаассифона, инро дар ҳаққи симои психологии синф, миллат ва дигар гурӯҳҳои ба ин монанд дида наметавонем.

Просмотров: 3346

Шахсият гурӯҳ ва коллектив

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар психологияи иҷтимоӣ мафҳумхои «фард», «фардият ва шахс» хеле возеҳ ҷудо ва шарҳи худро ёфтаанд.
фард - «инсон ҳамчун мавҷудияти ягонаи табий, маҳсули тараққиёти филогенетикй ва этногенетикй, ягонагии хусусиятҳои модартодй ва бадасговардашуда, барандаи хислатҳои махсуси фардй (нишонаҳои истеъдод, майлҳо ва ғ.) аст

Просмотров: 4612

МУҲИТИ ИҶТИМОӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳодисаҳои иҷтимоӣ - психологӣ ҳангоми боҳамтаъсиррасонии муҳити иҷтимоӣ, шахс ва гурӯҳ зоҳир мешаванд. Бинобар ин, ҳангоми омӯзшш онҳо пеш аз ҳама оиди муҳити иҷтимоӣ, оиди шахс ва гурӯҳ, ҳамчун субъсктҳои ин ҳодисаҳо ва дар бораи шароитҳои умумии баҳамтаъсиррасонии онҳо тасаввуроти пурраи саҳеҳ бояд пайдо намуд.

Просмотров: 1833

АЗ ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА ТАРАҚҚИЁТИ ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таваҷчӯҳ ба протсессҳои муносибати байниҳамдигарии одамон дар ҷамъиятҳои гуногуни инсонй ҳануз дар давраҳои пештараи дури тараққиёти ҷамъиятй пайдо шудааст. Мушоҳидаи рафти муносибатҳои байни шахсҳо, ки дар осори мутафаккирони бисёр асрҳо таҷассум гардидаанд, ҳамон асосе ба шумор мераванд, ки минбаъд дар заминаи онҳо  психологияи иҷтимоӣ ба вуҷуд омадааст.

Просмотров: 2633

МЕТОДҲОИ ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳанӯз дар психологияи иҷтимой таснифи ягонаю умумиқабулшудаи методҳо вуҷуд надорад. Дар аксари ҳол ду гурӯҳи методҳоро чудо менамоянд: методҳои ҷамъоварии маълумотҳо ва методҳои коркарди маълумотҳо.

Просмотров: 4297

ПРЕДМЕТ ВА ВАЗИФАҲОИ ПСИХОЛОГИЯИ ИҶТИМОӢ

Дата добавления: 2016-02-23

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мафҳуми «психологияи иҷтимоӣ» дар сарчашмаҳои илмй чунин таъриф дода мешавад: «Психологияи иҷтимоӣ - соҳаи психология буда, қонуниятҳои рафтор ва фаъолияти одамонро дар гурӯххои иҷтимоӣ ва инчунин тавсифи психологии ҳамин гурӯҳхоро меомӯзад».

Просмотров: 4367

Маданияти муоширати рӮзноманигор ҳамчун мутахассис тарбиятгар

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар адабиёти илмии психологи намудҳои зиёди фаъолиятро қайд мекунанд, вале аз байни онҳо муҳимтаринашон муошират, бозӣ, таълим ва меҳнат ба шумор мераванд, ки мавҷудияти одам ва ташаккули ӯро ҳамчун шахс таъмин менамоянд.

Просмотров: 1963

Психологияи муоширати рӮзноманигор ва тарафҳои касбии он

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз сохти асосии фаъолияти рӯзноманигорӣ ин муоширати ӯ мебошад. Дар раванди муошират бо одамон, яъне гирифтани интервю, намудани саволу ҷавоб бо одамон доимо дар муошират дар муошират мебошанд. Муошират ё муносибат ин воситаи махсуси додани ба якдигар хабарҳо, ахборотҳои навбанав мебошад.

Просмотров: 2196

Психологияи муошират

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз сохахои асосии ташаккул ва зухуроти хусусиятхои психикии шахс муошират ба шумор меравад. Муошират шарти мухими ичтимоишавии одам, талаботи хамешагию зарурии ўст. Дар муносибатхои гуногунранги одам бо олам муносибати ў бо атрофиён ва чомеа нисбатан мухимтар дониста мешавад.

Просмотров: 9092

Мафҳуми мизоч ва намудҳои он

Дата добавления: 2016-02-18

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Асрори табиати инсон, сабабхо ва маромхои рафтори ў аз кадим диккати одамонро ба худ чалб мекард. Инсоният кўшиш менамуд одамонро аз рўи табиаташон ва хусусиятхои хоси ба хам монандашон ба гурўххо чудо намояд, то рафтори онхоро дар вазъиятхои мушаххаси хаёти пешгўи намудан мумкин бошад.

Просмотров: 9562