|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Таърих шинос шавед!

Халқи тоҷик дар замони давлатдории Темур ва Темуриён

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар соли 1361 хони Муғулистон Туғлуқ Темур Самарқанд ва шаҳри Кӯшро ишғол кард. Темур дар ин вақт хидмати Туғлуқ Темурро қабул намуд ва бо кӯмаки ӯ ҳокими Кӯш гардид. Аммо Темур дар хидмати хони Муғулистон бисёр давом накард. Вай бо ҳокими Балх амир Ҳусайн, ки бо Туғлуқ Темур муносибати душманона дошт, созиш карда, ба ҳомии аввалаи худ хиёнат намуд

Просмотров: 2499

Ҳаёти тоҷикон дар давраи Ҷониён аморати Бухоро ва хонигарии Қӯқанд (асри ХVII ва ибтидои асри ХVIII)

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Охирин намояндаи сулолаи Шайбониён Пирмуҳам-мадхони II фақат ба як қисмати ночизи давлат соҳиб буд. Ӯ ҳам ба зудӣ дар xангу низоъҳои байнихудӣ ҳалок гардид. Аён ва ашрофи феодалӣ маснади хони Бухороро ба Ҷонимуҳаммад султон пешниҳод намуданд. Ў хоҳари Абдуллохони Шайбониро ба зани гирифта буд. Вале Ҷонибек султон хон шудан нахост. Ба сари ҳокимият бародараш Боқимуҳаммад (1599-1605) омад.

Просмотров: 2138

Халқи тоҷик дар давраи аз тарафи Русия забт карда шудани Осиёи Миёна

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Вазъияти таърихӣ дар Осиёи Миёна дар арафаи забт шудани он аз тарафи Русия фавқулода мураккаб буд. Осиёи Миёна диққати давлатҳои дар ҳамон давра пуриқтидортарин ва дорои мустамликаҳои бешумор, инчунин Туркияи султонӣ ва Эронӣ шоҳиро ба худ ҷалб намуда буд.

Просмотров: 1162

Ҳаёти сиёсии Осиёи Миёна дар охири асри ХIХ - ибтидои асри ХХ

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Баъди забти Осиёи Миёна аз тарафи ҳукумати под-шоҳӣ якчанд шаҳру вилоятҳои аморати Бухоро - Хуҷанд, Ӯротеппа, Фалғар, Мастчоҳ, Ҷиззах, Самарқанд, Панҷакент, Каттақӯрғон ва дигар ҷойҳо ба зери дасти ҳукумати мустамликавӣ гузаштанд. Дар навбати худ, ҳукумати подшоҳӣ ба қарор омад, ки ба амири Бухоро мебояд ёрӣ расонид. Яъне ба ивази мулкҳои аз даст рафтааш бекигариҳои ҷанубу шарқии Тоҷикистони ҳозира ва Помири Ғарбиро ба ихтиёри ӯ диҳад.

Просмотров: 950

Ҳаёти иқтисодию фарҳангии Осиёи Миёна дар охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маорифпарварӣ - чун ҷараёни пешқадами давраи гузариш аз феодализм ба капитализм таъсири худро дар инкишофи маданият, илм ақидаҳои чамъиятию сиёсии мардум гузоштааст. Маорифпарварон роҳҳои барҳам додани қафомонӣ ва камбуди-ҳои ҷомеаро дар такомули маориф ва маърифатнок гардонидани оммаи халқ медиданд. Ходимони намоёни маорифпарварӣ, Осиёи Миёна ва мамлакатҳои муосири Шарқи мусулмони инҳо буданд: Аҳмад Маҳдуми Дониш, Муҳаммад Иқбол, Савдо, Ҳайрат, Асирӣ, Возеҳ, Шоҳин, Садри Зиё ва дигарон мебошанд.

Просмотров: 787

Тоҷикистон дар солҳои баъди ҷангӣ ва нимаи дуюми асри ХХ

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Халқи тоҷик, чун тамоми халқи шӯравӣ, дар кори барқароркунии баъди ҷангӣ фаъолона иштирок намуд. Ҳалли вазифаҳои душвору мураккаб дар пеш буданд. Ин вазифаҳо, дар плани панҷсолаи чорӯми барқароркунӣ ва тараққиёти хоҷагии халқи ҷумҳурӣ солҳои 1946-1950 ифодаи хешро ёфта буданд.

Просмотров: 1606

Тоҷикистон дар нимаи дуюми асри ХХ

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар давоми зиёда аз ҳафтод соли мавҷудият ба ИҶШС борҳо бо дахолати омилҳои хориҷию дохилӣ хатари тағйири сохтори сотсиализм таҳдид мекард ва охирон бозсозии горбачёвӣ раванди таназзули муносибатҳои сотсиалистиро тезонид. Аз моҳи апрели соли 1985 сар карда дар Иттиҳоди Шӯравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон сиёсати бозсозӣ сар шуд.

Просмотров: 853

Таърихи сиёсии асрҳои IХ - Х

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Давлати Тоҳириён дар асри IХ дар Хуросон таъсис ёфта аст. Асосгузори ин сулола Тоҳир ибни Ҳусайн мебошад. Ин давлат бо вуҷуди муддати кӯтоҳи таърихи (821-873) вуҷуд доштан, дар таърихи мардуми Хуросону Мовароуннаҳр дар таъсис намудани давлати мустақили маҳаллӣ хизмати бузург кардааст. Соли 821 Тоҳир ибни Ҳусайн волии Хуросону Мовароуннаҳр таъйин мешавад ва дигар ба хилофати араб итоат намекунад.

Просмотров: 831

Ташкилёбии сохти сотсиалистӣ дар Осиёи Миёна

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

30 декабри соли 1922 Иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии сотсиалистӣ ташкил ёфта буд, ки дар сохтмони ҳаёти нав ва мустаҳкамшавии сиёсати дохилию хориҷии давлати шӯравӣ нақши калон бозида буд. То соли 1924 дар ҳудуди Осиёи Миёна се давлат: ҶМШС Туркистон, ҶХШ Бухоро ва ҶХШ Хоразм дар асоси нишонаҳои терито-риявии тоинқилобӣ мавҷуд буданд, ки дар ҳар яки он миллату халқиятҳои гуногун бо ҳам мезистанд.

Просмотров: 1136

Сарзамини Тоҷикистони имрӯза аз Инқилоби Октябр то оғози ҶБВ (октябри соли 1917 - 1941)

Дата добавления: 2018-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Шӯриши мусаллаҳонае, ки бо сарварии бевоситаи болшевикон тайёр карда шуда буд, 25 октябри (7 ноябр) соли 1917 бо роҳбарии ҳизби болшевикон бо роҳи шӯриши яроқнок инқилоби пролетарӣ дар Петроград ғалаба карда, салтанати подшоҳ Николаи 2-ро сарнагун карда, ба ҷои он ҷумҳурии демократӣ барқарор карда шуд.

Просмотров: 1313