|

Мавзӯъҳо

Илми фарҳангшиносӣ яке аз илмҳои ҷомеавй буда, таърихи хело куҳан дорад ва комёбиҳои давраҳои гуногуни ҷомеаро дарбар мегирад.

ПЕШРАФТИ ИЛМУ ТЕХНИКА ВА МАСЪАЛАҲОИ УМУМИБАШАРИИ МАДАНӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИРИ ҒАРБУ ШАРҚ

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

«Ягон кишвар ба танҳоӣ азӯҳдаи ҳалли масъала-ҳои глобалӣ баромада наметавонад».
Э. Ш. Раҳмонов

Просмотров: 6304

ФАРҲАНГИ ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сарзамини Тоҷикистони имрӯза таъриху мадани-яти қадима дорад, ки осорҳои хаттӣ, санъат, меъморӣ, шаҳрсозй, ақидаҳои илмӣ ва анъанаҳои иҷтимоӣ исбо-ти он аст.

Просмотров: 7575

ФАРҲАНГ ВА ТАМАДДУНИ МАРДУМИ РУС

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар минтақаи Аврупо мардуме зиндагӣ мекар-данд, ки онҳоро славянҳо мегуфтанд. Онҳо ба гурӯҳ-ҳои славянҳои гарбӣ, ҷанубӣ ва шарқӣ ҷудо мешуданд.

Просмотров: 2314

МАВҚЕЪ ВА НАҚШИ МАОРИФПАРВАРОНИ ТОҶИК ДАР ПЕШРАФТИ ФАРҲАНГ

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Барои таҳқиқи фарҳанги нимаи дуюми асри XVIII ва ибтидои асри XIX- и халқи тоҷик асари машҳури Муҳаммад Яъқуб «Гулшан-ул-мулук » ба аҳамияти калон соҳиб аст.

Просмотров: 2620

ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГ ДАР ЗАМОНИ ЭҲЁИ АҶАМ (IХ-ХY)

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз дастовардҳои фарҳангй бармеояд, ки олимони зиёде оид ба ташаккули фарҳанги аҷамиён кор кардаю тадқиқот гузаронида комёбиҳои онҳоро пурсамар ҳи-собиданд.

Просмотров: 5084

ФАРҲАНГИ ДАВРОНИ ЭҲЁИ ҒАРБ ВА МАОРИФПАРВАРИ

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар мамлакатҳои Аврупои ғарбӣ ва марказӣ дар байни асрҳои миёна ва Аҳди Ҷадид марҳилаи гузари-ше ба вуҷуд омад, ки онро аз рӯӣ хусусиятҳояш Эҳё но-миданд.

Просмотров: 6433

ПЕШРАФТИ ФАРҲАНГ ДАР АҲДИ СОСОНИЁН

Дата добавления: 2015-09-12

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Агар сухан аз боби фарҳанги волои давраҳои аср-ҳои миёнаи мардуми ориёиҳо ва ё форсҳо дар аҳди Со-сониён (асрҳои III-VII) равад.

Просмотров: 7297

ФАРҲАНГИ ДАВРОНИ АТИҚИИ ЮНОН ВА РИМ

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар таърихи башарият бори нахуст ду минтақаи маданӣ ба вуҷуд омадааст, ки яке минтақаи Шарқ ва дигаре минтақаи Аврупо буданд. Фарҳанги Аврупо таърихи хеле куҳан дошта бошад ҳам, вале дар байни олимон ақидаҳое ҷой доштааст, ки гӯё маданияти Ав-рупо, фарҳанг ва санъати аврупоӣ нисбат ба мадани-ят ва санъати халқҳои Машриқзамин дертар ба вуҷуд омада бошад.

Просмотров: 12263

ФАРҲАНГ ВА ТАМАДДУНИ ЭРОНИ БОСТОН

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Эрон яке аз қадимтарин давлати Шарқи бостонӣ буда, таърихи беш аз 5-ҳазорсола дорад, ки мардуми онро дар давраҳои қадим ориёиҳо яъне ориф, наҷиб, покиза, донишманд аз хонаводаи нажоди сафед мегуф-танд.

Просмотров: 9285

ФАРҲАНГИ ЧИНИ ҚАДИМ

Дата добавления: 2015-09-11

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мардуми Чин яке аз халқиятҳои қадимтарини Шарқ буда, осорҳои онҳо то ба имрӯз боқй монда, саҳми онҳо дар пешрафти тамаддуни ҷаҳонӣ ниҳоят бузург мебошад.

Просмотров: 8745