|

Мавзӯъҳо

Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит

Баҳисобгирии сармоягузориҳо (инвеститсияҳо)

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

СБҲМ 25 «Баҳисобгирии сармоягузориҳо»: «Сармоягузориҳо (инвестиции) – активҳоеанд, ки корхона бо мақсади афзоиши боигарии худ тавассути тақсимот (бо шакли фоиз, роялти, ҳаққуссаҳмия ва иҷорапулӣ), баландкунии арзиши капитали азонихудӣ ё бадастории фоидаи дигаре ба мисли онҳое, ки бо воситаи муносибатҳои байниҳамдигарии тиҷоратӣ ба даст меоянд, нигоҳ медорад».

Просмотров: 2653

Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ ин ҳисоботест, ки муайянкунии вазъияти воситаҳои пулиро дар охири давраи ҳисоботӣ бо шарҳи тағйиротҳои ин давра тавассути ҷамъкунии ҳамаи дохилшавиҳо ва хориҷшавиҳо ва ошкорсозии самтҳои истифодабарии онҳо имкон медихад.

Просмотров: 2878

Баҳисобгирии андоз ва фоида

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мақсади баҳисобгирии молиявӣ ин таҷассуми воқеии вазъи молиявӣ ва натиҷаи фаъолияти ширкат аст. Ба ин мақсад стандартҳо тобеъанд, ва дар асоси онҳо ҳисоботи молиявӣ тартиб дода мешавад. Масъалаҳои андозситонӣ бо қонунгузории андоз танзим ёфта, на ҳамеша бо ғояҳои тартиб ва пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ дар асоси талаботҳои стандартҳо мутобиқанд.

Просмотров: 3740

Сармояи худӣ

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Ҳисобгирии капитали азонихудӣ дар рафоқат аз рўи ҳисоби сармоягузорӣ ва бозгирифти капитали ҳар як иштирокчии рафоқат ва байни онҳо тақсим намудани фоида ба роҳ монда мешавад. Аз ин лиҳоз, дар фасли ҳисоботи балансии «Капитали шарикон» алоҳида бақияи ҳар ҳисоб нишон дода мешавад.
Тартиби бароҳмонии ҳисобгирии капитали азонихудиро бо истифодаи мисоли зерин дида мебароем.

Просмотров: 2638

Ўҳдадориҳо

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Схроб

Мақсади омўзиш Дар ҷараёни азхудкунии ин мавод, Шумо бояд тасаввуротро оиди моҳияти ўҳдадориҳо, намудҳои онҳо ва усулҳои баҳисобгирии онҳо пайдо кунед. Мавзўи мазкурро омўхта, Шумо бояд: • ўҳдадориҳоро дуруст ба ҷорӣ в дарозмуддат тасниф карда тавонед; • таърифи ўҳдадориҳои кўтоҳмуддат ва дарозмуддатро дода, баҳодеҳии онҳоро тасвир намоед; • ўҳдадориҳои шартӣ, оянда, ҷорӣ ва ғайраро фарқ карда, меъёрҳои кушоиши онҳоро дар ҳисоботи молиявӣ тасвир кунед; • баҳисобгирии хароҷоти қарзиро бурда тавонед; • мувофиқан мукотиботи бухгалтерии амалиётҳои вобаста ба ўҳдадориҳоро тартиб дода тавонед.

Просмотров: 1612

Активҳои ғайригардишӣ: моликияти иҷоравӣ

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мақсади омўзиш Пас аз омўзиши фасли мазкур Шумо бояд:  таърифи иҷораро дода тавонед;  афзалият ва камбудиҳои иҷораро номбар намоед;  иҷораи молиявӣ ва амалиётиро фарқ кунед;  баҳисобгирии иҷораи амалиётиро бурда тавонед;  баҳисобгирии иҷораи молиявиро ҳамчун иҷорадеҳ ва иҷорагир бурда тавонед;  ахбороти мувофиқро дар ҳисоботи молиявӣ кушода тавонед.

Просмотров: 1380

Дисконтиронии селаи пулӣ. Аннуитетҳо

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мақсади омўзиш Баъди омўзиш ва аз худ намудани ин мавзўъ Шумо бояд мафхумҳои дар поён овардашударо донед ва дар амал истифода бурда тавонед:  муайянкунии соҳаи баҳисобгирии бухгалтерӣ, ки дар он арзиши воқеии пул татбиқ карда мешавад;  фарқияти фоизҳои содда ва мураккаб;  татбиқи фоизҳои мураккаб;  таърифи аннуитет;  муайянкунии арзишҳои оянда ва ҷории аннуитет;  истифодабарии ҷадвалҳои дисконтиронӣ.

Просмотров: 1894

Активҳои ғайригардишӣ: Воситаҳои асосӣ

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Мақсади омўзиш Баъди омўхтани ин боб шумо бояд: • хусусиятҳои асосии воситаҳои асосиро номбар созед; • арзиши ибтидоии воситаҳои асосиро муайян карда тавонед; • омилҳои асосие, ки ба истеҳлок таъсир мерасонанд, номбар карда тавонед. • усулҳои гуногуне, ки барои ҳисобкунии истеҳлок истифода мешаванд фаҳмонида дода тавонед; • хароҷоти сармояшаванда ва ғайрисармояшавандаро фарқ карда тавонед; • барои хориҷшавии воситаҳои асосӣ ҳисоб тайёр карда, мукотиботи бухгалтериро нависед; • баҳисобгирии ивазшавии воситаҳои якхела ва гуногунро ба амал бароред.

Просмотров: 2788

Активхои ҷорӣ: захираҳои моддию молӣ

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Баъди омўзиши ин мавзўъ Шумо бояд амалҳои зеринро донед ва иҷро карда тавонед:  таърифи ЗММ ва фарқияти гурўҳҳои асосии онҳо;  фарқияти тарзҳои асосии баҳодиҳии ЗММ;  тасаввуроти амиқи элементҳои асосии арзиши аслии ЗММ;  муайянкунии арзиши аслии моли фурўхташуда, захира ва бузургии фоидаи умумӣ ҳангоми истифодабарии усулҳои идентификатсияи хосса, арзиши миёнаи баркашида, FIFO ва LIFO;  бо истифодаи системаҳои бе фосила ва даврии баҳисобгирии захираҳо бурда тавонистани баҳисобгирии ЗММ;  дар ҳисоботҳои молиявӣ кушодани итилоот оиди ЗММ. Таъриф ва таснифоти ЗММ. Мувофиқи СББМ – 2 «Захираҳо», захираҳо – активҳоеанд, ки:  барои фурўш дар раванди фаъолияти муқаррарӣ таъин шудаанд;  дар раванди истеҳсолот барои фурўш; ё

Просмотров: 2641

Активҳои ҷорӣ: Ҳисобҳо барои қабул ва қарздории дебитории ғайр

Дата добавления: 2016-01-28

Добавил (а): Курбонов Сухроб

Қарздории дебиторӣ (receivables) - ин активҳои гардони ширкат, ки дар ҷараёни фаъолияти молиявӣ – хоҷагӣ ба вуҷуд омада, дар худ ҳуқуқ ва даъвоҳои ширкатро ба актив ва дигар захираҳои ширкатҳои қарздор ифода мекунанд. Соддатар гўем, қарздории дебиторӣ – ин талаботҳоест, ки ба харидорон, супоришдеҳандагон ва дигар шахсон барои гирифтани захираҳои иқтисодӣ пешниҳод мегарданд. Қарздории дебиторӣ одатан бо ҳуқуқҳои юридикӣ, азҷумла, ҳуқуқи моликият алоқаманд аст.

Просмотров: 1782